Момчил голф

Според представената от инвеститора информация за проекта „Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”се предвижда: 30% от територията да бъде застроена със сгради с височина 10 м (2-етажни и 3-етажни сгради, хотел), заемащи обща площ от 40 ха, административни сгради, стопански постройки; хеликоптерна площадка, улична ифраструктура; винарна, заемаща площ от 4,3 ха; голф игрище, заемащо 82 ха, включително сради, алейна мрежа и водни площи; предвижда се и озеленяване с дървесна растителност. От описанието става ясно, че 58% от естествените местообитания понто-сарматски степи на територията на ЗЗ „Балчик” ще бъдат коренно и необратимо променени и на практика унищожени.
Становище на коалиция 'За да остане природа в България' от 14 януари 2015 г. относно а проект Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”
В становището се посочва, че коалицията категорично възразява срещу осъществяване на горе посоченото инвестиционно предложение в границите на защитена зона „Балчик”, поради следните причини:1. ЗЗ „Балчик” е обявена с цел опазване на местообитанията на голям брой видове мигриращи и гнездящи птици, за постигане на тяхното благоприятно състояние, 2.2. Реализирането на инвестиционното предложение ще унищожи изцяло,постоянно и необратимо 1472,77 дка степни местообитания (пасища), което на практика представлява 41% от сухите тревни местообитания на територията на защитената зона.
355.5 KB (doc) Свали
Становище на БДЗП в рамките на процедура по обществени консултации по ОВОС на Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”
В становището се посочва: 1. по отношение на местоположението инвестиционното предлпожение е разположено в централната част на орнитологично важно място и ЗЗ Балчик, и дългосрочното и необратимо унищожаване на тяхните местообитания в ЗЗ Балчик ще доведе до силно влошаване на природозащитния им статус. 2. относно Общия устройствен план - планираното инвестиционно предложение не е в съответствие с приетия наскоро ОУП на Балчик
3.33 MB (pdf) Свали
Писмо от инвеститора до БДЗП за консултации относно задание за ОВОС на ИП Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”
Инвеститорите се обръщат към БДЗП с искане организацията да даде своите препоръки за обхвата на заданието на ОВОС, както и препоръчителни мерски за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия.
3.28 MB (pdf) Свали
Задание за ОВОС на ИП Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”
Описват се характеристиките на инвестиционното предложение. Посочва се, че инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в защитена зона от мрежата НАТУРА 2000
2.14 MB (pdf) Свали
Разпределение на видовете гнездящи птици, обект на опазване в ЗЗ „Балчик”, установени по време на полевото проучване 2012
Момчил голф
0 изтегляния
2.65 MB (pdf) Свали
Територия на ЗЗ „Балчик”, обект на полевото проучване на гнездящи птици през 2015 г., включително трансектите на полевото проучване
Момчил голф
0 изтегляния
Автор: Костадинова, Зарков (2015) БФБ - проект BG05/991
2.84 MB (pdf) Свали
Видово разнообразие на птиците в ЗЗ „Балчик”
Момчил голф
0 изтегляния
Автор: Костадинова, Зарков (2015) БФБ - проект BG05/991
146.81 KB (pdf) Свали
Видово разнообразие на целевите видове птици в ЗЗ „Балчик”
Момчил голф
0 изтегляния
Автор: Костадинова, Зарков (2015) БФБ - проект BG05/991
154.02 KB (pdf) Свали
Сухо тревно местообитание, частично обрасло с храсталаци, в западната част на ЗЗ Балчик, не попадащо в ИП; в добро екологично състояние
Момчил голф
0 изтегляния
Снимка: Александър Зарков
418.62 KB (pdf) Свали
Сухо тревно местообитание, частично обрасло с храсталаци, попадащо в ИП
Момчил голф
0 изтегляния
Снимка: Александър Зарков
284.11 KB (pdf) Свали
Кариера, попадаща частично в ИП; все още действаща карие
Момчил голф
1 изтегляния
Снимка: Александър Зарков
391.83 KB (pdf) Свали
Сухо тревно местообитание, частично обрасло с храсталаци, в североизточната част на ЗЗ Балчик
Момчил голф
0 изтегляния
Местообитанието не попадащо в ИП; в добро екологично състояние.
Снимка: Александър Зарков
247.78 KB (pdf) Свали
Сухо тревно местообитание, частично обрасло с храсталаци, в североизточната част на ЗЗ Балчик
Момчил голф
0 изтегляния
Местообитанието не попадащо в ИП; в добро екологично състояние.
Снимка:Александър Зарков
222.02 KB (pdf) Свали
Сухо тревно местообитание, частично обрасло с храсталаци
Момчил голф
0 изтегляния
Снимки: Александър Зарков
212.71 KB (pdf) Свали
Божури в степите на ЗЗ 'Балчик', заснети през април 2004 г.
Момчил голф
0 изтегляния
Снимка: Светослав Спасов
Степни местообитания в ЗЗ 'Балчик', заснети през август 2005 г.
Момчил голф
0 изтегляния
Снимка: Петър Янков
278.59 KB (pdf) Свали