Карадере - решения за екологична оценка

В тази категория сме публикували решения на отговорните институции относно извършването на екологична оценка, оценка за въздействието върху околната среда и оценка за съвместимостта на проекти, планове и програма с предмета и целите на опазване на защитени Натура 2000 зони.
Решение РИОСВ Бургас № БС-78/2014 г.
Решението дава "зелена" светлина за построяване на "луксозен къмпинг" на инвеститора Макси 1 АД без изготвяне на доклад по въздействието върху околната среда
430.72 KB (pdf) Свали
Решение РИОСВ Бургас 110/15.10.2014
РИОСВ-Бургас отменя свое решение № БС-78/2014 г., с което се дава зелена светлина на проекта и връща проекта на етап „уведомяване на компетентния орган по околна среда и засегнатото население“
166.06 KB (pdf) Свали
Доклад на МОСВ относно процеса на преценка необходимостта от ОВОС в РИОСВ
Доклад на МОСВ от 31.10/2014, с който се прави проверка на решение 78/2014 на РИОСВ Бургас за зелена светлина на къмпинга на Макси без необходимост от преценка необходимостта от ОВОС. Съгласно доклада, отговорните служители са дали становище, че следва да бъде извършен пълен доклад по ОВОС, но техните становища не са били взети предвид. Не са взети предвид и получени становища от Басейнова дирекция Варна и Регионална здравна инспекция Варна.
3.3 MB (pdf) Свали
Решение 3364 на РИОСВ Бургас относно ИП 'Изграждане на огради'
Преценката е, че не следва да минава пълна екологична оценка, въпреки че попада в Натура 2000 зони. Решението е обжалено пред АС Бургас.
149.98 KB (pdf) Свали
Уведомление за инвестиционно намерение на Мадара ЮРЪП до РИОСВ Бургас
ПРедставяне на намеренията на Мадара Юръп и искане да бъдат уведомени за необходимите законови процедури съгласно Закон за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие
април 2014
648.68 KB (pdf) Свали