Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.
Заповед No.92-20 на ДАГ от 19.03.2008 г. за спиране на незаконните сечи на Паничище
Председателят на ДАГ разпорежда на РУГ-Кюстендил сечите в общински горски фонд над хижа Пионерска да бъдат спрени.

Впоследствие ДАГ налага едногодишен мораториум върху сечите, както става ясно от това писмо.
176.85 KB (jpg) Свали
Предложение по АПК до МОСВ относно незаконния лифт на Паничище от 11.03.2009 г.
Доколкото въпросът с отговорността по приложението на ЗООС между трите структури на МОСВ – РИОСВ София, РИОСВ Перник и ДНП „Рила” – по този случай е неясна, предлагаме на министъра на околната среда и водите да спре реализацията на проекта „ПСВЛ х. Пионерска – х. Рилски езера – промяна по време на строителство” на основание чл. 158 т. 4 от Закона за опазване на околната среда и чл. 122 ал. 1 т.2 от Закона за биологичното разнообразие.
73.5 KB (doc) Свали
Предложение от 11.03.2009 г. до ДНСК за отнемане строителните книжа на незаконния лифт на Паничище
По отношение на законовата постановка на чл. 156, ал.1 от ЗУТ, че „влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна”, решенията на ВАС №12050/11.11.08 г., №12176/13.11.08 г., № 12391/18.11.08 г., гласят, че

„съдебната практика и административноправната теория безпротиворечиво приемат, че когато е налице пълна липса на условията (предпоставките), визирани в хипотезата на приложимата материалноправна норма, респ. - когато актът е изцяло лишен от законово основание, е налице нищожност. ...Законовата забрана [на чл. 156, ал. 1, изр. последно от ЗУТ"> не се разпростира върху възможността да се прогласи нищожността на неотменени по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ строителни разрешения”.
76 KB (doc) Свали
Отговор от МОСВ от 29.01.2009 г. относно съгласувателни писма при изграждането на лифта Пионерска-Рилски езера
След 01.01.2007 г. МОСВ е издало съгласувателно писмо НСЗП-1189/11.06.2007 на проект за промяна по време на строителството, касаещ промени в горна лифтова станция.
696.67 KB (pdf) Свали
ЗДОИ до ДАМТН за свлачището на долна станция на лифта до Езерата - март 2009 г.
С искане да се извърши замерване на място дали е налице отместване на долна лифтова станция на ПСВЛ поради нестабилността на терена, както е посочено в доклад на Геозащита ЕООД – Перник.

Отговорът
38 KB (doc) Свали
Отговор от ДАМТН No.67-00-1468/27.03.2009 за свлачището на долна станция на лифта до Езерата
ДАМТН няма правомощия да извършва замервания на терените, върху които се разполагат въжените линии, нито пък да се произнася за свлачища, или по въпроси, свързани с наличие или отсъствие на ОВОС.

Запитването
827.58 KB (pdf) Свали
ЗДОИ до ДНП Рила - има ли категоризирани ски писти на територията на НП
Отговор ЗДОИ до ДНП Рила - има ли категоризирани ски писти на територията на НП

Заявление за достъп до обществена информация до Дирекцията на Национален парк Рила относно това има ли категоризирани ски писти на територията на националния парк и къде се намират те и дали ползвателите им плащат парични суми за тяхното стопанисване и ползване.
39.5 KB (doc) Свали
Отговор от ДНП Рила от 15.04.2009 г. - има ли категоризирани ски писти на територията на парка
ЗДОИ до ДНП Рила - има ли категоризирани ски писти на територията на НП

Отговор от Дирекцията на Национален парк Рила - На територията на националния парк няма специално изградени ски писти, ползват се такива като вид "заварено положение", които са изградени преди обявяване на НП Рила. Това са пистите при хижите Рилски езера и Скакавица, които не са категоризирани и за тяхното ползване не се заплащат такси на ДНП Рила. В този ски сезон станахме свидетели как пистата на Сухия рид до хижа Рилски езера мистериозно от 500 м се удължи на около 2 километра и вече спокойно може да се слиза със ски до началната станция на незаконния лифт хижа Пионерска-хижа Рилски езера. Ето как на парче и на тъмно един инвеститор (с неизвестен произход на капитала) и една община правят модерен екологичен европейски ски-курорт с амбицията да го вкарат в топ 10 на ски курортите в Европа...
1.57 MB (pdf) Свали
Жалба до Комисията за защита на потребителите за лифта - 27.04.2009 г.
"Граждани за Рила" изпрати жалба до Комисията за защита на потребителите, в която се настоява Комисията да проведе сериозно и задълбочено разследване за безопасността на лифта от хижа Пионерска до хижа Рилски езера. Лифтът е не само незаконен (в нарушение на поне 9 български закона и 3 директиви на Европейския съюз), но и разположен върху свлачище - недопустимо за съоръжение с и без това висока степен на опасност по смисъла на българското законодателство. Жалбата е с входящ номер Ц-03-2310/27.04.2009 г.
1.3 MB (pdf) Свали
Отговор от МРРБ No.94-00-14/15.04.2009 на ЗДОИ коя държавна институция носи отговорност за здравето и живота на ползвателите на нови въжени линии
Както е добре известно, незаконният и станал вече скандален лифт на фирма Рила спорт и Община Сапарева баня от хижа Пионерска до хижа Рилски езера над Паничище е разположен върху опасно свлачище, което застрашава долната му станция. Преди година Геозащита-Перник ЕООД изготви становище по заръка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството със заключение, че строителството на долната станция на лифта е активизирало съществуващото свлачище в района и е възможно ново активизиране при продължаване на строителството. Министерството все още не е разработило публичен регистър с цел регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България. Стискаме палци на МРРБ скоро да се справи с тази задача!
1.6 MB (pdf) Свали
ЗДОИ до Министерството на регионалното развитие и благоустройството - кой носи отговорност за здравето и живота на ползвателите на нови въжени линии
39 KB (doc) Свали
Копие от разрешението за ползване на незаконния лифт от хижа Пионерска до хижа Рилски езера
По реда на Закона за достъп до обществена информация получихме от Община Сапарева баня копие от разрешението за ползване на незаконния лифт от хижа Пионерска до хижа Рилски езера, издадено на 1.04.2009 г. от заместник-началника на Дирекцията за национален строителен контрол.
767.24 KB (pdf) Свали
Отговор на ДНП Рила от 29.04.2009 г. на въпрос за участието на ДНП Рила в процедурата по въвеждане в експлоатация на лифта
Законовата процедура по въвеждане на лифта в експлоатация е приключила. ДНП Рила е участвала с един представител в приемателната комисия на обекта.
325.41 KB (jpg) Свали
Отговор от ДАМТН No.88-00-001/31.03.2009 за техническия преглед на лифта към Рилски езера
Предоставя се копие от молба от Атомик Инвест за регистриране на въжената линия, копие от протокол от проведената 72-часова проба, копие от акта за извършен първоначален технически преглед.
2.04 MB (pdf) Свали
Отговор от ДНСК No.РД-2678-04-826/19.06.2009 по жалба до КЗП за въжената линия на Паничище
През април 2009 г. отправихме жалба до Комисията за защита на потребителите за опасния лифт на Паничище - [url">http://forthenature.org/upload/documents/2009/04/Jalba-KZP.pdf. Жалбата ни бе препратена по компетентност до Държавна агенция за метрология и технически надзор и до Дирекция Национален строителен контрол, защото КЗП не била компетентна институция да се произнесе дали предлагането на услуга "возене на лифт" може да бъде опасно или не за потребителите. Тук е отговорът на ДНСК - всичко е наред по въвеждането на лифта в експлоатация, няма забележки на експертите в приемателната комисия по безопасността и техническото изпълнение на съоръжението... А съоръжението е разположено върху активно свлачище. А България все още не разполага с публичен регистър на свлачищните райони в страната, който трябваше отдавна да е изготвило Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
564.39 KB (pdf) Свали
Заявление за достъп до обществена информация и сигнал до Държавна агенция по горите за пистата над Паничище
ЗДОИ до ДАГ от 16 април 2009 г. със сигнал, че сечите над Паничище продължават и противопожарната просека се използва като ски писта от ползвателите на новия лифт на Паничище и се утъпква от раттраци и с питане дали просеката е изключена от горския фонд и променено предназначението й, за да се ползва като ски писта.

Отговорът на ДАГ
41.5 KB (doc) Свали
Отговор на Държавна агенция по горите No.94BB-36/19.05.2009 на наш сигнал от 16 април 2009 г.
Отговор от ДАГ от 19 май 2009 г. - с благодарност за изпратения от нас сигнал. ДАГ е установила, че незаконно са изсечени 42 бр. дървета. Според ДАГ, не е необходимо изключването на противопожарната просека от горския фонд, за да бъде ползвана като ски писта, необходимо е само Община Сапарева баня да учреди право на ползване върху терена. Независимо от становището на ДАГ, получихме информация, че няколко дни по-късно Общинският съвет на Сапарева баня е започнал процедура по изключване на терена от горския фонд.
614.78 KB (pdf) Свали
Наш отговор на отговор на ДАГ на наш сигнал и заявление за достъп до обществена информация
Наш отговор на отговора на ДАГ от 28 май 2009 г. - считаме, че според Закона за устройството на територията спортното съоръжение ски писта е строеж, то подлежи на задължителна категоризация по Закона за туризма и на задължителна оценка на въздействието върху околната среда според Закона за околната среда, както и на оценка за съвместимост според Закона за биологичното разнообразие. Искаме ДАГ да ни обясни, защо според тях изграждането на ски писта не се счита за застрояване според ЗУТ и не е свързано с изключване на земи и гори от горския фонд.

Преди това изпратихме сигнал до ДАГ
От тях получихме следния отговор
41.5 KB (doc) Свали
Отговор No. 94BB-36 на Държавна агенция по горите от 23 юни 2009 г. относно ползването на противопожарни просеки като ски писти
ДАГ ни благодари за отговорната гражданска позиция:) ДАГ счита, че противопожарната просека не произвежда дървесина и се ползва за дейност, за която не е необходимо разрешение за строеж. Мотивът теренът да не се изключва от горския фонд е, че ползването на противопожарната просека за писта е съвместимо с рекреационните функции на горите и само сезонно и временно. Изисква се единствено да се учреди право на ползване върху въпросния терен по реда на Закона за горите. ДАГ се съгласява, че задължително са изискуеми ОВОС и Оценка за съвместимост, за да се учреди право на ползване. След като се учреди това право пистата може да се категоризира по Наредбата за категоризиране на ски пистите.

Цялата ни кореспонденция с ДАГ преди това:
Първият ни сигнал до ДАГ
От тях получихме следния отговор
На което ние отговорихме с второ наше писмо
847.49 KB (pdf) Свали