Разни

Становище на WWF България относно проекта на Стратегия за биологичното разнообразие в Република България
17 Ноем. 2021
222
Становище на Коалицията “За да остане природа в България” по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България
26 Ноем. 2020
1647
До Министерски съвет
Република България Изх.No1476/26.11.2020

Относно: Становище на Коалицията “За да остане природа в България” по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България

Уважаеми дами и господа, Коалицията “За да остане природа в България” е изключително притеснена от избрания подход за изработване на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, изключващ от първоначалното планиране цялото общество, местните власти, бизнеса и неправителствените организации.
Становище на Коалиция 'За да остане природа в България' относно предложение за изменение на Правилника за устройството и дейността на РИОСВ
06 Апр. 2020
2222
ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Адрес: edno_gishe@moew.government.bg

СТАНОВИЩЕ
от Коалиция “За да остане природа в България”
Адрес: contact@forthenature.org

Изх. № 1116/06.04.2020 г.

Относно: Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

11 Септ. 2019
37
Към 2019 г. брокерът Людмил Лазаров (Агенция ЛЮК) вече предлага "на парче" отделни парцели от бившата общинска мера (приватизирана от брокера през 2013 г.) след като съдът отмени ЕО и ПУП за застрояване на целия имот. Парцелите се предлагат на цени от над 100-150 лв./кв.м (т.е. над 10 пъти повече от платеното на Общината през 2013 г., което според местните хора е за сметка на данъкоплатците и всички тези, които си търсят имоти в м. Високи рид и в.з. Ярема. Схемата с общинската мера засяга и живущите във вилна зона Ярема, тъй като за разпродаването й на парцели е започнало изсичане на прекрасната борова гора в имота и е осъществено включване към водопровода на вилната зона, въпреки факта, че в цялата зона има недостиг на вода, особено през летните месеци, и ВиК отказва да включва нови абонати.
09 Септ. 2019
34
По информация на Община Самоков тече разпарцелирана на бившата общинска мера, продадена в нарушение на ЗСПЗЗ от Община Самоков на брокера Людмил Лазаров (ЛЮК). Разпарцелирането е с цел продажба на мерата (текущо имот №61) на парче, след като с решения на АССГ и АССО през 2015-2016 г. са отменени Екооценка и ПУП за застрояване на целия имот.
09 Септ. 2019
33
След жалба на Александър Дунчев Административният съд София област издава определение, с което се признава за отменена заповед на кмета на Община Самоков, с която е одобрил ПУП за застрояване на имот №61 в м. Високи рид (в.з. Ярема) с възложител Людмил Лазаров, поради липса на екологична оценка.
09 Септ. 2019
28
След жалба на Александър Дунчев Административният съд София град отменя решението на РИОСВ София, с което е съгласуван ПУП за застрояване на имот №61 в м. Високи рид (в.з. Ярема) с възложител Людмил Лазаров, поради очакваното съществено въздействие на ПУП върху природната среда.
Финално становище на Коалиция 'За да остане природа в България' относно 'Проект на критерии и индикатори за устойчиво управление в горите в България' към стандарт 'PEFC BG ST 1002:2017'
01 Фев. 2019
1226
Финално становище на Коалиция "За да остане природа в България" относно "Проект на критерии и индикатори за устойчиво управление в горите в България" към стандарт "PEFC BG ST 1002:2017" Вижте текста тук: https://forthenature.org/files/modules/9000/For_the_nature_final_statement_bg-ilovepdf.pdf
06 Яну. 2016
1143
Възражение относно инвестиционно предложение на „Топлофикация Сливен” ЕАД за „Разширение на производствената дейност, включваща дейност по оползотворяване (r1-изгаряне) на неопасни отпадъци съвместно сосновното гориво(въглища) в скарна предкамера към енергиен котел ек2 с цел получаване на енергия в пи с идентификатор 67338.603.61 южна Промишлена зона на гр. Сливен”
Програма за конференция селски туризъм и климатични промени
20 Ноем. 2015
895
03 Септ. 2015
964
Към настоящия момент Министерството на околната среда и водите е издало Решение № 51-ОС/2011 г., с което е съгласувало проект за изграждане на МВЕЦ на р. Камешница над най-високия и красив водопад в българската част на Беласица - Камешнишки водопад. Той е част от голяма каскада от водопади по цялата река и е най-популярната забележителност и атрактивна дестинация за туристите в Природния парк.

За местните хора реализирането на този инвестиционен проект означава дефицит на водни ресурси, намаляване на възможностите за развиване на туризъм в красивата планина, а за природата - изчезването на животински и растителни видове, обитаващи реките, както и трайно разрушаване на речните местообитания.
18 Юни 2015
947
Заключителната конференция е организирана от Асоциацията на прокурорите в България по проект „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете“ с финансовата подкрепа на Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения ЕС
06 Фев. 2014
1138
Екологично сдружение За Земята изпрати Отворено писмо до кмета на Стара Загора Живко Тодоров, за спънките които Общината им е създала при организирането на филмов фестивал, посветен на конфликтите произтичащи от въглищната индустрия в района.
04 Ноем. 2013
34
Сигналът е по повод на скандален случай на разпореждане с общинско имущество, довел до ощетяване на общинския бюджет с близо 500 000 лв. Случаят се отнася до продажбата на търг на общински поземлен имот (ПИ) №61 от 8744 кв.м., кад.район 662 в м. Високи рид, земл. на с. Ковачевци, общ. Самоков, въз основа на решение на ОбС Самоков №668/2013. В резултат на извършените до сега проверки от ОП-София и ОДЗ-София са събрани фкати, които предполагат наличието на потенциална схема за злоупотреби при управлението с общинско имущество.
26 Юли 2013
1095
Жалба на основание чл. 145 от АПК във вр. с чл. 149 (5) от АПК с искане за отмяна, респективно прогласяване за нищожни, на три ИАА издадени от Община Самоков - АЧОС № 11232/2012 г. на Община Самоков, решение на Общински съвет Самоков №668/2013 и заповед на кмета на Община Самоков от 2013 г. за продажба след проведен търг на поземлен имот (бивша общинска мера) № 61 в кадастрален район № 662 с площ от 8744 кв.м. в м.”Високи рид”, землище с.Ковачевци, община Самоков, приети в съществено нарушение на материалноправните разпоредби.
27 Фев. 2013
1277
До Народното Събрание на Република България
До Президента на Република България
До Министерски Съвет (Кабинетa в оставка, бъдещия Служебен кабинет и новоизбрания
Кабинет)
на Република България
До Омбудсмана на Република България
Копие: Всички медии

ДЕКЛАРАЦИЯ

от следните граждански организации, коалиции и инициативи:
● Коалиция “За да остане природа в България”
● Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт
● Гражданска инициатива против проучването и добива на шистов газ в България по
метода “хидравлично разбиване”
● Гражданско сдружение за защита на науката
● Национална мрежа на родителите
● България свободна от ГМО
● Студентска инициатива срещу орязването на държавното финансиране за държавните
висши училища
Към долупосочената, внесена на 24.02.2013г декларация се присъединява и съответно добавя
своите искания в края и:
● Коалиция за климата – България