Натура2000 / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, вкл. актове за обавяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ по места и др.
+
Документи на др. държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), МЗГ, НУГ, обл. управители и др.
Писмо на Комисията за борба с корупцията към Народното събрание
до председателя на Комисията по околната среда Г.Божинов
1.4 KB (pdf) Свали
Писмо на Комисията по жалбите и петициите в Народното събрание
до председателя на Комисията по околната среда Г.Божинов
82.18 KB (pdf) Свали
Приложение към писмото до Дж.Чакъров
Сигнал за прекратяване на унищожаването на приоритетно защитено местообитание и защитени видове растения под селата Топола и Божурец.
45 KB (doc) Свали
Решение №122/2007 на МС за приемане на списък от Натура2000 зони
Решение №122 от 2 март 2007г. на Министерски съвет:

Първото решение на Министерски съвет за включване на зони в списъка по НАТУРА 2000 в България, прието на заседание на МС на 15 февруари 2007г.
Има и второ решение за допълване на списъка от октомври 2007г.

Министерският съвет налага абсурдното изискване в зоните да влизат само "цели имоти".
От защитените зони се изключват териториите с ОУП и ПУП. Така не само урбанизирани територии, но и цели общини и землища няма да попаднат в зоните, защитени по Натура2000, ако имат съотв. ОУП. Такъв е случаят с проекта за изм. на ОУП на община Царево, който обхваща цялата територия на общината, съвсем не само населените места.
1.54 MB (pdf) Свали
Заявление за достъп до обществена информация за Иракли
За да покажем че защитата на Иракли е все още въпрос от общонационално значение нека продължим да подаваме заявления за достъп до информация в Министерството на околната среда и водите. Деловодството по такива въпроси е на бул. "Мария Луиза" 22, работи с граждани всеки ден от 14.00 до 17.30 часа. Можете да отидете до там със своето заявление или да го изпратите с обратна разписка по пощата. От Министерството са длъжни да ви отговорят в срок до един месец.

Временната забрана за строителство на Иракли изтича на 4 август 2007.
29.5 KB (doc) Свали
Писмена справка на Министерството относно нецелесъобразността на обявяване на защитена местност 'Иракли - Емине'
Получена в отговор на гражданското запитване от 01.08.2007 по Закона за достъп до обществена информация. Питането беше за това до къде е стигнала процедурата по обявяване на новата защитена местност, обосновано предложения за която е внесено в Министерството през юли 2006г.
90.75 KB (pdf) Свали
Актуални отговори на министър Чакърова за Натура 2000 зоните и Паничище
Стенограма от актуален въпрос, зададен от народния представител Евдокия Манева към Министъра на околната среда и водите господин Джевдет Чакъров на 28.09.2007 г.
147.5 KB (doc) Свали
Отговор на Министерството на околната среда и водите на запитване по Закона за достъп до обществена информация сочи, че няма отрицателен ОВОС!
Това означава, че всички проекти през последните 2 години са били "зелени" и одобрени!
176.92 KB (pdf) Свали
РЕШЕНИЕ № 661 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА
Обн. ДВ. бр.85 от 23 Октомври 2007г. Срокът за обжалване изтича на 23 ноември 2007г.

С това решение се допълва списъкът със зони по Натура 2000 за България.
Министерският съвет отново налага абсурдното изискване в зоните да влизат само "цели имоти", каквото имаше в решение на МС №122/2007г.
Отново се изключват териториите с ОУП и ПУП. Так не само урбанизирани територии, но и цели общини и землища няма да попаднат в зоните, защитени по Натура2000, ако имат съотв. ОУП. Такъв е случаят с проекта за изм. на ОУП на община Царево, който обхваща цялата територия на общината, съвсем не само населените места.
90.31 KB (pdf) Свали
Първа защитена зона по Натура 2000
Първа защитена зона по Натура 2000 е "Сухата река", с идентификационен код BG0002048, близо до Силистра. Заповедта на МОСВ е обнародвана в Държавен вестник на 30 ноември 2007 год.
140.5 KB (doc) Свали
Решение 802/4.12.2007 г. на МС за допълване зоните по Натура 2000 мрежата
Обн. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2007г.
Срокът за обжалване изтича на 18 януари 2008г.

С това решение се допълва списъкът със зони по Натура 2000 за България.
Министерският съвет отново налага абсурдното изискване в зоните да влизат само "цели имоти", каквото имаше в решение на МС №122/2007г.
Отново се изключват териториите с ОУП и ПУП. Така не само урбанизирани територии, но и цели общини и землища няма да попаднат в зоните, защитени по Натура2000, ако имат съотв. ОУП. Такъв е случаят с проекта за изм. на ОУП на община Царево, който обхваща цялата територия на общината, съвсем не само населените места.
356 KB (doc) Свали
Сигнал БДЗП 24.11.2008
Относно залегналите режими в заповедта за обявяване на защитената от европейската мрежа Натура 2000 зона "Бесапарски ридове"
664.46 KB (PDF) Свали