Витоша

Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на туристическа и ски зона „Алеко“, с възложител „Витоша ски” АД.
10 Май 2016
0
10 Май 2016
17
„Витоша ски“ АД придобива собственост върху частни дружества, притежаващи седалковите лифтове Витошко лале 1-2 и Романски, както и влековете "Помагалски“, "Алеко“, "Платото“ и "Черни връх“
10 Май 2016
3
Решение на 5-членен състав, с което потвърждава решението на по-долната инстанция, че Министерство на околната среда и водите (МОСВ) трябва да преразгледа решението си да отхвърли одобрената от Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – София екологична оценка на специализиран подробен устройствен план на ски зона „Алеко“.
10 Май 2016
4
С решение №262/13.10.2009 г. Министърът на околната среда и водите отменя становището на РИОСВ София по екологичната оценка на СПУП за нова туристическа и ски зона „Алеко“.
10 Май 2016
3
С решение №224/25.07.2011 г. Министърът на околната среда и водите отново отменя становището на РИОСВ София по екологичната оценка на СПУП за нова туристическа и ски зона Алеко. Няма ново произнасяне на РИОСВ София.
04 Септ. 2015
4
С доклад на МОСВ и инспектората към МОСВ е върната за преразглеждане скандална преписка на РИОСВ София за изграждане на вилно селище върху биокоридора между Витоша и Плана.

Действията на МОСВ са по сигнали до прокуратурата и министерството, с които бе изискано да се провери поредната схема за прокарване на мащабни проекти, раздробени на малки парчета (т.нар. salami-slicing), с цел заобикаляне на еколигичните норми. При проверката на екоминистерството е установено, че проектът неправомерно е раздробен на по-малки части с инвеститори, които се явяват свързани лица, и че при одобряването на отделните части са допуснати редица нарушения на българското природозащитно законодателство.
19 Май 2015
2245
Административна преписка на РИОСВ София във връзка с изграждане на вилно селище в 5 съседни имоти върху обща площ от над 20 дка в м. Високи рид, с. Ковачевци, Община Самоков, разкрива потенциална корупционна схема в екоинспекцията.

След като през 2011 г. бившият директор на РИОСВ инж. Стефан Борисов изисква извършването на пълна екооценка на инвестиционното предложение за вилното селище, през 2014 г. новият директор на РИОСВ София - инж. Ирена Петкова съгласува инвестиционното предложение без екооценка, пренебрегвайки изцяло мотивите на предшественика си от 2011 г. Инвеститори

По конкретно, през 2011 г. с решения по реда на ЗООС и ЗБР директорът на РИОСВ София постановява да бъде извършена екологична оценка и оценка за съвместимост на подробните устройствени планове (ПУП-ПЗ) на 5-те ИП за вилни сгради, внесени в РИОСВ от различни възложители, но в един и същи ден - 22.07.2010 г.

През 2014 г., с нови 5 решения на директора на РИОСВ инж. Ирена Петкова първоначалната процедура по екологична оценка и оценка за съвместимост на 5-те ПУП-ПЗ е прекратена, тъй като отново в един и същи ден - 04.07.2014 г., възложителите оттеглят ПУП-ПЗ. Месец по-късно, отново в един и същи ден - 13.08.2014 г., възложителите внасят за втори път първоначалните си инвестиционните предложения за 5-те съседни имота. Противно на изискванията на ЗООС и ЗБР, с 5 писма от края на 2014 г. директорът на РИОСВ съгласува 5-те ИП, като информира възложителите, че ИП не подлежат вече на процедури по преценка необходимостта от оценка за съвместимост по реда на ЗБР, което на практика означава, че ИП не подлежат на съгласуване и по реда на ЗООС. Ако ЗООС и ЗБР бяха приложени коректно от директора на РИОСВ София, то инвестиционните предложения е следвало отново да бъдат подложени на процедури по преценка необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост, доколкото нормативните критериите за прилагането на тези процедури към 2014 г. не се отличават значително от съответните нормативни критерии към 2011 г.

Гореописаната схема, имаща за цел компетентният орган да "спести" на възложителите на ИП задължителните съгласувателни процедури по ЗООС и ЗБР, често изискващи допълнително време и средства, се счита за индикация за наличието на систематично прилагана корупционна схема. За съжаление, тази схема не само предлага на определени възложители конкурентно предимство, но създава риск и за значително отрицателно въздействие върху околната среда, в случая на Витоша.
'Достъпност на ПП Витоша'
12 Март 2013
1018
Обществено проучване за нагласата на Софианци за Витоша и развитието на ски-туризма 'Столичани за състоянието на ПП Витоша'
12 Март 2013
947
Позиция на служители и преподаватели в Софийски университет относно процедурата и избора на нов директор на ПП 'Витоша'
09 Март 2012
946
Становище на БФБ относно проведения конкурс за директор на ПП Витоша
08 Март 2012
992
Гражданска позиция на служителите на ПП Рила
29 Фев. 2012
888
30 Яну. 2012
1892
През 2008 г. председателят на Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) Весела Лечева отдава без конкурс за 5 години следните сгради и съоръжения – стационарен влек „Заека“ (Алеко); сграда долна лифтова станция „Алеко” с обща разгърната застроена площ 289 кв. м.; техническа сграда финал писти ски-бягане и алпийски дисциплини „Лалето” с обща разгърната застроена площ 483 кв.м.; съоръжения, част от инсталация за изкуствен сняг – 2100 м, тръбна инсталация, 20 резервоара, бент, водохващане, подпорни стени, помпени агрегати, кабелизация на пистата; десет броя бунгала в местност „Игликина поляна” с обща разгърната застроена площ 385 кв.м., или изброените съоръжения и общо застроена площ 1157 кв.м. за сумата 2950 лв. месечно.

Запознайте се с откритото писмо на "Зелените" по повод на схемите за печалба от този влек, както и на вече двугодишното нефунциониране на съоръжението.
30 Яну. 2012
5336
Ето го прословутият приватизационен договор, с който "Витоша ски" приватизира съоръженията на Витоша! Договорът е сключен на 20.12.2007 г. „Витоша ски” е задължена по силата на приватизационния договор да инвестира в подмяната на съоръженията на Витоша. Такива инвестиции досега не са направени, което е едно от нарушенията на приватизационния договор за три лифта на Витоша – от Симеоново до х. „Алеко”, от Драгалевци до Голи връх (лифта „Бай Кръстьо”) и лифта Копитото, който не работи от над 10 години. "Витоша ски" е нарушила и клаузите за запазването на дейността на съоръженията, както и за поддържането на работни места