Лобиране / Закон за горите

Доклад за второ четене в Пленарна зала на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите
В този законопроект са текстовете срещу, които бяха организирани протестите на 19.12.2008 и срещу които се подготвят протести на 14.01.2009.
160 KB (doc) Свали
Допълнителен доклад на Комисията по земеделие и гори на НС след второто гласуване на ЗИД на ЗГ
Допълнителен доклад към доклад № 853-07-49 от 18.12.2008 г. на Комисията по земеделие и гори на НС след второто гласуване на ЗИД на ЗГ за второ гласуване на Закон за изменение и допълнение на закона за горите

Изготвен след заседание на комисията на 13 януари 2009 год.

ПРедстои да бъде внесен за обсъждане и нови предложение в пленарна зала на НС на 14 януари 2009 год.
258.06 KB (pdf) Свали
Писмо до отговорните институции от 11.01.2011 относно ЗИД на Закона за горите
Писмото е със следните искания:
1. Народното събрание да не приема предложените поправки в закона загорите.

2. Народното събрание и Столична Община да публикуват и изискат преразглеждане и предоставяне на приватизационния договор на Витоша АД, както и санкции за унищожените каменни реки и тревна растителност на площ от 18 дка в ПП “Витоша”.

3. Изпълнителна агенция по горите да не се поддава на натиска за смяна на досегашния директор на природен парк Витоша.

и е подкрепено от Българска асоциция по ски свободен и екстремен стил (БАССЕС), Фейсбук група Ride 4 Vitosha, Сдружение "Българско ски и сноуборд училище", Коалиция "За да остане природа в България"

Входящ номер ПС-223-00-2 от 11.01.2012 в Народното събрание
41.5 KB (doc) Свали
Отворено писмо на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти и Българската асоциация за алтернативен туризъм във връзка със Закона за горите
През последните години в политиката на Държавата към ски спорта е налице специално отношение. Българската федерация по ски, без да е защитила с постижения правените й подаръци, се ползва с изключителни привилегии. Нейното ръководство се ползва от откровен данъчен чадър, обществени средства се изразходват, без да се минава през процедури за обществени поръчки. Тези подаръци не са защитени и със съизмерими приходи за хазната от оперирането на толкова съоръжения и ползването на обществен ресурс.
35.5 KB (doc) Свали
Отворено писмо до Министър-председателя на РБългария във връзка със Закона за горите (10.04.2012)
Писмото е внесено в приемната на Министерски съвет. В него се описват проблемните точки в гласуването и придвижването на проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за горите (обобщен) № 253-07-6 от 22 февруари 2012 г.
53 KB (doc) Свали
ЗИД на ЗГ приет от НС на 13.06.2012
Съдържание на спорните поправки в ЗГ, приети с безпрецедентни процедурни нарушения и нарушения на българската конституция и европейското конкурентно и природозащитно право.
236 KB (doc) Свали
Режими за устойчиво управление на горите в Натура 2000
Разработката е изготвена от съвместен екип с научни работници на ЛТУ, ИГ на БАН и експерти на ИАГ, въз основа на чл. 101, ал. 3, т. 5 от Закона за горите (2011 г.).
1.11 MB (pdf) Свали
Анализ на проблемите при изготвянето на пазарни оценки на публични имоти
През последните години сред обществото многократно се повдигна въпроса защо държавата и общините продават най-красивите кътчета на България (дюните на Несебър, заменките по Черноморието и планинските курорти и др.), при това на цени значително по-ниски от пазарните, което годишно води до милиони левове загуби за бюджета. Частично отговор на този въпрос даде Европейската Комисия с Решение от 05.09.2014 г., с което установи съществуването на схема за незаконна държавна помощ при замените на гори в България . Като основна причина за злоупотребите Комисията сочи некоректното нормативно определяне на пазарните цени на заменените гори. Поради това, решението на ЕК задължава България да изготви независими пазарни оценки, въз основа на които да се установи размера на държавната помощ при замените на гори.

Анализ на независими пазарни оценки, които държавата и общините използват при разпореждането с публични имоти, показва обаче, че настоящето законодателство предоставя възможност на независимите експерти да манипулират пазарните оценки, по начин който води до разпореждането с публични имоти на значително по-ниски цени от пазарните. Тази негативна практика се насърчава от държавните и общински институции, които крият от обществото докладите на независимите пазарни оценители и по този начин създават условия за корупционни практики при разпореждането с публични имоти. Всичко това поставя под въпрос и обективността и качеството на пазарните оценки на заменените гори, които държавата ще възложи с цел изчислението и връщането на незаконната държавна помощ от замените на гори.
228.35 KB (pdf) Свали
Становище относно проект на ЗИД на Закона за горите, 2015 г.
Коалицията "За да остане природа в България" подкрепя предложените мерки в ЗИД на ЗГ, доколкото те целят:

- опазването на гори върху земеделски територии;
- подобряване контрола върху превоза и складирането на добитата дървесина чрез използването на електронни устройства;
- повишаване на изискванията за придобиване на правоспособност от лицензираните лесовъди и търговците, извършващи дейности в горските територии.

В същото време считаме, че без ключови промени във философията на Закона за горите предложените мерки няма да доведат до съществено подобрение в управлението и опазването на българските гори. Предпоставка за това са високите корупционни нива в горския сектор, неефективното правораздаване, липсата на достатъчна финансова обезпеченост и независимост на горските контролни органи и размитата отговорност на участниците в дърводобивния процес.

Като алтернатива на сложните административните процедури, които затрудняват и без това неефективното правораздаване в страната, се предлагат набор от 16 прости и пряко приложими мерки, които да ограничат ефективно незаконните практики в горите.
44.76 KB (docx) Свали
Защита на горите над Шипка
След прокарването на черен път и силна буря през 2014 г., близо 90% от дърветата са счупени или изкоренени в засегнатия участък над гр. Шипка. Въпреки видимото следствие от изграждането на черен път, ДГС Казанлък настоява да изгради още един път от около 800-900 м за сваляне на дървесината от засегнатите участъци. Опасенията на местната общност са, че пътят ще наруши ландшафта, ще увреди младите фиданки и представлява съществен риск за възникване на още ерозионни процеси. Има опасност използваната технология за направа на горски „пътища“ (булдозерен пробив,) с трасе непосредствено над питейното водохващане на река Димовец, ще доведе до разрушаване на почвата, влошаване качеството на водата и промяната на водния отток. Допълнителни негативи са загубата на историческата, научната и рекреационната стойност на мястото, което да сега е служело за отдих, посещение на планината и историческата местност Бузлуджа, както и като пример за първите по рода си противоерозионни мероприятия. Прокарването на път улеснява достъпа до стари естествени гори, което би могло да доведе до допълнителни нерегламентирани сечи.

Кампанията се движи от Инициативен Комитет от гр. Шипка. Целта на групата е спиране на сечите в района, възстановяване на щетите и последващо залесяване, както и последваща работа за включване на гората към Природен парк Българка и/или други защитени територии.
2.4 MB (pdf) Свали
Oбемите и цените на възложения дърводобив и продадената дървесина в Родопите
Сравнение между обемите и цените на възложения дърводобив и продадената дървесина в 20 родопски стопанства чрез различните типове тръжни процедури за периода декември 2021 г. – март 2022
69.77 KB (jpg) Свали
Камион PA2323КА от подотдел 120 д - обект 2208
Камион PA2323КА от подотдел 120 д - обект 2208 - цена 100 лв._м3 25.02.2022 - фирма Братя Коцеви ООД 2
66.14 KB (jpg) Свали
Камион PA1766ВМ от подотдел 115 д - обект 2221
Камион PA1766ВМ от подотдел 115 д - обект 2221 - цена 200 лв._м3 24.02.2022 - фирма ЙПК ООД
79.25 KB (jpg) Свали