Дюнигейт

14 Май 2016
0
Становище по екологична оценка /ЕО/ № СО-04-05 /04.09.2009г. на директора на РИОСВ-София е съгласуван Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на туристическа и ски зона „Алеко“, с възложител „Витоша ски” АД. Становището е обжалвано пред МОСВ от ДПП Витоша, ИАГ, WWF, Сдружението на Витошките ски и сноуборд училища.
05 Май 2016
0
Заявлението е от управителя на Сле груп за промяната на предназначението на поземлен имот, който се намира в м. Какала, който е държавна частна собственост.
05 Май 2016
0
Посочва се още, че след влизане на сила на заповедта, възложителят трябва да предприеме необходимите действие за изключване от горския дона на съответните земи.
04 Май 2016
0
Според становището инвестиционното намерение не подлежи на процедури по ЗООС (преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието на околната среда, задължителна екологична оценка и/или ОВОС).
04 Май 2016
0
В решението от август 2007 г. се изтъква, че реализирането на плана няма да попречи на реализиране на целите на опазване на защитените зони за запазване на най-важните местообитания и коридори за мигриращи видове в района.
04 Май 2016
0
Решението от август 2007 г. предвижда 30 жилищни сгради с капацитет до 400 души, попада в потенциална Защитена зона Ахелой-Равда-Несебър и Емине.
04 Май 2016
0
В доклада се посочва още, че при изключването и продажбата на поземления имот в землището на гр. Несебър, местност Кокала се извършени при спазване на действащата към съответния момент нормативна уредба.