Река Стряма

Документи, касаещи изграждането на кариера за добив на инертни материали от коритото на река Стряма в землището на с. Калековец, инвестиционно предложение: ”Почистване на коритото на река Стряма от наносни отложения”. Недоволството на местните хора е породено от опасенията, че разработването на пясъчна кариера в реката ще доведе до вдълбаване на речното легло, ерозия в целия речен участък, понижаване на нивото на подпочвените води и в крайна сметка пресъхване на кладенците и нивите. И сега коритото на реката е вдълбано поради бързите води на Стряма, коригирана и ускорена между защитните диги. Мостът към гр. Раковски наскоро пропадна при висока вълна и беше затворен. За неговото възстановяване са отделени средства но строителството може да бъде компроментирано от добива на пясък и предизвиканата ерозия. Борбата срещу изграждането на кариерата е обща кауза на общината, местните хора и неправителствени организации.
Жалба до Басейновата дирекция - Благоевград
Река Стряма
1267 изтегляния
Обжалва се решението на РИОСВ Пловдив, че не е необходимо извършването на пълен ОВОС.Настоява се Басейновата дирекция да не издава разрешително за ползване на воден обект за горепосоченото инвестиционно предложение.
31.5 KB (doc) Свали