Калиакра - доклади и публикации

Доклад за миграцията в района на Приморска Добруджа през 2004 г.
Докладът представя резултатите от проучванията и в района на село Българево, част от ОВМ Калиакра, които са послужили кат очаст от аргументите за включване на това ОВМ в Натура.

Автор: БДЗП
982.92 KB (pdf) Свали
Доклад, аргументиращ необходимостта за обявяване на цялата територия на ОВМ Калиакра като защитена зона от Натура 2000, така както е предложена през 2006 г.
Докладът е изготвен в рамките на процедура на МОСВ през 2010-2011 г. за попълване на недостатъчността на мрежата от защитени зони за птици в рамките на наказателна процедура на Европейската комисия.
1.35 MB (pdf) Свали
Статия относно веропарк на Универсум енерджи на територията на ОВМ и ЗЗ 'Калиакра'
Проследява историята на фирмите-инвеститори в района на Калиакра и връзката им с Цонко Цонев, бивш кмет на Каварна.
Автор: Иван Рачев
678.33 KB (PDF) Свали
Доклад за състоянието и разпространението на червеногушата гъска в Приморска Добруджа за периода до 2011 г. и влиянието на ветроенергийните паркове върху вида.
В доклада за пръв път доказва ефект на прогонване на гъските от изградени ветрогенератори.
Автори: Николай Петков, Ивайло Иванов, Георги Попгеоргиев, Димитър Георгиев, БДЗП
2.86 MB (pdf) Свали
Доклад, представящ резултатите от целенасочено проучване на въздействието на ветрогенераторите върху зимуващи червеногуши гъски по отношение на прогонващия ефект.
В доклада се посочва, че червеногуши гъски може да са особено чувствителни към развитието на ветрогенератори в района.

Автори: Anne Harrison & Dr Geoff Hilton, WWT, технически доклад изготвен в рамките на проект LIFE09/NAT/BG/00230
2.99 MB (pdf) Свали
Доклад за състоянието на развието на ветроенергийния сектор в Добруджа към март 2014 г.
В доклада е направен е анализ на ефективността на приложените от правителството мерки по препоръка 130(2007) на Бернската конвенция.
Автор: Ирина Матеева, БДЗП, технически доклад изготвен в рамките на проект LIFE09/NAT/BG/00230
2.81 MB (pdf) Свали
Доклад на БДЗП и RSPB с предложение за отваряне на нов файл срещу България по случая за осъществяване на ветроенергийни проекти в ОВМ Калиакра
Докладът анализира потенциални заплахи и заключава, че предложените проекти за ветрогенератори са разположени на едни от най-важните миграционни пътища на реещите се птици.
Aвтор: БДЗП, RSPB
784.38 KB (pdf) Свали
Доклад на независимия експерт на Бернската конвенция от посещението мув ОВМ Калиакра
Докладът препоръчва на българскато правителство да обмисли решението си да одобрява проекти за вятърни централи.

Автор: Mr Eckhart Kuijken
475.98 KB (pdf) Свали
Доклад на БДЗП и RSPB с предложение за отваряне на нов файл срещу България по случая за осъществяване на ветроенергийни проекти в ОВМ Калиакра
Като причина за отварянето на нов файл се посочва лиспата на прогрес по всички препоръки от доклада на Постоянния комитет на конвенцията от 27-30 ноември 2006 г.
Автор: БДЗП, RSPB
341.88 KB (pdf) Свали
Доклад на Постоянния комитет на Бернската конвенция за изграждането на ветроенергийни паркове в ОВМ Калиакра
Препоръчва се на Българското правителство да преразгледа решенията за изграждане на местно, локално и национално ниво по отношение на ветрогенераторите и да не се изграждат централи без Оценка за възсействието върху околната среда. Да се преразгледат изцяло изграждането на удобрените централи в Калиакра и Балчик.
Автор: Bern Convention Standing Committee
714.9 KB (pdf) Свали
Доклад на БДЗП и RSPB за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2008 г.
Докладът съобщава, че българските власти не са изпълнили нито една от Препоръка 130(2007) на Постоянния комитет и в резултат случаят е във критичната си фаза.
Автор: БДЗП и RSPB
111.07 KB (pdf) Свали
Доклад на правителството на България за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2008 г.
В докладът на правителството се изтъква, че няма единодушие сред природозащитната общност по отношение на влиянието на ветрогенераторите върху околната среда и в частност птиците и необходимите мерки за отстраняване на негативните ефекти.
54.66 KB (pdf) Свали
Доклад на независимия експерт на Бернската конвенция от посещението му на място за разследване на начина на прилагане на Бернската конвенция в България.
Конкретно за Кaлиакра се изтъква, че някои български НПО-та като БДЗП имат вече досие и дълъг опит с прилагане на инструментите на Конвенцията.
Автор: Ms Clare Shine
184.46 KB (pdf) Свали
Доклад на БДЗП и RSPB за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2010 г.
В доклада се изтъква, че властите не са изпълнили по-голяма част от препоръките на Конвенцията и случая е в критична фаза. Напротив, натискът върху тези защитени територии се е увеличил с нови инвестиционни проекти - за голф игрища, туристическа инфраструктура и т.н.
Автор: БДЗП и RSPB
1.32 MB (pdf) Свали
Доклад на правителството на България за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2010 г.
Изтъква се, че с взимането предвид на кумулативния ефект при оценяването на ОВОС-и на различни проекти от страна на РИОСВ-тата на практика постигат същия ефект като един ВЕИ мараториум.
52.62 KB (pdf) Свали
Доклад на БДЗП и RSPB за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2012 г.
В доклада се изтъква, че властите не са изпълнили по-голяма част от препоръките на Конвенцията и случая е в критична фаза. Напротив, натискът върху тези защитени територии се е увеличил с нови инвестиционни проекти - за голф игрища, туристическа инфраструктура и т.н.

Автор: БДЗП и RSPB
2.26 MB (pdf) Свали