Пирин

Банско, Добринище, Безбог, Предела, и, разбира се, не на последно място, въздесъщият проект за "Супер Кулиното"!
Становище на ВВФ България относно искане за промяна в Плана за управление на НП Пирин
Пирин
1119 изтегляния
Из текста на становището:

"Установихме, че предложението на практика представлява искане за премахване на забраната за строителство, което пък представлява искане за нарушение на Закона за защитените територии и по-специално т.1 на чл.21, който забранява строителство в парка, като изключение е единствено ремонт на спортни съоръжения."

"Премахването на забраната за строителство и последващото строителство на нови съоръжения допълнително ще увреди и без това влошения естествен характер на екосистемите в района на върх Тодорка и долината на Бъндеришка река."

"Възможността за ново строителство в парка ще доведе до допълнително унищожаване на местообитания на видове от Приложение 2 на ЗБР - мечка, дива коза, вълк, голям ястреб, малък ястреб, скален орел, орел змияр, сокол скитник, сокол орко, лещарка и глухар."

"Новото строителство, което би се разрешило, застрашава клековите формации, които освен природозащитната си стойност имат снегозадържащ и съответно водозадържащ и противоерозионен ефект. (...) над 24 хектара клекови формации вече са изсечени на голо при строежа на писта Плато 2 и ски-път 2. Всяко допълнително изсичане на клековите формации ще задълбочи тези проблеми."

"Не бива МОСВ да изземва функциите на Министерството на икономиката и туризма и да прокарва без каквито и да било аргументи такъв тип развитие, което да доведе до урбанизация на един от трите национални парка на България."
312.94 KB (pdf) Свали
Предложенията на Община Банско за промени в Плана за управление на НП Пирин
Пирин
868 изтегляния
649.43 KB (pdf) Свали
Становище на Българска асоциация за алтернативен туризъм относно искане на Община Банско за промени в ПУ на НП Пирин
Пирин
970 изтегляния
БААТ, като туристическо сдружение в обществена полза, категорично не е съгласна с това. Това не означава, че ние сме против развитието на ски-туризма в България и в частност обсъждането на идеи, как да се развива ски-зоната или как да направим ски-услугата в Банско по-добра, как да се превърне Банско в един модел за развитие. Съществуват решения, които не предполагат промяна в Плана за управление. За съжаление, целта на този фарс, е да се узакони в рамките на сегашното управление цялото незаконно строителство и уредят правата на концесионера. Недопустимо е да се ангажира толкова голям обществен ресурс само за да се помогне на един „изпаднал в беда” монополен бизнес като „Юлен”, който не може да се оплаче от подаръци.
112.21 KB (pdf) Свали
Предложения на Асоциация на парковете в България за промени в Плана за управление на НП Пирин
Пирин
830 изтегляния
Алтернативните предложения на природозащитниците, които МОСВ няма да разгледа на утрешното заседание на Висшия експертен екологичен съвет (19.02.2013).
2.27 MB (rar) Свали
Отговор от МОСВ до Асоциация на парковете в България по повод предложение за промяна в Плана за управление на НП Пирин
Пирин
1083 изтегляния
182.1 KB (jpg) Свали
Експертиза по дело 7521/2011 относно лифта в м. Платото, ски зона Банско, Национален парк Пирин
Пирин
0 изтегляния
485.76 KB (pdf) Свали
Позиция с искания на Коалицията 'За да остане природа в България' по повод разрешаването на проблемите със ски-зона Банско в НП Пирин
Пирин
794 изтегляния
33 KB (doc) Свали
Експертиза за обхвата на концесията в ски-зона Банско по дело 7521/2011
Пирин
1381 изтегляния
Експертизата показва площта на обхвата на концесията на ски-зона Банско от 817 ха, в който е разположена концесионната площ от 99,55 ха.
466.2 KB (pdf) Свали
МОСВ признава за още незаконни писти и обекти в Пирин и ски зона Банско!
Пирин
1065 изтегляния
Получена днес по реда на ЗДОИ справка показва, че лифтът от Железен мост до Платото и Писти Шилигарника 2 и Стражите "не са предвидени в Плана за управление", "не са включени в концесионния договор" и "в МОСВ не са налични актове, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за защитените територии за съгласуването им".
283.35 KB (jpg) Свали
Справка от МОСВ за законността на ски-лифт Железен мост-Платото и ски-писти Шилигарник 2 и Стражите
Пирин
943 изтегляния
57.48 KB (pdf) Свали
Справка от МОСВ за законността на водохващанията и резервора по р. Бъндерица в ски-зона Банско
Пирин
706 изтегляния
233.18 KB (pdf) Свали
Решение на ВАС 5-чл. относно законността на решение по ОВОС на ски-лифт Платото
Пирин
848 изтегляния
103.22 KB (pdf) Свали
МОСВ и 'Юлен' отново хванати в крачка по казуса Пирин: Конкурсните книжа за определяне на концесионер на Банско го доказват
Пирин
920 изтегляния
За да защитят нарушенията на фирма "Юлен" в ски зона Банско, юристите и правните консултанти на МОСВ, а наскоро и Сметната палата, възприеха машинациите на Петър Петров (юрист на "Юлен"), че концесионният договор не е ясен и не е ясно какво обхваща концесията, на каква площ и т.н., което дава право на Юлен да претендират, че всичко каквото са построили, е законно.

Сега вече имаме безценен документ-доказателство, предоставен ни от МОСВ по реда на ЗДОИ - конкурсните книжа за концесията, където пределно ясно е описано, че:
- предмет на концесията са единствено вещните права върху предвидените в ОУП 2001 съоръжения на площ от 99,55 ха и другата част от територията на ски-зона Банско са гори, които не са предмет на концесията, противно на манипулациите, че концесията засяга не 99,55 ха, а цялата ски зона.
- предмет на концесията са както изграждането на нови обекти, така и ползването на съществуващите писти и лифтове, противно на манипулациите на "Юлен", че договорът не бил ясен, защото не правел разлика между съществуващи и нови съоръжения.
828.84 KB (pdf) Свали
Справка от 29.03.2013 г. на МОСВ за проектните площи на обектите в ски-зона Банско
Пирин
0 изтегляния
524.32 KB (pdf) Свали
Скица от Прил. 1 на концесионния договор за ски-зона Банско
Пирин
0 изтегляния
334.33 KB (pdf) Свали
Справка за актовете в ски-зона Банско 2001-2011 г.
Пирин
711 изтегляния
489 KB (pdf) Свали
Становище на МС по повод установените нарушения в площта на ски-зона Банско
Пирин
0 изтегляния
130.04 KB (pdf) Свали
Резолюция на ОП Благоевград за прекратяване разследването на нарушенията в ски-зона Банско
Пирин
869 изтегляния
Резултатите от проверката на Окръжна прокуратура в Благоевград от 07.07.2014 по повод разпореждане на Върховна Административна Прокуратура да бъдат разследвани множество закононарушения при изграждането на ски-зона Банско в Национален парк "Пирин".

Не е установено нито едно нарушение или престъпление. Основната причина за това е, че разследващият орган се обърнал към службите за строителен контрол да проверяват за нарушения на екологичните закони при строителството в ски-зона Банско, без да оглед на изключителните компетенции на екоминистерството в тази сфера.

В резултат на този манипулативен и вероятно корупционен подход се стига до абсурдни противоречия в резолюцията на прокуратурата спрямо констатациите на ВАП и МОСВ.
690.88 KB (pdf) Свали
Решение №10162/2014 на ВАС
Пирин
0 изтегляния
С Решение №10162/2014 на Върховния административен съд е отхвърлен отказ на Министерството на околната среда и водите да регистрира концесионера на ски-зона Банско - Юлен АД, по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит EMAS съгласно европейския Регламент № 1221/2009. Отказът на Министерството да издаде екосертификата по EMAS се позовава на забраната в Регламента да се сертифицират фирми, за които има информация, че нарушават екологичното законодателство.
Въпреки безспорните данни за нарушения предоставени по делото от екоминистерството, прокуратурата и екоорганизациите, небезизвестния съдия Андрей Икономов за пореден път прочита закона като "дявола евангелието", приемайки, че за Юлен АД европейските забрани не важат. Според природозащитниците мотивите на съдията издават пристрастност към фирмата, каквато в последните дни бе демонстрирана и на най-високо държавно ниво.
179.26 KB (pdf) Свали
Концесионен договор за ски-зона Банско в НП Пирин от 2001 г.
Пирин
1034 изтегляния
Договор за концесия върху 99,55 ха от територията на НП Пирин, отдадена на Юлен АД с право на строеж на ски-писти, ски-лифтове и други съоръжения.
3.59 MB (pdf) Свали