Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.
Искане за защита на НП Рила по чл. 19 ЗБР до МОСВ
искане Министърът на околната среда и водите да издаде заповед за превантивна защита на зоната по Натура 2000 Рила от проекти, които биха я увредили
51 KB (doc) Свали
Отговор на РИОСВ-София за Паничище, изх.номер 26-00-8718/20.08.2007
РИОСВ - София отговаря, че не притежава компетентност да провежда административни процедури съгласно ЗООС и ЗЗТ за инвестиционни намерения и дейности на територията на Национален парк "Рила" и не разполага с исканата документация, а именно, че в РИОСВ - София не са постъпвали уведомления за инвестиционни преложения и не са провеждани процедури по реда на ЗООС за:
път Паничище - хижа Пионерска
Път хижа Пионерска - хижа Рилски езера
път м.Черната скала - Паничище
лифт хижа Пионерска - хижа Рилски езера
водоем до м. Черната скала в НП Рила
водохващания на р. Горица, м. Черната скала
104.11 KB (pdf) Свали
Отговор на МРРБ, изх.номер 92-00-1452/08.10.2007 за предоставяне на Акт за държавна собственост на НП 'Рила'
Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя по реда на ЗДОИ Акт за държавна собственост на Национален парк "Рила".
827.62 KB (pdf) Свали
Отговор на Министерския съвет, изх.номер 03.07-44/04.10.2007 за концесия в НП Рила, Община Сапарева баня
Министерският съвет отговаря, че в Националния концесионен регистър, воден от Дирекция "Икономическа и социална политика" на Министерски съвет, няма вписани концесии - нито държавни, нито общински, за обекти, находящи се в границите на Национален парк "Рила", на територията на Община Сапарева баня.
1.59 MB (pdf) Свали
Сигнал за движение на МПС в Национален парк Рила
Искане до ДНП Рила, МОСВ, Окръжна прокуратура - Кюстендил, РПУ - Дупница с копие до медии за прекратяване на движението на моторни превозни средства, камиони и бетоновози в ДНП Рила по път х.Пионерска-х. Рилски Езера и Мусаленска пътека. Изпратено на 19.10.2007 г.
25.23 KB (rtf) Свали