Витоша

09 Септ. 2019
55
При справка в Картата на възстановената собственост на землището на с. Ковачевци - м. Високи рид (в.з. Ярема) става ясно, че общинската мера в имот № 61 по ПНИ е образувана в преобладаващата си част от имот № 9100 по КВС, който към 2015 г. има трайно предназначение „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „пасище/мера“. Пасищата са общинска-публична собственост, която не подлежи на продажба, но същата е приватизирана незаконно от Община Самоков.
09 Септ. 2019
63
Въпреки че, общинската мера в новообразувания имот №61 в к.р.662 по ПНИ на м. Високи рид (в.з. Ярема) никога не е била предоставяна за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ЗСПЗЗ, каквито са останалите имоти в обхвата на ПНИ, мерата неправомерно е вписана в регистъра на имотите към ПНИ като "урбанизирана територия" извън границите на населени места с НТП "жилищна територия".
Автореферат на дисертация 'Динамика на горите от обикновен смърч (Picea abies (L.) Karst.) в Природен парк Витоша'
11 Окт. 2017
0
макара
29 Май 2017
0
стълб
29 Май 2017
0
Карта
29 Май 2017
0
15 Ноем. 2016
45
Жалба до МОСВ срещу Становището по Екологична оценка №СО-05-06/2016 на РИОСВ София, доколкото не е извършена пълна оценка на кумулативните въздействия и не изпълнена императивната норма на ЗБР и ЗООС. Не е оценено цялостно кумулативното въздействие върху природозащитния статус на 2 приоритетни за опазване вида– кафява мечка (Ursus arctos) и Европейски вълк (Canis lupus) върху състоянието им в защитени зони BG0000113 Витоша и
BG0001307 Плана и по точно на възможното увреждане на биологичните коридори на тези видове,
опазващи свързаността и жизнеността на популациите на 2 вида в тях.

По конкретно не са оценени данните за генерирания трафик между град София и село Плана, който и към момента е свръх претоварен и опасен, особено през уикенда, и допълнително ще бъде натоварен от жителите на нови 3000 къщи в планираното селище. Липсват данни и относно други значими инвестиционни намерения и планове в засегнатия
биокородор, които имат кумулативно отрицателно въздействие.
Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.
22 Май 2016
0
22 Май 2016
48
- 20 декара изкоренена млада гора, залесена с доброволен труд в Природен парк „Витоша“ в района на Алеко,
- незаконосъобразно разкопаване в (извън пистите) с цел прокарване на система за изкуствен сняг (без необходимите разрешителни),
- наличие на унищожен и подраст, което е престъпление според Наказателния кодекс,
- преместване на „морени“
- изравняване на терени извън пистите,
22 Май 2016
64
- 20 декара изкоренена млада гора, залесена с доброволен труд в Природен парк „Витоша“ в района на Алеко,
- незаконосъобразно разкопаване в (извън пистите) с цел прокарване на система за изкуствен сняг (без необходимите разрешителни),
- наличие на унищожен и подраст, което е престъпление според Наказателния кодекс,
- преместване на „морени“
- изравняване на терени извън пистите,
22 Май 2016
48
Част от нарушенията включват:

- 20 декара изкоренена млада гора, залесена с доброволен труд в Природен парк „Витоша“ в района на Алеко,
- незаконосъобразно разкопаване в (извън пистите) с цел прокарване на система за изкуствен сняг (без необходимите разрешителни),
- наличие на унищожен и подраст, което е престъпление според Наказателния кодекс,
- преместване на „морени“
- изравняване на терени извън пистите,
Ски зона Витоша-концепция за развитие - карта
14 Май 2016
0
Информационен меморандум за 'Алеко спорт - 99 ЕАД'
14 Май 2016
0