Калиакра

05 Март 2016
30
В доклада се посочва, че въпреки че има напредък по случая все още някои съществени проблеми остават нерешени, сред които и това, че нови, потенциално опасни вятърни паркове продължават да се строят.
05 Март 2016
31
Правителството посочва, че във връзка с препоръка 130(2007) законодателство е променено по начин, който забранява изпълнението на всички инвестиционни предложения, ако в срок от 5 години след ОВОС / ОС решения изпълнението на предложения.
05 Март 2016
31
Комисията на този етап не е в състояние да даде становище, защото още анализира отговорите на българските власти по мотивирано становище от август 2012 г.
Автор: ЕК
05 Март 2016
30
В доклада се изтъква, че властите не са изпълнили по-голяма част от препоръките на Конвенцията и случая е в критична фаза. Напротив, натискът върху тези защитени територии се е увеличил с нови инвестиционни проекти - за голф игрища, туристическа инфраструктура и т.н.

Автор: БДЗП и RSPB
05 Март 2016
33
Изтъква се, че с взимането предвид на кумулативния ефект при оценяването на ОВОС-и на различни проекти от страна на РИОСВ-тата на практика постигат същия ефект като един ВЕИ мараториум.
05 Март 2016
33
В доклада се изтъква, че властите не са изпълнили по-голяма част от препоръките на Конвенцията и случая е в критична фаза. Напротив, натискът върху тези защитени територии се е увеличил с нови инвестиционни проекти - за голф игрища, туристическа инфраструктура и т.н.
Автор: БДЗП и RSPB
05 Март 2016
31
Конкретно за Кaлиакра се изтъква, че някои български НПО-та като БДЗП имат вече досие и дълъг опит с прилагане на инструментите на Конвенцията.
Автор: Ms Clare Shine
05 Март 2016
30
В докладът на правителството се изтъква, че няма единодушие сред природозащитната общност по отношение на влиянието на ветрогенераторите върху околната среда и в частност птиците и необходимите мерки за отстраняване на негативните ефекти.
Приложение 2 Доклад на БДЗП и RSPB за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2008 г.
05 Март 2016
0
Приложение 1 към Доклад на БДЗП и RSPB за напредъка по прилагане на препоръка 130(2007) за ветрогенераторите в района на Калиакра към 2008 г.
05 Март 2016
0
05 Март 2016
31
Докладът съобщава, че българските власти не са изпълнили нито една от Препоръка 130(2007) на Постоянния комитет и в резултат случаят е във критичната си фаза.
Автор: БДЗП и RSPB
05 Март 2016
30
Препоръчва се на Българското правителство да преразгледа решенията за изграждане на местно, локално и национално ниво по отношение на ветрогенераторите и да не се изграждат централи без Оценка за възсействието върху околната среда. Да се преразгледат изцяло изграждането на удобрените централи в Калиакра и Балчик.
Автор: Bern Convention Standing Committee
05 Март 2016
30
Като причина за отварянето на нов файл се посочва лиспата на прогрес по всички препоръки от доклада на Постоянния комитет на конвенцията от 27-30 ноември 2006 г.
Автор: БДЗП, RSPB
05 Март 2016
32
Докладът анализира потенциални заплахи и заключава, че предложените проекти за ветрогенератори са разположени на едни от най-важните миграционни пътища на реещите се птици.
Aвтор: БДЗП, RSPB
05 Март 2016
34
В доклада е направен е анализ на ефективността на приложените от правителството мерки по препоръка 130(2007) на Бернската конвенция.
Автор: Ирина Матеева, БДЗП, технически доклад изготвен в рамките на проект LIFE09/NAT/BG/00230
05 Март 2016
32
В доклада се посочва, че червеногуши гъски може да са особено чувствителни към развитието на ветрогенератори в района.

Автори: Anne Harrison & Dr Geoff Hilton, WWT, технически доклад изготвен в рамките на проект LIFE09/NAT/BG/00230
05 Март 2016
31
В доклада за пръв път доказва ефект на прогонване на гъските от изградени ветрогенератори.
Автори: Николай Петков, Ивайло Иванов, Георги Попгеоргиев, Димитър Георгиев, БДЗП