ВЕИ

02 Ноем. 2022
1208
В отговор на климатичните промени и с цел постигане на енергийна независимост и сигурност, подкрепяме ускореното въвеждане на възобновяеми енергийни източници в България. Постигането на въглеродна неутралност е в изпълнение на поетите ангажименти на страната ни към Парижкото споразумение и Зелената сделка, но то не бива да поставя под риск постигането на целите, свързани с опазването на биоразнообразието и земеделските земи
Позиция за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и опазването на биоразнообразието в България
02 Ноем. 2022
726
В отговор на климатичните промени и с цел постигане на енергийна независимост и сигурност, подкрепяме ускореното въвеждане на възобновяеми енергийни източници в България. Постигането на въглеродна неутралност е в изпълнение на поетите ангажименти на страната ни към Парижкото споразумение и Зелената сделка, но то не бива да поставя под риск постигането на целите, свързани с опазването на биоразнообразието и земеделските земи.
04 Юни 2010
1218
Предвижда се преразглеждане на издадените рразрешителни съгласно предвидените в плана за управление на Басейнова дирекция - Западно-беломорски район мерки за опазване на защитените зони от Натура 2000. Приложен е списък с 16-те мВЕЦ - 8 от мВЕЦ са на фирма свързана с Гриша Ганчев (Литекс комерс).
08 Май 2009
3386
Жалбата касае решение на директора на РИОСВ Благоевград, с което се съгласува инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ "Огражден" на река Лебница в с. Яково, община Благоевград. Поради постъпило решение от по-горестоящ орган - министъра на околната среда и водите, който след идентична жалба на СДП "Балкани", подадена и до него, връща преписката на директора на РИОСВ Благоевград за ново произнасяне относно степента на отрицателно въздействие - съдът прекратява производството по делото. Изводът: пишете жалби до МОСВ, освен до съда:)
12 Фев. 2009
1775
http://forthenature.org/news/608

Екологично сдружения „За Земята” организира национална конференция на тема „Енергийна стратегия на Р България- анализи и препоръки”. Събитието ще се проведе на 19 и 20 февруари, в конферентната зала на TBS Consulting, бул. Мария Луиза 92, ет.5. По време на конференцията ще бъде обсъдена и анализирана предложената от Министерство на икономиката и енергетиката Енергийна стратегия на Р България до 2020 г., ще бъдат направени предложения за промени и препоръки към документа.
Становище на WWF Гърция относно “конфликта” между птиците и ветроенергийните паркове
WWF България
30 Юли 2008
64
Ветроенергийните паркове и Птиците

Без всякакви съмнения промяната на климата вече се признава като най-голямата заплаха за естествената околна среда и биоразнообразието. Налице са множество и солидни доказателства за това, че промяната на климата вече засяга екосистемите на планетата, както и видове от флората и фауната. Също толкова безспорен е фактът, че промяната на климата е причинена от хората, предимно в резултат на емисиите парникови газове от енергийната индустрия и зависимостта и от изкопаемите горива.

Възобновимите енергийни източници (ВЕИ), най-известният от които е вятърът, са единствената известна до момента надежда за производството на “чисто” електричество, тъй като то не отделя въглероден диоксид (CO2). Съгласно международните си ангажименти, Гърция трябва да увеличи дела на ВЕИ на ниво крайно потребление от общата добивана енергия от 6.5% през 2005 до 18% през 2020, което на практика означава минимум 35% участие на ВЕИ при производството на електричество.
Позиция подготвян проект на Решение на Народното  събрание на Р България, за налагането на временен мораториум за изграждането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
3495
Позиция на Коалиция от неправителствени природозащитни организации “За Да Остане Природа в България” oтносно подготвян проект на Решение на Народното събрание на Р България, за налагането на временен мораториум за изграждането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Становище на БДЗП във връзка с изграждането на фотоволтаични централи
До Министъра на Земеделието и горите
Министерство нa околната среда и водите
Европейска Комисия – Дирекция Земеделие и Дирекция Околна среда

Относно: Възможно разходване на фондове на ЕС за разрушаване и фрагментация на местообитания на застрашени видове и на типове природни местообитания в зони от екологичната мрежа Натура 2000 в България

БДЗП изразява дълбоката си загриженост от реалната заплаха от унищожаване на важни за птиците местообитания с помощта на европейските фондове и специално тези насочени към селските райони, в следствие изграждане на фотоволтаични паркове в защитени зони от Натура 2000 в България. Апелираме към отговорните институции да спрат този процес преди да е станало твърде късно.
Становище на коалиция „За да остане Природа в България” относно Ветроенергийни проекти в защитени зони от Натура 2000
5952
Европейският съюз и неговите страни членки са си поставили амбициозните цели да увеличат дела на електроенергията от възобновяеми източници спрямо общата консумация на електроенергия до 21% през 2010 и да удвоят дела на възобновяемата енергия (до 12%) през този период, в съответствие с Директивата за популяризиране на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници на вътрешния пазар на електроенергията (2001/77/EC). През януари 2008 г. Европейската Комисия предложи допълнително да се намалят емисиите от парникови газове най-малко с 20%, и да се постигне 20% дял на възобновяемата енергия в консумацията на енергия. Мащабното и амбициозно развитие на добива на електроенергия от силата на вятъра има централно място за постигане на тези цели. Има общо съгласие относно ползите за околната среда от ветроенергетиката, и значителното й развитие е залегнало в политиките и на ЕС и на страните членки. Горното е в подкрепа и на все повече доказателства, че промяната в климата ще има огромно въздействие върху местообитанията и дивите животни и растения.