Защитена Зона „Балчик”

Защитена Зона „Балчик” е обявена с цел опазване на местообитанията на голям брой видове мигриращи и гнездящи птици, за постигане на тяхното благоприятно състояние. Видовете птици, зависещи от сухите тревни местообитания (степи, които по КВС се водят пасище, пасища с храсти или пустеещи необработваеми земи) в периода на гнездене са полската бъбрица, червеногърбата сврачка, черногърбото каменарче и ястребогушото коприварче. По време на миграция в степните местообитания ловуват или почиват голям брой мигриращи птици, включително и силно застрашени видове като вечерната ветрушка и степният блатар. Голяма част от местообитанията на посочените видове вече са безвъзвратно унищожени в съседната защитена зона за птици – „Белите скали”, поради изграждането на две голф игрища – „Тракийски скали” и „Блексирама”. Практиката при изграждането и функционирането на тези две голф игрища показа, че естествените местообитания се заличават напълно и се подменят с изкуствено засадени треви, които не са местни видове, построяват се сгради и пътища, създават се водни площи (Приложение 1). По този начин се въздейства отрицателно на способността на видовете за естествено придвижване и се създават предпоставки за нарушаване на естетсвените сукцесионни процеси, чрез използването на агресивни и силно конкурентни на местните видове тревни смески. По време на експлоатация новосъздадените тревни местообитания се поливат, за да не изсъхват и обилно се третират с химикали, за да се предотврати появата на нежелани треви (в случая евентуалното връщане на естествените за района видове), а тревната покривка се поддържа изключително къса. Тези действия коренно променят естеството на местообитанието и заедно с пълното премахване на естественото местообитание в процеса на строеж, възпрепятстват евентуалното му възстановяване (Приложение 1). Създават се предпоставки за нарушаване на водния баланс на територията и коренна промяна в условията в местообитанията. Това ще доведе до трайна загуба на местообитанията на посочените по-горе видове. Допълнително голф игрището и обслужващите го сгради, ще концентрира много хора в район, където не е имало концентрация на туристи, поради което ще предизвика значително шумово и светлинно безпокойство и ще доведе до прогонване на видовете птици, обект на опазване дори и от околните територии. Загубата на подходящи местообитания и значителното безпокойство ще влошат природозащитното състояние на видовете птици, обект на опазване в защитената зона и на техните местообитания. По тази причина изграждането на голф игрище и ваканционно селище на територията на ЗЗ „Балчик” е в явно противоречие с цел 3.1 от заповед РД-130 от 10.2.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитената зона.
Доклад за оценка влиянието на инвестиционни проекти върху природни местообитания – обект на опазване на защитените зони по Директива 92/43/ЕЕС BG0000573„Комплекс Калиакра” и BG0000116„Камчия”
Докладър е изготвен през 2009 от д-р Росен Цонев и н.с. Чавдар Гусев по проект "За да остане природа", управляван от Българска фондация Биоразнообразие, реализиран с подкрепата на Фондация ЕкоОбщснот и ФРМС чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основните изводи от доклада са:

При реализацията на курортния комплекс на територията на ЗЗ Камчия ще бъдат пряко унищожени, фрагментирани или ще претърпят екотонна загуба следните природни местообитания:
2110 Зараждащи се ембрионални дюни
2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)
2190 Влажни понижения между дюните
2180 Облесени дюни от Атлантическия, Континенталния и Бореален регион
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia край големи реки (Ulmenion minoris)
2.72 MB (doc) Свали
Становище-Голф Момчил, Балчик
В Ъ З Р А Ж Е Н И Е относно Уведомление на Община Балчик, публикувано на 05.01.2015, за изграждане на Ваканционно селище „Момчил Голф и голф игрище” на площ от 1472,77 дка.
216.39 KB (pdf) Свали