Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.
Отговор от Държавна агенция по горите, изх.номер 92-181/08.10.2007 г.
Поисканата информация за заповеди, договори или други актове, с които се учредява право на строеж, право на ползване или изключване на площи от горския фонд в полза на Община Сапарева баня, е служебна тайна!!!
234.66 KB (pdf) Свали
Справка от Басейнова дирекция Западнобеломорски район от 19.10.2007 г. относно водоема в м. Черната скала, Паничище
701.71 KB (pdf) Свали
Заповед 449/14.11.2006 г. на Областния управител на Кюстендил за продажба на държавна земя край Паничище
Вижте заповедта за продажба на имот 136 дка със застроена площ 5 152.40 кв.м. за 7,326 лв. на 1 кв.м.! Купувач е офшорна компания, представлявана от управителя на Рила Спорт АД. Продадените на търг имоти са били частна държавна собственост на Министерстовото на отбраната, но явно не са му били много ценни, щом се е разделило с тях на такава цена!
40 KB (doc) Свали
Сигнал за финансово разузнаване на офшорките, инвестиращи в ски курорти в Рила и Родопите
Сигналът е изпратен на 25.10.2007 г. до: СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, АГЕНЦИЯТА ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ, НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ, с копие до ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (ОЛАФ).
231.3 KB (rtf) Свали
Заявление за достъп до обществена информация за строежите в Рила
Попитайте Министерството на околната среда и водите кога ще спре строежа в Рила!
31 KB (doc) Свали
Отговор на Регионална дирекция за национален строителен контрол-Кюстендил, изх.номер СБ-122-01-143/25.09.2007
На място е била извършена проверка на пътя и строежа на лифта, резултатите от която са в Констативен протокол 189/12.09.2007 г. Обаче май са забравили да проверят строежа на лифта, защото за него нищо не се казва. За пътя на този етап нямат информация дали при изграждането му са заграбени територии от НП "Рила"...
425.85 KB (pdf) Свали
Решение по ЗДОИ 209/23.10.2007 г. на МОСВ за границите на НП 'Рила'
Отново частичен достъп до ОБЩЕСТВЕНА информация за протоколите, в които са отразени точно границите на НАЦИОНАЛЕН парк "Рила".
236.52 KB (pdf) Свали
Отговор на РДНСК, изх.номер СБ-122-01-131/24.09.07 относно строителството на лифт от хижа 'Пионерска' до хижа 'Рилски езера'
Въжената линия има Оценка на въздействието върху околната среда, но срокът на давност е отдавна изтекъл - през 1998 г. преди издаването на разрешението за строеж! Общата дължина на въжената линия е предвидена да бъде 2158 м, 800 от които попадат в границите на Национален парк Рила. Шест от фундаментите (чиито изкопи са вече направени) са в НП "Рила". През 2007 г. е внесен инвестиционен проект за промяна по време на строителството на въжената линия. За тези промени засега инвеститорът не е представил документ, с който Министерството на околната среда ги съгласува.
558.2 KB (pdf) Свали
Писмо до народните ни представители за упражняване на контрол върху министрите за Рила
Изпратено на 1.11.2007 г. от Коалиция "За да остане природа в България".
42 KB (doc) Свали
Отговор от Народното Събрание на изпратените от граждани от Пловдив 150 писма за Рила
Писмото е с изх.номер ПГ-728-00-36 от 08.11.2007 г. Чакат ДНСК да направи проверка.
1.46 MB (JPG) Свали
ЗДОИ до Държавната агенция по горите за възстановените общински гори в Сапарева баня
Изпратено е на 14.11.2007 г. Искат се всички документи за придобиване/възстановяване право на собственост върху гори и земи от горския фонд, включени към настоящия момент към общински горски фонд, стопанисван от Общинско лесничейство - Сапарева баня.
26.08 KB (rtf) Свали
Сигнал до Служба по кадастъра-Кюстендил
Изпратен на 13.11.2007 г. от Асоциацията на парковете в България. Касае опит за присвояване на площ от НП Рила чрез документна измама при приемането на новата Кадастрална карта и кадастрален регистър на землището на гр. Сапарева баня, която би довела до намаляване на площта на националния парк и увеличаване на площта на общинската гора.
282.97 KB (pdf) Свали
Протокол от проверка на РУГ на 7.11.2007 на сечите над хижа Пионерска
Правилно са изведени противопожарни просеки в района с. Паничище и х. Пионерска, но защо незаконосъобразното им проектиране напомня на проекта за ски пистите не става ясно.
575.45 KB (pdf) Свали
Отговор СБ-122-01-337/05.11.2007 на Регионална дирекция за национален строителен контрол-Кюстендил
Относно резултатите от проверките на РДНСК на терен на пътя и лифта. Няма открити нарушения.
1.32 MB (pdf) Свали
Отговор No.XI-137-01-203/09.10.2007 на РДНСК-Кюстендил на запитване от БФБ
РДНСК вече е уведомило Българска фондация Биоразнообразие за резултатите от своите проверки на пътя и лифта. Относно искането за предоставяне на копия от всички относими към случая документи - то е формулирано твърде общо и не могат да го изпълнят.
286.06 KB (jpg) Свали
Отговор ЗДОИГ-2394/20.11.2007 на МОСВ относно предприетите от министерството действия на Паничище
РИОСВ-София е издало акт за нарушения на ЗООС при реконструкцията на пътя. Съставени са актове за прокараните черни пътища на територията на НП "Рила" при строителството на лифта. Така че МОСВ и структурите му правят нужното...
130.35 KB (pdf) Свали
Отговор на Министър Чакъров на актуално парламентарно питане за Рила
Стенограма от ТРИСТА И ДВАНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Парламента
София, петък, 30 ноември 2007 г.

Министерството на околната среда и водите не е съгласувало изграждането на нови обекти в парка в нарушение на Закона за защитените територии и плана за управление на Национален парк "Рила".
Път: не е извършена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно Закона за опазване на околната среда; съгласно документите на работният проект на пътя той не навлиза в границите на Парка, но проверката установява, че навлиза в рамките общо до 1 дка, за което нарушение са съставени съответни актове на възложителя и строителя
Лифт: има издадено положително решение по ВАС още през 1995 г.; около една трета от трасето на лифта попада на територията на Националния парк Рила. Обектът като заварен е частично изграден не е в противоречие с режима, определен с плана за управление на парка до завършването му в рамките на одобрения проект е съгласуван през 2005 г. от дирекцията на парка. Без съгласието на Министерството на околната среда и водите е прокаран технологичен черен път в рамките на трасето.

За Рила буфер, Иракли и изсичането на гори около Копривщица и Средна гора, Министърът не пожелава да отговори.
37 KB (doc) Свали
Сигнал до ДАГ за горски пътища на Паничище от 16.01.2008 г.
Сигнал за проверка на строителство на горски пътища в землището на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, тъй като при теренна проверка бе установено изсичане на горска растилтелност и прокарване на горски пътища, обслужващи строителството на стълбовете на лифт х. Пионерска – х. Рилски езера, в земл. на гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня. Допускаме, че тези по своя характер временни автомобилни горски пътища са прекарани в ГФ без разрешение от РУГ Кюстендил съгл. чл. 34.(2)2 от Наредбата № 39 от 10 Април 2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд.

Моля съгласно Вашата компетенция да окажете контрол върху спазването на закона и да ни информирате за резултатите от извършената от Вас проверка.
28.5 KB (doc) Свали
ЗДОИ от Асоциация на парковете до ДНП Рила от 27.12.2007 г.
Искат се копия от всички констативни протоколи и актове, издадени във връзка със строителните дейности на всички пътища, лифт х.Пионерска-х. Рилски езера и водохващането в м. Черната скала, които се намират на територията на землищата на гр. Сапарева баня и с. Паничище - oбщина Сапарева баня, за периода от 1.01.2007 до 27.12.2007 година.
61 KB (doc) Свали