Кара дере

19 Май 2016
713
Разглежда промените в устройственото планиране на общината, извършвано без екологична оценка и довело до създаване на Зона за отдих "Бяла север".

• 2004 г. В противоречие с ТУП и без задължителната процедура по преценка необходимостта от Eкологична оценка, общинските експерти по устройство на територията гласуват изменения в Общия устройствен план, които предвиждат застрояването на Карадере и северните територии на община Бяла. Новите промените в Общия устройствен план не са публикувани в Държавен вестник.
• 2005 г. Община Бяла одобрява ПУП на Зона за отдих "Бяла Север", който предвижда застрояване на цялото крайбрежие на север от гр. Бяла в противоречие с два закона - неспазването на процедурата за Eкологична оценка е нарушение по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), а противоречието с ТУП е нарушение на Закона за устройство на територията. Проектът за ПУП Бяла Север е внесен в Общинския съвет на Бяла от група инвеститори, сред които Мадара Бяла и други фирми, част от които 10 години по-късно твърдят, че ПУП-Бяла Север няма нужда от Екологична оценка.
21 Окт. 2015
30
ПРедставяне на намеренията на Мадара Юръп и искане да бъдат уведомени за необходимите законови процедури съгласно Закон за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие
април 2014
21 Окт. 2015
26
ПУП Бяла север предвижда създаване на зона за отдих на Карадере и по този начин създава възможности за застрояването на местността. РИОСВ обаче констатира, че приемането на ПУП е станало без в РИОСВ да е внесено искане за преценяване на неонходимостта и обхвата на екологична оценка, която е задължителна съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Писмото на РИОСВ е от 11.09.2007 г.
Обнародване на ПУП зона за отдих Бяла север
21 Окт. 2015
0
21 Окт. 2015
990
Издадените 70 бр, разрешения за строеж и одобрените инвестиционни проекти към тях за загубили право на действие към 24.09.2014. Има 18 новопостъпили разрешения за строеж през юни 2014, които са влезли в сила, но не са стартирали на терен.
21 Окт. 2015
21
Министерството на околна среда констатира, че не е информирано с цел произнасяне относно необходимостта от провеждане на приложими процедури по екологичното законодателство при приемането на Подробния устройствен план на зона "Бяла север". В обхвата на ПУП са издадени 70 бр разрешния за строеж като всички те са изгубили право на действие към 10.10.2014 г. За издаване на нови разрешения за строеж или одобряване на нови ПУП възложителите трябва да информират компетентните органи по околна среда за преценка необходимостта от екологични оценки.
21 Окт. 2015
39
Подробен устройствен план на Зона за отдих Бяла Север (2005), който разрешава застрояването на Карадере - актуализация на ТУП от 1997 без екологична оценка
21 Окт. 2015
862
Делото оставя в сила решение на РИОСВ Бургас 110/15.10.2014, с което Инспекцията отмяня свое предишно решение проект за 'лукзосен" къмпинг на Карадере да не минава пълен доклад по Оценка на въздействието върху околната среда и връща проекта в начална фаза - подаване на уведомление.

19.10.2015, http://www.sac.government.bg/
21 Окт. 2015
19
Жалбата е срещу решението на Административен съд Бургас, с което Бургаския съд е отхвърлил жалбата на Макси 1 против решение N 110 на директора на РИОСВ Бургас за оттегляне на решение N БС-78/2014 г. на директова на РИОСВ – Бургас за преценяване на необходимостта на извършване на екооценка за инвестиционно предожение за изграждане на луксосен къмпинг
21 Окт. 2015
24
Жалба на Макси 1 е против решение N 110/15.10.2014 на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта за извършване на екооценка за инвестиционно предложение за изграждане на луксозен къмпинг.

29.10.2014
08 Окт. 2015
19
Доклад на МОСВ от 31.10/2014, с който се прави проверка на решение 78/2014 на РИОСВ Бургас за зелена светлина на къмпинга на Макси без необходимост от преценка необходимостта от ОВОС. Съгласно доклада, отговорните служители са дали становище, че следва да бъде извършен пълен доклад по ОВОС, но техните становища не са били взети предвид. Не са взети предвид и получени становища от Басейнова дирекция Варна и Регионална здравна инспекция Варна.
08 Окт. 2015
889
РИОСВ-Бургас отменя свое решение № БС-78/2014 г., с което се дава зелена светлина на проекта и връща проекта на етап „уведомяване на компетентния орган по околна среда и засегнатото население“