Странджа

Предстои двоен опит за заличаването на Природен парк Странджа
Странджа
0 изтегляния
Изявление на 17 природозащитни организации от коалицията „За да остане природа в България” по повод опита на „Краш 2000” ООД и Община Царево да заличат най-голямата защитена природна територия в България.
70 KB (doc) Свали
Писмо - призив до Община Церево да оттегли жалбата си срещу Природен парк Странджа
Странджа
0 изтегляния
Бъди активен, да залеем Общината с позицията си относно търгашкото им поведение с най-големия Природен парк в България. Можете да изпратите това писмо със същия или написан от вас текст на този адрес 8260 Царево, ул.“Хан Аспарух” 36.
За да можем да проследим гражданската активност молим да ни уведомите с писмо до bgpriroda@bluelink.net, че сте поискали защита за парк Странджа:) Ще ни улесните много, ако попълните графата "относно" в писмото с "призив до Царево". Благодарим за пореден път! Хайдееее, откога не сме писали "истинско", хартиено писмо:)
12.5 KB (doc) Свали
Над 120 известни българи се обявиха в подкрепа на Природен парк Странджа
Странджа
0 изтегляния
Вижте подписката и подписалите се
20.5 KB (doc) Свали
Становище на международни организации относно СЪДЕБНОТО ДЕЛО СРЕЩУ ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА
Странджа
0 изтегляния
Като едни от най-големите природозащитни организации в Европа, ние сме силно обезпокоени от съдебното дело срещу природен парк Странджа, най-голямата защитена територия в България.
48 KB (doc) Свали
ОТКРИТО ПИСМО на Съюза на ловците и риболовците в България относно съдебното дело
Странджа
0 изтегляния
Източник: Съюз на ловцште и риболовците в България
Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловцште и риболовците в България” изразява категоричен протест по повод решението на тричленния съдийски състав от Върховния административен съд, с което се прогласява нищожността на Заповед № РД-30/24.01.1995 г. на Министъра на околната среда, с която е обявен Народен парк „Странджа”
11.5 KB (doc) Свали
Становище на коалиция
Странджа
0 изтегляния
Защо считаме, че решението на съда е недопустимо и абсурдно и следващи стъпки на коалицията
29 KB (doc) Свали
Определение №7778/2007 на ВАС
Странджа
0 изтегляния
С Определение №7778/2007 на ВАС се потвърждава прекратяването на делото, започнато от Дирекция на ПП "Странджа" срещу ПУП на Община Царево. Бургаският окръжен съд прекратява делото, защото Зуконът за устройство на територията (ЗУТ) ограничава обжалването на ПУП. Това илюстрира вратичките в ЗУТ, които позволяват и насърчават корупцията в местната власт и особено в крайморските общини.
68.99 KB (pdf) Свали
Определение №8084/2007г. на ВАС
Странджа
0 изтегляния
С това определение петчленният състав на ВАС прекратява делото и обезсилва скандалното решение на тричленния състав на ВАС, обявяващо за нищожна заповедта за създаване на ПП "Странджа". За да стори това, петчленният състав на ВАС се позовава на промяна в ЗЗТ, приета от Парламента в последния момент през лятото на 2007г. , под натиска на протестите за защита на ПП "Странджа".
70.74 KB (pdf) Свали
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обжалва решението на Три членен състав на Върховния административен съд
Странджа
0 изтегляния
Делото е срещу дългогодишното бавене и не приемане на Плана за управление (ПУ) на Природен парк „Странджа”. Решението на съда до момента е „МОСВ да свика в 30 дневен срок експертен съвет за разглеждане на ПУ на ПП „Странджа””. МОСВ обаче обжалва с мотиви, че е необходимо първо да бъде приет Общия устройствен план на Община Царево.
34.5 KB (doc) Свали
Решение 12/12/2007 на Върховният административен съд по дело срещу МОСВ заради неспазване на процедурата по приемането на План за управление на ПП 'Странджа'
Странджа
0 изтегляния
Делото е образувано по жалбата на Българска фондация "Биоразнообразие", с която се оспорва бездействието на Министерството на околната среда и водите /МОСВ/, изразяващо се в липсата на организация за разглеждане на проект на План за управление на природен парк "Странджа" от Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/, което задължение произтича от разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии /обн. ДВ, бр. 13/ 2000 год./ Жалбоподателят твърди, че от м. август 2005 година до момента административният орган не е организирал разглеждането на проекта от ВЕЕС, въпреки внесен преработен вариант от Българска фондация "Биоразнообразие", с което е нарушена процедурата по приемане на План за управление на природен парк "Странджа". Иска се да бъде задължен ответника да предприеме действията, вменени му с нормативния акт.
Решение на Съда:
ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите да организира разглеждането на проект на План за управление на природен парк "Странджа" - преработен вариант на заседание на Висшия експертен екологичен съвет в едномесечен срок, считано от връщането на делото като преписка в Министерството на околната среда и водите, на основание чл. 257, ал. 2 от АПК.
46 KB (doc) Свали
Опорно-сравнителен план към оценката - ОУП на община Царево
Странджа
0 изтегляния
Опорно-сравнителен план:
Приложение към Оценката за съвместимост с Натура2000 зоните на проекта за изменение на ОУП на община Царево

1.12 MB (pdf) Свали
Приложение - Таблици към Оценката за съвместимост на изм. на ОУП на община Царево
Странджа
0 изтегляния
Приложение - Таблици към
Оценка за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
(Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007г.) :
- таблици.

770.5 KB (doc) Свали
Приложения към Оценката за съвместимост на изм. на ОУП на община Царево
Странджа
0 изтегляния
Приложенията към
Оценка за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
(Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007г.):
- автори и др.
93 KB (doc) Свали
Оценка за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
Странджа
0 изтегляния
Оценка за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
(Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007г.):
- основен текст.
760.5 KB (doc) Свали
СТАНОВИЩЕ на коалицията “За да остане природа в България” относно Проект за изменение на ОУП на Община Царево
Странджа
0 изтегляния
Коментари по изменението на Общия устрийствен план (ОУП) на Община Царево и по доклада за оценка на съвместимост на изменението на ОУП на Община Царево с предмета и целите на защитените зони.

"В заключение, считаме че изменението на ОУП на Община Царево в настоящия му вид следва да бъде отхвърлен и върнат за преработване."
67 KB (doc) Свали
Сигнал до ВАП относно незаконно процедиране на ОС на изменението на ОУП на Община Царево
Странджа
1102 изтегляния
Сигнализираме Ви за установени от нас недопустими пропуски, неверни твърдения и приложени декларации с невярно съдържание в документацията по „Доклада по Оценка за съвместимостта (ОС) на Изменението на Общ устройствен план на община Царево (ИОУП –Царево, май 2008 г.)", която е неделима част от Екологичната оценка (ЕО) на ИОУП –Царево съгласно чл. 31 (4) от Закона за биологичното разнообразие.
38.5 KB (doc) Свали
Сигнал до МОСВ относно конфликт на интереси на зам. министър Чавдар Георгиев
Странджа
2012 изтегляния
В момента темата за конфликт на интереси в българското общество е широко дискутирана. Бъгларският парламент е в процес на приемането на специализиран закон за избягване на конфликта на интерес. В тази връзка, считаме за подходящо да Ви обърнем внимание, че в работа на повереното Ви министерство също има условия за подобен конфликт на интереси.
39 KB (doc) Свали
Сингал до ВАП относно незаконни съгласувателни за строителство в ПП Странджа
Странджа
1151 изтегляния
С настоящият сигнал Ви информираме за решения на Министъра на околната среда водите касаещи съгласуване на строителство в земеделските земи включени в Природен парк Странджа в нарушение на заповедта за обявяване на парка.
45 KB (doc) Свали
Заповед на МРРБ за изменението на ОУП на Община Царево
Странджа
1347 изтегляния
Въпреки големия обществен интерес, планът е одобрен в разгара на лятната ваканция, без да са взети предвид големия брой отрицателни становища на експерти и без да са завършени множеството проверки на прокуратурата на неправомерното процедиране на екологичната оценка.

Преди приемането на плана, въпросната екологична оценка е последният документ, който подлежи на обжалване. Няма информация екологичната оценка да е била представяна някога пред обществеността, както определя законодателството. От коалицията смятат, че тя е била скрита умишлено, за да не може да бъде обжалвана.
877.16 KB (pdf) Свали
Отговор на Заявление на достъп до обществена информация за Екологичната оценка за Странджа
Странджа
968 изтегляния
Успяхме да се доберем до становището на екологичната оценка на Община Царево през Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Припомняме, че Екологичната оценка беше обнародвана в Държавен вестник без предварително огласяване на Оценката по Законовия ред, което е опит да бъде избегнато общалването на решението на Министерството на околната среда относно оценката.
701.83 KB (pdf) Свали