Натура2000 / Карти

Скици, схеми, карти, планове, проекти, графичното приложение на ТУП, ОУП и ПУП и др.
Карта на отложените зони по Директивата за птиците
Карта на отложените зони по Директивата за птиците
385.69 KB (jpg) Свали
Карта на отложените територии по Директивата за хабитатите
Карта на отложените територии по Директивата за хабитатите
506.82 KB (jpg) Свали
Карта на всичките предложени 225 потенциални зони по Директивата за хабитатите
Карта на всичките предложени 225 потенциални зони по Директивата за хабитатите
775.06 KB (jpg) Свали
Таблица за намаляването на защитените зони за птиците
Проследява намаляването на процентите на защитени зони от страна на институциите от внасянето на документацията в МОСВ до получаването й от Европейската комисия.
56.41 KB (pdf) Свали
Таблица за намаляването на защитените зони за местообитанията
Проследява намаляването на процентите на защитени зони от страна на институциите от внасянето на документацията в МОСВ до получаването й от Европейската комисия.
61.76 KB (pdf) Свали
Пълен списък на внесените НАТУРА 2000 зони
pSCI - зони по Директивата за местообитанията
SPA - зони по Директивата за птиците
39.5 KB (xls) Свали