Витоша

макара
Витоша
0 изтегляния
332.86 KB (jpg) Свали
Автореферат на дисертация 'Динамика на горите от обикновен смърч (Picea abies (L.) Karst.) в Природен парк Витоша'
Витоша
0 изтегляния
1.13 MB (pdf) Свали
Карта на Плана на новообразуваните имоти в м. Високи рид (в.з. Ярема), общ. Самоков
Витоша
0 изтегляния
Въпреки че, общинската мера в новообразувания имот №61 в к.р.662 по ПНИ на м. Високи рид (в.з. Ярема) никога не е била предоставяна за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ЗСПЗЗ, каквито са останалите имоти в обхвата на ПНИ, мерата неправомерно е вписана в регистъра на имотите към ПНИ като "урбанизирана територия" извън границите на населени места с НТП "жилищна територия".
398.6 KB (jpg) Свали
Карта на възстановената собственост на м. Високи рид (в.з. Ярема) към 2015 г.
Витоша
0 изтегляния
При справка в Картата на възстановената собственост на землището на с. Ковачевци - м. Високи рид (в.з. Ярема) става ясно, че общинската мера в имот № 61 по ПНИ е образувана в преобладаващата си част от имот № 9100 по КВС, който към 2015 г. има трайно предназначение „земеделска земя“ и начин на трайно ползване „пасище/мера“. Пасищата са общинска-публична собственост, която не подлежи на продажба, но същата е приватизирана незаконно от Община Самоков.
140.1 KB (jpg) Свали