Пирин

Банско, Добринище, Безбог, Предела, и, разбира се, не на последно място, въздесъщият проект за "Супер Кулиното"!
ТИ МОЖЕШ ДА СПАСИШ ПИРИН!
Пирин
0 изтегляния
РАЗКРИЙ КРАСОТАТА: СНИМАЙ СКИ ЗОНА И ГРАД БАНСКО ПРЕЗ ЛЯТОТО Неделя, 13 май, Банско
Плакат за разпространение на информацията за акцията - за разпечатване и разлепяне!
Doc, 72 KB
71 KB (doc) Свали
АФИШ - 12.12.2007г Телевизия SUR ARTE за НП Пирин, 21.40ч.
Пирин
0 изтегляния
333 KB (doc) Свали
Становище на МОСВ относно изготвен ПУП на Ски и голф комплекс-Кулиното
Пирин
2467 изтегляния
МОСВ съобщава на инвеститора Балканстрой, че предложения ПУП на Ски и голф комплекс-Кулиното е в пълен разрез с нормативната уредба на Р България.
125.46 KB (pdf) Свали
МС Кулиното - отговор
Пирин
1114 изтегляния
Получихме от МС отвореното поисмо на кмета на Разлог - искат преразглеждане на ПУ на Пирин във връзка с изграждането на мащабен инвеститорски проект, писали са до МОСВ за преценка от необходимостта от екологична оценка и искат МС да ускори въпросните процедури.

1.04 MB (pdf) Свали
Отговор по ЗДОИ от МС за откритото писмо на община Разлог относно комплекс Кулиното
Пирин
1157 изтегляния
1.47 MB (pdf) Свали
Карта на ски курортите в Национален парк Пирин
Пирин
2368 изтегляния
15.41 KB (jpg) Свали
Определение на АС-Благоевград относно отказ по ЗДОИ на ОУ Благоевград за Кулиното
Пирин
813 изтегляния
2.32 MB (pdf) Свали
Доклад на ДНП Пирин довел до предложение за промени в ПУ на НП Пирин
Пирин
740 изтегляния
513.5 KB (doc) Свали
Отговор от Областния управител на Благоевград относно проекта за ски комплекс 'Кулиното'
Пирин
872 изтегляния
С благодарност към ОУ на Благоевград за предоставената информация и с извинение за причинените съдебни разправии.
709.53 KB (pdf) Свали
МОСВ за Кулиното
Пирин
824 изтегляния
Накратко: Министерството на околната среда и водите казва, че инвестиционното предложение за ски и голф комплекс "Кулиното" противоречи на Плана за управление на Национален парки "Пирин" (в чиито граници попада по-голямата част от инвестиционното намерение), както и на Закона за защитените територии (освен Национален парки "Пирин" проека засяга и резерват "Баюви дупки - Джинджирица" и за да се осъществи трябва да се отстранят тези противоречия :)
В Министерството не е постъпвало искане за свикване на Висшия екологичен експертен съвет с цел промяна Плана на управление. Освен това инвестиционното предложение на Балканстрой попада в Натура 2000 зони и трябва да се извърши Оценка за съвместимост, каквато проектът все още няма.
1.61 MB (pdf) Свали
Покана за среща-дискусия в Добринище, 28.03.2010
Пирин
1432 изтегляния
На 28.03.2010 от 10.30 часа в читалището на гр. Добринище на по чаша чай или кафе ще поговорим за
природата като ресурс за развитие на регионите и поминък за местните хора и по-точно:

- ще обсъдим възможностите и заплахите за развитието на алтернативния и селски туризъм в Пиринския край;
- ще чуем опита на тези, които вече са успяли да направят нещо в тази насока;
- ще обсъдим ползите и ограниченията свързани с включването на земи в региона към европейската мрежа Натура 2000;
- ще представим възможности за финансиране на проекти за развитие на общините и частни предприемачи по европейските програми.

Срещата се организира от Коалиция „За да остане природа в България” в партньорство с кметството на гр. Добринище и се подпомага от Фондация ЕкоОбщност посредством Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство по проект „За да остане природа”.

453 KB (doc) Свали
Сигнал до районна прокуратура Разлог относно незаконните сечи в НП Пирин
Пирин
1693 изтегляния
Във връзка със сигнала, моля да установите наличието на престъпления по чл. 235 и чл. 278в от НК във връзка с отсичането на дървета без редовно писмено позволително, увреждането на Национален парк „Пирин”/защитена зона „Пирин” и съответно увреждането на защитено природно местообитание по Натура 2000 “Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)” от Прил. 1 на ЗБР. Моля да установите извършителите на потенциалното престъпление.
121.26 KB (pdf) Свали
Преценка МОСВ дали да се извършва ОВОС
Пирин
1170 изтегляния
Решението на министъра нарушава европейското и българското законодателство да се преценява всеки проект или инвестиционно намерение, които имат вероятност да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони - още повече че в случая става дума за НП "Пирин" - обект на световното природно наследство към UNESCO и защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000. Европейската комисия вече започна наказателна процедура срещу България за две ски съоръжения без ОВОС и без оценка
за съвместимост в м. Чалин валог в Национален парк Пирин, част от ски зона Банско. Съдът на европейските общности досега е излизал с решения по казуси, подобни на този в ски зона Банско и е намирал за проблем, когато проектите не са минали ОВОС и други екологични оценки.

Решението на МОСВ се отличава и с друг опасен прецедент. То съдържа разпореждане по чл. 60 от АПК, т.е. инвеститора да може да строи, дори и гражданските организации да обжалват решението. МОСВ се позовава на инвеститорския интерес да му се намалят инвеститорскте разходи, което е в пълен разрез с европейските принципи за превантивна защита и предпазливост и изобщо с духа на природозащитните директиви. Всъщност чл. 60 от АПК позволява такова разпореждане да се прави единствено в случаи на висок обществен ( а не инвеститорски) интерес, каквато бе заповедта на МОСВ за спиране реализацията на плана на с. Паничище отхапващ 10 дка от НП "Рила" през 2009 г.
1.45 MB (pdf) Свали
Карта - Банско ски зона
Пирин
1175 изтегляния
Посочен е 4-седалковия лифт от м. Бъндеришка поляна до Коларски път и с "кръгче" обхвата, в който Юлен АД е извел незаконна сеч с цел разширяване на просеката при изграждането на новия 6-седалков лифт. Изсичането на дървета бе изрично забранено в Решението на МОСВ №25-ПР/2010 г., с което е съгласуван новия лифт.
286.22 KB (jpg) Свали
Писмена защита на МОСВ по делото за лифта на Платото в НП Пирин
Пирин
1269 изтегляния
В своето решение №2532/21.02.2011 по адм. Дело №11153/2010 съдът даде по-голяма тежест на доводите на МОСВ над тези на асоциацията. С цел повишаване ефективността на бъдещи правни действия в защита на националните ни паркове обръщаме внимание на доводите на МОСВ, които са отразени в приложената писмена защита на старши юристконсултът на МОСВ – г-жа Венета Владимирова:
- съгласно чл. 21 от ЗЗТ в Националните паркове не е забранено изграждането на ски-лифтове, тъй като те представляват „съоръжения за обслужване на посетителите” (освен чешми, пейки и др.) , въпреки че същият член допуска единствено „ремонт на съществуващи спортни съоръжения”;

- новият лифт с дължина 1500 м не е с по-голяма дължина от подменяните два успоредни ски-влека, които имат обща дължина 2400 м;

- забраната за голи сечи съгл. чл. 21 от ЗЗТ не се отнася за „засягането” на 6 декара белмурови и клекови гори при изграждане на лифта, а се отнася единствено за лесовъдските дейности;

- строителството на новия лифт е допустимо, защото попада в зона IV по плана за управление на парка (зона на сгради и съоръжения, където строителството е разрешено), и не попада в зона III ( зона за туризъм, където новото строителство е забранено), въпреки че инвеститора твърди че частта от лифта, която засяга гора е именно в зона III;

- територията на инвестиционното намерение не излиза извън обхвата на концесията, защото следва да се счита като противоречие разминаването межуд границата на териториално-устройствения план и границата на концесията по концесионен договор, което „противоречие” обаче никой 10 г. не е оспорил;
- не е нарушено решение WHC-10/34 COM 8B.5 КСН към ЮНЕСКО, тъй като подмяната на 2 влека с нов лифт не представлява ново строителство, въпреки усвояването на няколко декара вековни гори.
1.18 MB (pdf) Свали
Карта с проекта за лифт на Платото в НП Пирин
Пирин
1550 изтегляния
Както е видно лифтът излиза не само извън обхвата на концесията, но и засяга вековна гора.
266.52 KB (jpg) Свали
ТУП на ски-зона Банско 2001
Пирин
0 изтегляния
Получена по реда на ЗДОИ със съдействието на Община Банско.
3.95 MB (pdf) Свали
ТУП на ски-зона Банско 2004
Пирин
0 изтегляния
Получена по реда на ЗДОИ със съдействието на Община Банско.
4.31 MB (pdf) Свали
Заявление за информация до МОСВ за реалната площ на ски-зона Банско в НП Пирин
Пирин
1121 изтегляния
Призоваваме всички граждани, които се интересуват от реалните измерения на застрояването в Национален парк Пирин през последните 10 г., да се обърнат към Министъра на околната среда и водите г-жа Нона Караджова с настоящето заявление по Закона за достъп до обществена информация относно площта, която реално ползва концесионерът на ски-зона Банско в Национален парк „Пирин”. За съжаление Министърът на околната среда и водите вече почти 1 година упорито отказва да даде публичност на резултатите от измерванията извършени от МОСВ през 2010 г. Въпросът е защо?
29 KB (doc) Свали
Комплект уеб банери за Пирин
Пирин
3246 изтегляния
Призоваваме всички блогъри и собственици на уеб сайтове, които поддържат каузата за справедливост в Национален парк "Пирин", да сложат на своите страници един от прикачените уеб банери с препратка към http://forthenature.org/cases/35 или друг подходящ сайт!

Също така всеки може да си разпечата на по-голям формат файловете с разширение .cdr - на хартия, картон, кадастрон, пенокартон, винилов банер - и да ги използва както намери за добре, напр. на шествие, залепени на колата, на входната врата, в офиса, и т.н.! Очаквайте голямо шествие за Пирин, организирано от Коалиция "За да остане природа в България" на 21 юли в София.
2.36 MB (rar) Свали