ВЕИ

Позиция за развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и опазването на биоразнообразието в България
ВЕИ Лобиране
1176 изтегляния
В отговор на климатичните промени и с цел постигане на енергийна независимост и сигурност, подкрепяме ускореното въвеждане на възобновяеми енергийни източници в България. Постигането на въглеродна неутралност е в изпълнение на поетите ангажименти на страната ни към Парижкото споразумение и Зелената сделка, но то не бива да поставя под риск постигането на целите, свързани с опазването на биоразнообразието и земеделските земи
290.95 KB (pdf) Свали
Форма за регистация за национална конференция 'Енергийна стратегия на Р България - анализи и препоръки'
ВЕИ
1750 изтегляния
http://forthenature.org/news/608

Екологично сдружения „За Земята” организира национална конференция на тема „Енергийна стратегия на Р България- анализи и препоръки”. Събитието ще се проведе на 19 и 20 февруари, в конферентната зала на TBS Consulting, бул. Мария Луиза 92, ет.5. По време на конференцията ще бъде обсъдена и анализирана предложената от Министерство на икономиката и енергетиката Енергийна стратегия на Р България до 2020 г., ще бъдат направени предложения за промени и препоръки към документа.
87 KB (DOC) Свали
Определение на Административен съд Благоевград относно жалба на СДП 'Балкани'
ВЕИ
3361 изтегляния
Жалбата касае решение на директора на РИОСВ Благоевград, с което се съгласува инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ "Огражден" на река Лебница в с. Яково, община Благоевград. Поради постъпило решение от по-горестоящ орган - министъра на околната среда и водите, който след идентична жалба на СДП "Балкани", подадена и до него, връща преписката на директора на РИОСВ Благоевград за ново произнасяне относно степента на отрицателно въздействие - съдът прекратява производството по делото. Изводът: пишете жалби до МОСВ, освен до съда:)
65.25 KB (gif) Свали
Становище относно планиран мВЕЦ на река Янтра
ВЕИ
719 изтегляния
Становището е внесено от международната организация WWF
4.81 MB (rar) Свали
Справка от МОСВ относно проекти за изграждането на 16 броя мВЕЦ на р. Благоевградска Бистрица
ВЕИ
1185 изтегляния
Предвижда се преразглеждане на издадените рразрешителни съгласно предвидените в плана за управление на Басейнова дирекция - Западно-беломорски район мерки за опазване на защитените зони от Натура 2000. Приложен е списък с 16-те мВЕЦ - 8 от мВЕЦ са на фирма свързана с Гриша Ганчев (Литекс комерс).
636.2 KB (pdf) Свали