Дюнигейт

Решение от март 2013 на РИОСВ Бургас за прекратяване на процедура по преценяване на необходимността от извършване не ОВОС
Дюнигейт
0 изтегляния
Прекратява се зради непълна и недостатъчна информация от страна на инвеститора.
1.72 MB (pdf) Свали
Решение N БС-15-ПР/12.03.2013 на РИОСВ Бургас за прекратяване на процедура по преценяване на необходимността от извършване не ОВОС
Дюнигейт
0 изтегляния
Прекратява се зради непълна и недостатъчна информация от страна на инвеститора.
1.71 MB (pdf) Свали
Отговор на РИОСВ Бургас за обявяване на ЗМ 'Находище на хинап' от 2006 г.
Дюнигейт
0 изтегляния
РИОСВ Бургас изразява положително становище по предложението на Института по ботаника към БАН.
Писмо на Института по ботаника на БАН до MOСВ за обявяване на ЗМ 'Находище на хинап' от 2006 г.
Дюнигейт
0 изтегляния
Изброяват се аргументите на учените от БАН за обявяването на новата ЗМ.
4.48 MB (pdf) Свали
Доклад на комисия към МЗХ за наличието на дюни в местност 'Кокала', обл Бургас
Дюнигейт
0 изтегляния
В доклада се посочва още, че при изключването и продажбата на поземления имот в землището на гр. Несебър, местност Кокала се извършени при спазване на действащата към съответния момент нормативна уредба.
2.85 MB (pdf) Свали
Решение на РИОСВ Бургас да не се извършва екооценка на ПУП - План за регулация и застрояване на имот в местност 'Кокала', Несебър.
Дюнигейт
0 изтегляния
Решението от август 2007 г. предвижда 30 жилищни сгради с капацитет до 400 души, попада в потенциална Защитена зона Ахелой-Равда-Несебър и Емине.
435.78 KB (pdf) Свали
Решение на РИОСВ Бургас да не се извършва екооценка на ПУП - План за регулация и застрояване на имот в местност 'Кокала', Несебър.
Дюнигейт
0 изтегляния
В решението от август 2007 г. се изтъква, че реализирането на плана няма да попречи на реализиране на целите на опазване на защитените зони за запазване на най-важните местообитания и коридори за мигриращи видове в района.
309.81 KB (pdf) Свали
Становище от РИОСВ - Бургас до новия собственик СЛЕ Груп , че вече е издадено решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка,
Дюнигейт
0 изтегляния
Според становището инвестиционното намерение не подлежи на процедури по ЗООС (преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието на околната среда, задължителна екологична оценка и/или ОВОС).
475.28 KB (pdf) Свали
Разрешение за строеж на Сле груп ЕООД oт декември 2012 г., издадено от община Несебър.
Дюнигейт
0 изтегляния
Описва се одобрения проект и етапите на строителство.
204.7 KB (jpg) Свали
Заповед на община Несебър от август 2007 година, с която се одобрява ПУП - план за застрояване на имот в местността 'Кокала', землище несебър
Дюнигейт
0 изтегляния
Посочва се още, че след влизане на сила на заповедта, възложителят трябва да предприеме необходимите действие за изключване от горския дона на съответните земи.
160.07 KB (jpg) Свали
Решение от декември 2012 г. на общински експертен съвет по устройство на територията, с което се одобрява инвестиционния проект за инвестиционно намаерения в м. Кокала
Дюнигейт
0 изтегляния
Съветът не е констатирал отклонения от нормите на ЗУТ.
162.93 KB (jpg) Свали
Писмо от РДГ от 2011 г. относно процедура по промяна на предназначението на имот от държавния горски фонд
Заявлението е от управителя на Лайфстаил холидей ЕООД за поземления имот, който е държавна частна собственост.
137.74 KB (jpg) Свали
Писмо от РДГ от 2011 г. относно процедура по промяна на предназначението на имот от държавния горски фонд до Сле Груп
Дюнигейт
0 изтегляния
Заявлението е от управителя на Сле груп за промяната на предназначението на поземлен имот, който се намира в м. Какала, който е държавна частна собственост.
153.79 KB (jpg) Свали
Нотариален акт от ноември 2012г. за продажбата на имот в м. Кокале на СЛЕ Груп ЕООД
Дюнигейт Дюнигейт
0 изтегляния
Димитър Петров продава закупената държавна земя на фирмата СЛЕ груп ООД за 7 пъти по-висока цена от колкото е закупена, или по около 140 лв/м2.
75.6 KB (png) Свали
Подробно описание и история на случая 'Дюнигейт'
Автор: Тома Белев, актуално към февруари 2016
809.18 KB (pdf) Свали
Становище по екологична оценка /ЕО/ № СО-04-05 /04.09.2009г.
Дюнигейт
0 изтегляния
Становище по екологична оценка /ЕО/ № СО-04-05 /04.09.2009г. на директора на РИОСВ-София е съгласуван Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на туристическа и ски зона „Алеко“, с възложител „Витоша ски” АД. Становището е обжалвано пред МОСВ от ДПП Витоша, ИАГ, WWF, Сдружението на Витошките ски и сноуборд училища.
227.18 KB (pdf) Свали
Обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни на морски плаж 'Шабла'
Дюнигейт
1076 изтегляния
Обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни на морски плаж "Шабла" (защитените дюни в червено)
600.02 KB (pdf) Свали