Момчил голф - доклади

Писмо от инвеститора до БДЗП за консултации относно задание за ОВОС на ИП Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”
Инвеститорите се обръщат към БДЗП с искане организацията да даде своите препоръки за обхвата на заданието на ОВОС, както и препоръчителни мерски за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия.
3.28 MB (pdf) Свали
Задание за ОВОС на ИП Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище”
Описват се характеристиките на инвестиционното предложение. Посочва се, че инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в защитена зона от мрежата НАТУРА 2000
2.14 MB (pdf) Свали