Натура 2000

Документи по случая с НАТУРА 2000 в България. Припомняме, че до 1 януари 2007 год. нашетго правителство трябваше да изработи списък с всички занчими зони за защита на природата в България. Критерият за включване е строго научен и се определя от две директиви на ЕС, транспонирани в българския Закон за биоразнообразието: Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.
Едва после МОСВ трябва да издаде заповеди, с които евентуално да въведе ограничения за стопанска и строителна дейност в зоните по списъка, ако има нужда.
Писмо на Комисията за борба с корупцията към Народното събрание
до председателя на Комисията по околната среда Г.Божинов
1.4 KB (pdf) Свали
Писмо на Комисията по жалбите и петициите в Народното събрание
до председателя на Комисията по околната среда Г.Божинов
82.18 KB (pdf) Свали
Приложение към писмото до Дж.Чакъров
Сигнал за прекратяване на унищожаването на приоритетно защитено местообитание и защитени видове растения под селата Топола и Божурец.
45 KB (doc) Свали
Писмо до министър-председателя от 29 неправителствени организации с апел за включване на пълния списък от територии в мрежата Натура 2000
175.2 KB (pdf) Свали
Писмо в подкрепа на включване на територии от горския фонд около яз. Доспад в Натура 2000
Изпратено до министър-председателя С. Станишев от Асоциацията на производителите на рибни продукти.
132.22 KB (pdf) Свали