Велинград без рудодобов

Становище на Зелени Балкани относно доклада по ОВОС за инвестиционните намерения за добив и преработка на волфрамови руди
Възразява се срещу липсата на оценка по съвместимост по Закона за биоразнобразието и лошото качество на Доклада по ОВОС
190.35 KB (pdf) Свали
Декларация на Българската туристическа камара относно инвестиционните намерения за добив и преработка на волфрамови руди в ноходище 'Грънчарица Център''
БТК изразяват подкрепа за инициативата на местната общност в района на Велинград за спиране отварянето на мина за добив в района на града
69.71 KB (pdf) Свали
86 становища до Общински съвет Велинград относно изграждането на волфрамова мина в района
76 от постъпилите становища са ПРОТИВ инвестиционното предложение за "Добив и преработване на волфрамостдържащи руди от находище "Грънчарица център", а останалите 10 становища са ЗА.
5.04 MB (pdf) Свали
РАБОТЕН ПРОЕКТ на “Ресурс 1” АД за извършване на детайлно допроучване на волфрамово находище „Грънчарица”, община Велинград, съгласно получена минна концесия от 16 юли, 2009 година
Rаботният проект е изработен с цел детайлното допроучване на волфрамово находище Грънчарица Център и повишаване на оконтурените вероятни запаси и детайлно установени ресурси от волфрамова руда.
2.51 MB (doc) Свали
Договор за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми - волфрамсъдържащи руди от находища 'Грънчарица център'
Договорът е подписан между министерски съвет, представлявана от Министъра на икономиката и консеционерът Ресурс -1
5.41 MB (pdf) Свали
Писмо от РИОСВ Пазарджик до инвеститора Ресурс 1 АД с искане за доуточняване на границите на концесионната площ
Причината е, че част от концесионната площ попада в границите на защитена зона от мрежата НАТУРА 2000
898.96 KB (pdf) Свали
Удостоверение за търговско откритие на Специализирана експертн комисия по запасите към МОСВ на Ресурс 1 за титулят за проучване на подземни богатства
Удостоверението дава право на титуляра, в границите на обявеното търговско откритие, да бъде определен пряко за концесионер за добив на метални полезни изкопаеми.
545.09 KB (pdf) Свали
Писмо от януари 2014 г. от РИОСВ Пазарджик до инвеститора Ресурс 1 АД с искане за извършване на преценка на необходимоста от ОВОС
Писмото е придружено с информация за необходимите документи, които е необходимо да се предоставят на РИОСВ - Пазарджик.
3.36 MB (pdf) Свали
Решение на РИОСВ Пазарджик за прекратяване на процедурата по преценява на необходимостта от извършване на ОВОС от декември 2013 г.
Административното производство се прекратява поради недопустимост заради необходимост от актуализация на цялостния проект за реализация на концесията, заявена от концесионера,
1.04 MB (pdf) Свали
Решение на РИОСВ Пазарджик за необходимост от извършване на ОВОС на инвестиционното предложение за волфрамова мина от май 2014 г.
Причината е, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
7.24 MB (pdf) Свали
Уведомление за инвестиционно предложение от Ресурс 1 за добив и прерабтване на волфрамови руди до РИОСВ Пазаджик от декември 2013 г.
Писмото е с искане за преценка за необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционното намерение
2.83 MB (pdf) Свали
Доклад за ОВОС на Инвестиционното предложение за ” Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център” на ”Ресурс 1” АД, г. Пловдив
Авторите на Доклад за ОВОС, на основата на извършените анализи и оценки и в съответствие със законодателството по околната среда, предлагат на Експеретен съвет на РИОСВ - Пазарджик да одобри осъществяването на инвестиционното предложение за на “Ресурс 1“ АД - г. Пловдив за“ Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център”, при изпълнение на препоръчаните в Доклада за ОВОС мерки за отстраняване и/или ограничаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и постигане на съответствие с нормативната уредба на страната.
4.89 MB (pdf) Свали
Становище на СДП Балкани относно доклада по ОВОС за инвестиционните намерения за добив и преработка на волфрамови руди
Възразява се срещу липсата на оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие. Настояват процедурата да бъде върната на възложителя за допълване не дОВОС и изготвяне на дОС за оценка за съвместимност със защитените зони Западни Родопи и Родопи Западни.
165.36 KB (pdf) Свали
З А Д А Н И Е ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ”ДОБИВ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА ВОЛФРАМСЪДЪРЖАЩИ РУДИ ОТ НАХОДИЩЕ ”ГРЪНЧАРИЦА - ЦЕНТЪР
3.59 MB (pdf) Свали
Съобщение за провеждане на консултации по Екологичната оценка на проект за изменение на ТУП/ОУП на СТЦ „Перелик”.
72.5 KB (doc) Свали