Кара дере

Писмо на РИОСВ Бургас до ОП-Варна
Кара дере
0 изтегляния
РИОСВ Бургас установява незаконосъобразен ПУП на м. Кара дере, общ. Бяла
420.52 KB (pdf) Свали
Писмо на РИОСВ Бургас относно Натура 2000 в м. Кара дере
Кара дере
0 изтегляния
Отказ на РИОСВ Бургас да подложи проекти и планове в м. Кара дере на Оценка за съвместимост с предмета и целите на защита на ЗЗ по Натура 2000 (чл. 31 от ЗБР)
349.33 KB (pdf) Свали
Предложение на АПБ до РИОСВ Бургас
Кара дере
0 изтегляния
... за наказание на длъжностните лица в общ. Бяла поради не спазване на ЗООС при одобряване ПУП на м. Кара дере
247.63 KB (pdf) Свали
Искане на информация за инвестиционни проекти и/или устройствени планове в Карадере
Кара дере
1196 изтегляния
Искаме:

1. Справка за всички инвестиционни проекти и/или устройствени планове постъпили в РИОСВ Бургас от 1.1.2007 г. до датата на постъпване на настоящето писмо, които попадат в м. Кара дере, земл. на с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна, и за които са започнати процедури по реда на Глава шест от ЗООС и/или по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

2. На какъв етап е процедирането на върпосните проекти и планове.

3. Моля, да получа копия на издадените от поверената Ви институция решения/становища отнасящи се до процедирането на въпросните проекти и планове.

Питането е изпратено и до РИОСВ Бургас.
51.5 KB (doc) Свали
П О Д П И С К А за дългосрочното опазване на българското черноморско крайбрежие
Кара дере
3431 изтегляния
Продължаваме да събираме подписи за спасяването на Българското Черноморие. Можете да изтеглите подписката от тук, да я подпишете и да я пратите на адреса на Българска фондация Биоразнообразие, София 1202, ул. Веслец 39-41, ет. 4, ап. 11. Колкото повече подписи съберем, толкова по-убедителни ще бъдем в борбата си да спасим последните диви плажове по Черноморието!
51 KB (doc) Свали
Писмо до Министър председателя във връзка с дадени разрешения за застрояване на Карадере
Кара дере
944 изтегляния
Писмото изразява общата позиция на организациите, които на 17 юли 2014 г. подписаха Меморандум за устойчиво развитие на българския туризъм чрез опазване на природното и културно-историческо наследство в Република България, относно застрояването на крайбрежната ивица на община Бяла, област Варна.

В писмото се настоява за предприемане на действия за обезсилване на ТУП на Община Бяла и на ПУП на Зона за отдих Бяла –север поради това, че са извършени при нарушаване на правилата и нормативите определени от Закона за устройство на територията, Наредба N 2/1995 г за правила и нормативи за териториално-устройствено планиране на Черноморското крайбрежие и Закона за опазване на околната среда. Организациите, представляващи три сектора от значение за социално-икономическото развитие на България, застъпваме идеята за създаване на нова защитена територия или разширяване на границите на зоната от НАТУРА 2000 за местообитанията, с цел дългосрочно опазване на крайбрежната зона на Карадере като туристически ресурс.
50.5 KB (doc) Свали
Решение РИОСВ Бургас № БС-78/2014 г.
Решението дава "зелена" светлина за построяване на "луксозен къмпинг" на инвеститора Макси 1 АД без изготвяне на доклад по въздействието върху околната среда
430.72 KB (pdf) Свали
Решение РИОСВ Бургас 110/15.10.2014
РИОСВ-Бургас отменя свое решение № БС-78/2014 г., с което се дава зелена светлина на проекта и връща проекта на етап „уведомяване на компетентния орган по околна среда и засегнатото население“
166.06 KB (pdf) Свали
Доклад на МОСВ относно процеса на преценка необходимостта от ОВОС в РИОСВ
Доклад на МОСВ от 31.10/2014, с който се прави проверка на решение 78/2014 на РИОСВ Бургас за зелена светлина на къмпинга на Макси без необходимост от преценка необходимостта от ОВОС. Съгласно доклада, отговорните служители са дали становище, че следва да бъде извършен пълен доклад по ОВОС, но техните становища не са били взети предвид. Не са взети предвид и получени становища от Басейнова дирекция Варна и Регионална здравна инспекция Варна.
3.3 MB (pdf) Свали
Жалба на Макси 1 до Административен съд Бургас
Жалба на Макси 1 е против решение N 110/15.10.2014 на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта за извършване на екооценка за инвестиционно предложение за изграждане на луксозен къмпинг.

29.10.2014
432.83 KB (pdf) Свали
Жалба на Макси 1 до Върховен административен съд
Жалбата е срещу решението на Административен съд Бургас, с което Бургаския съд е отхвърлил жалбата на Макси 1 против решение N 110 на директора на РИОСВ Бургас за оттегляне на решение N БС-78/2014 г. на директова на РИОСВ – Бургас за преценяване на необходимостта на извършване на екооценка за инвестиционно предожение за изграждане на луксосен къмпинг
450.63 KB (pdf) Свали
Решение на Административен съд Бургас – февруари 2015 г,
Отхвърля жалбата на Макси против решение 110/15.10.2014 на директора на РИОСВ Бургас
240.59 KB (pdf) Свали
Решение на ВАС по дело 4406/2015 за Карадере
Делото оставя в сила решение на РИОСВ Бургас 110/15.10.2014, с което Инспекцията отмяня свое предишно решение проект за 'лукзосен" къмпинг на Карадере да не минава пълен доклад по Оценка на въздействието върху околната среда и връща проекта в начална фаза - подаване на уведомление.

19.10.2015, http://www.sac.government.bg/
275.88 KB (pdf) Свали
Териториален устройствен план (ТУП) на община Бяла
Единственият до момента териториален устройствен план на община Бяла, приет в съответствие с екологичното законодателство. 1997 г.
5.1 MB (pdf) Свали
Актуализация на ТУП Бяла, 2005 г.
Подробен устройствен план на Зона за отдих Бяла Север (2005), който разрешава застрояването на Карадере - актуализация на ТУП от 1997 без екологична оценка
1.44 MB (pdf) Свали
Карта на крайбрежните местообитания в Карадере
Местообитанията в зоната, планирана от Макси 1 за луксозен къмпинг
115.88 KB (jpg) Свали
Решение 3364 на РИОСВ Бургас относно ИП 'Изграждане на огради'
Преценката е, че не следва да минава пълна екологична оценка, въпреки че попада в Натура 2000 зони. Решението е обжалено пред АС Бургас.
149.98 KB (pdf) Свали
Жалба до АС Бургас срещу решение на РИОСВ Бургас 3364.29.05.2014
Делото обжалва това, че с решението е постановено да не се прави пълен доклад по екологична оценка на инвестиционно предложение "Изграждане на огради"
193.94 KB (pdf) Свали
Писмо на МОСВ относно ПУП зона 'Бяла север' в Карадере
Министерството на околна среда констатира, че не е информирано с цел произнасяне относно необходимостта от провеждане на приложими процедури по екологичното законодателство при приемането на Подробния устройствен план на зона "Бяла север". В обхвата на ПУП са издадени 70 бр разрешния за строеж като всички те са изгубили право на действие към 10.10.2014 г. За издаване на нови разрешения за строеж или одобряване на нови ПУП възложителите трябва да информират компетентните органи по околна среда за преценка необходимостта от екологични оценки.
494.67 KB (pdf) Свали
Резултати от проверка на ДНСК относно издадени разрешения за строеж в зона 'Бяла север'
Издадените 70 бр, разрешения за строеж и одобрените инвестиционни проекти към тях за загубили право на действие към 24.09.2014. Има 18 новопостъпили разрешения за строеж през юни 2014, които са влезли в сила, но не са стартирали на терен.
4.3 MB (pdf) Свали