Витоша

Договор за продажба на акции в размер на 100% от капитала на 'Въжени линии' АД
Витоша
0 изтегляния
„Витоша ски“ АД придобива собственост върху частни дружества, притежаващи седалковите лифтове Витошко лале 1-2 и Романски, както и влековете "Помагалски“, "Алеко“, "Платото“ и "Черни връх“
642.66 KB (pdf) Свали
Договор за залог на търговско предприятие
Витоша
0 изтегляния
Витоша ски“ АД е заложено в Първа инвестиционна банка.
639.86 KB (pdf) Свали
Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на туристическа и ски зона „Алеко“, с възложител „Витоша ски” АД.
Витоша
0 изтегляния
1 MB (pdf) Свали
Подробно описание на историята на природен парк 'Витоша' във връзка с планирано ски строителство
Автори Александър Дунчев и Зорница Стратиева, актуално към април 2016.
1009.78 KB (pdf) Свали
Информационен меморандум за 'Алеко спорт - 99 ЕАД'
Витоша
0 изтегляния
4.14 MB (pdf) Свали
Ски зона Витоша-концепция за развитие - карта
Витоша
0 изтегляния
1.26 MB (pdf) Свали
Снимки на извършени са мащабни нарушения в района на Алеко от 2015
Витоша
0 изтегляния
Част от нарушенията включват:

- 20 декара изкоренена млада гора, залесена с доброволен труд в Природен парк „Витоша“ в района на Алеко,
- незаконосъобразно разкопаване в (извън пистите) с цел прокарване на система за изкуствен сняг (без необходимите разрешителни),
- наличие на унищожен и подраст, което е престъпление според Наказателния кодекс,
- преместване на „морени“
- изравняване на терени извън пистите,
868.26 KB (pdf) Свали
Снимки на извършени са мащабни нарушения в района на Алеко от 2015
Витоша
0 изтегляния
- 20 декара изкоренена млада гора, залесена с доброволен труд в Природен парк „Витоша“ в района на Алеко,
- незаконосъобразно разкопаване в (извън пистите) с цел прокарване на система за изкуствен сняг (без необходимите разрешителни),
- наличие на унищожен и подраст, което е престъпление според Наказателния кодекс,
- преместване на „морени“
- изравняване на терени извън пистите,
755.11 KB (pdf) Свали
Снимки на извършени са мащабни нарушения в района на Алеко от 2015
Витоша
0 изтегляния
- 20 декара изкоренена млада гора, залесена с доброволен труд в Природен парк „Витоша“ в района на Алеко,
- незаконосъобразно разкопаване в (извън пистите) с цел прокарване на система за изкуствен сняг (без необходимите разрешителни),
- наличие на унищожен и подраст, което е престъпление според Наказателния кодекс,
- преместване на „морени“
- изравняване на терени извън пистите,
912.4 KB (pdf) Свали
Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.
Витоша
0 изтегляния
574.27 KB (pdf) Свали
Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.
Витоша
0 изтегляния
Изгражда се нов ски път чрез взривяване на морени между Синята писта и писта.
566.55 KB (pdf) Свали
Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.
Витоша
0 изтегляния
Изгражда се нов ски път чрез взривяване на морени между Синята писта и писта.
746.36 KB (pdf) Свали
Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.
Витоша
0 изтегляния
Изграждане на нов ски път чрез взривяване на морени между Синята писта и писта.
70.52 KB (pdf) Свали
Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.
Витоша
0 изтегляния
Изграждане на нов ски път чрез взривяване на морени между Синята писта и писта
53.09 KB (pdf) Свали
Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.
Витоша
0 изтегляния
Изграждане на нов ски път чрез взривяване на морени между Синята писта и писта
493.2 KB (pdf) Свали
Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.
Витоша
0 изтегляния
Изграждане на нов ски път чрез взривяване на морени между Синята писта и писта.
Незаконно разширяване на ски зона Алеко в Природен парк „Витоша“ от 2008 г.
Витоша
0 изтегляния
Изграждане на нов ски път чрез взривяване на морени между Синята писта и писта.
918.7 KB (pdf) Свали
Жалба срещу Становището по Екологична оценка на плана за застрояване на Плана, с. Алино
Витоша
0 изтегляния
Жалба до МОСВ срещу Становището по Екологична оценка №СО-05-06/2016 на РИОСВ София, доколкото не е извършена пълна оценка на кумулативните въздействия и не изпълнена императивната норма на ЗБР и ЗООС. Не е оценено цялостно кумулативното въздействие върху природозащитния статус на 2 приоритетни за опазване вида– кафява мечка (Ursus arctos) и Европейски вълк (Canis lupus) върху състоянието им в защитени зони BG0000113 Витоша и
BG0001307 Плана и по точно на възможното увреждане на биологичните коридори на тези видове,
опазващи свързаността и жизнеността на популациите на 2 вида в тях.

По конкретно не са оценени данните за генерирания трафик между град София и село Плана, който и към момента е свръх претоварен и опасен, особено през уикенда, и допълнително ще бъде натоварен от жителите на нови 3000 къщи в планираното селище. Липсват данни и относно други значими инвестиционни намерения и планове в засегнатия
биокородор, които имат кумулативно отрицателно въздействие.
117.56 KB (pdf) Свали
Карта
Витоша
0 изтегляния
202.03 KB (png) Свали
стълб
Витоша
0 изтегляния
381.32 KB (jpg) Свали