Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.
Отговор на ЗДОИ от ДНП 'Рила' относно извършване на мониторинг на туристопотока в района на Седемте рилски езера
Заявлението за достъп до информация до дирекцията на Национален парк "Рила" от 31.08.2009 е относно извършване на мониторинг на туристопотока в района на Седемте рилски езера, мониторинг на състоянието на Езерата и наличието на експертна оценка за максималния брой посетители, който може да издържи екосистемата в района на Езерата.

Дирекцията на НП Рила предоставя данни за броя посетители в района на Седемте езера за 2004-2009 г., който показва драстично нарастване на туристопотока, особено след пускането в експлоатация на лифта до х."Рилски езера". Дирекцията на парка признава, че не е правена оценка на максималната поносимост на екосистемата в района към антропогенен натиск. Извършва се редовен мониторинг на четири от Седемте езера от Изпълнителна агенция по околната среда, като резултатите не отчитат влошаване на състоянието на Езерата до 2008 г. За след това не са предоставени данни.
979.05 KB (pdf) Свали
Отговор No.93-00-26/14.09.2009 от Министерството на здравеопазването на ЗДОИ с въпрос извършват ли се проверки на условията в българските планински хижи и какви са резултатите
Отговор от Министерство на здравеопазването на заявление за достъп до обществена информация с въпрос извършват ли се проверки на условията в българските планински хижи от структурите на МЗ и извършвани ли са такива през 2009 г. и какви са резултатите. Отговорът на МЗ е, че се извършват два пъти годишно, но с данните ще се разполага едва след края на 2009 г.
322.73 KB (pdf) Свали
Отговор на РИОСВ-Перник от 25.09.2009 г. на запитване дали при тях е постъпвал нов вариант на ОУП на проекта 'Супер Паничище'
Запитване до РИОСВ Перник дали при тях е постъпвал нов вариант на Общия устройствен план на проекта "Супер Паничище", дали е постъпвало искане за Екологична оценка, за издаване на становище по Екологична оценка и дали е извършвана Оценка за съвместимост на проекта (стар или обновен). Отговорът на всички въпроси е "не".
1.08 MB (pdf) Свали
Сигнал до ВАП относно незаконния лифт до Рилски езера
Сигналът включва данни за най-сериозните закононарушения, свързани с изграждането и ползването на лифта до Седемте рилски езера. Липсата на актуална ОВОС води до прекомерното натоварване на крехката екосистема на седемте езера в резултат от качването на хиляди ползватели на лифта до циркуса на езерата. За справка - поради своята чувствителност към антропогенното въздействие Седемте рилски езера попадат в зоната за ограничено човешко присъствие съгл. Плана за управление на НП Рила. Тук са позволени групи до 7 човека, а не по хиляди на ден.
Липсата на актуални права за строеж, вкл. концесия, води до ощетяване на държавата от финансова гледна точка.
157.5 KB (doc) Свали
Сигнал до АДФИ от 13.10.2009 относно дружествения договор на фирма 'Атомик Инвест' ООД
Дружественият договор на Атомик Инвест ООД - съвместно дружество между Общ. Сапарева баня и офшорната компания Рила спорт АД - на практика гарантира, че общината няма да получи дивиденти от ползването на лифта. Т.е. освен липсата на концесия и приход за държавата, с този договор от приходи е лишена и община Сапарева баня.
142 KB (doc) Свали
Предложение до ДНП Рила за спиране разрешителните за МПС на Рила спорт АД
Граждани за Рила предоставят информация на ДНП Рила, която показва как офшорната компания Рила спорт неправомерно е получила право за ползване на 6 джипа, 5 моторни шейни и 3 снегоутъпкващи машини на територията на Национален парк "Рила" - в нарушение на Плана за управление на НП Рила и в нарушение на Закона за държавната собственост.
139.5 KB (doc) Свали
Отговор на МОСВ от 12.10.2009 г. по повод оценката за съвместимост и екологичната оценка на Супер Паничище
От МОСВ също потвърждават какъв е текущият статус на екологичните оценки на проекта Супер Паничище - инвеститорът не е внасял нищо в институциите, въпреки твърденията на кмета на Община Сапарева баня в медиите отпреди около месец.
1.51 MB (pdf) Свали
Бившата риболюпилня до Трилистника излива всичките си отпадни води във водата, която захранва с вода за готвене старата хижа 'Седемте езера'
Басейнова дирекция Западно-беломорски район и дирекция на Национален парк "Рила" установяват в проверка по наш сигнал, че бившата риболюпилня до Трилистника функционира без каквито и да било разрешителни по Закона за водите и излива всичките си отпадни води в потока, който се влива в долното Рибно езеро. Припомняме, че през лятото Старата хижа "Седемте езера", която се захранва с вода за готвене от Рибното езеро, беше затворена, защото постъпващата вода не отговаря на здравните изисквания.
135.12 KB (JPG) Свали
Отговор No.1770/12.08.2009 на РДГ Кюстендил относно залесяването на незаконната просека
По силата на чл. 42., ал.2 от Закона за горите (ЗГ) РДГ Кюстендил предвижда гората в незаконно изсечената просека до незаконния лифт до Рилски езера да бъде възстановена. Препоръчва се да се изчакат възобновителните процеси, които вече са започнали, вместо да се залесява с неместни видове.
88.94 KB (pdf) Свали
Отговор на РИОСВ Перник относно липсата на ОВОС за ски писта в противопожарната просека над хижа Пионерска
РИОСВ-Перник ни уведомява, че не са започвани процедури по ОВОС и Оценка за съвместимост с Натура 2000 за незаконно изсечената просека, която без разрешение се използва като ски писта.
760.42 KB (JPG) Свали
Отговор No.92-449/04.12.2009 от Изпълнителната агенция по горите относно последните незаконни сечи над Паничище
Проведена от ИАГ проверка потвърждава, че нашият сигнал е основателен, а сечите незаконни. Освен наглото изсичане на нови дървета по незаконната просека и скъсяването на старите останали дънери, има и следи от подравняване на терена с булдозерна машина. Според чл.235 от Наказателния кодекс "Който без редовно писмено позволително или с редовно позволително, но извън указаните в него места, срокове, количество и дървета сече, събира, добива, взема или извозва от горския фонд каквито и да било дървета или част от тях, включително отсечени или паднали, се наказва с лишаване от свобода до шест години и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева." Преписката ще бъде изпратена на Районна прокуратура Кюстендил.
146.98 KB (jpg) Свали
Решение No.55-ОС/2009 на МОСВ за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на Лесоустройствения план на Държавно горско стопанство 'Дупница'
МОСВ съгласува ЛУП на ДГС "Дупница", но при следното съществено условие в т.6 във връзка с противопожарните просеки ("лесокултурни прегради") над Паничище, в района на хижа Пионерска по протежение на трасето на лифта х.Пионерска-х.Рилски езера - "Да отпадне изграждането на лесокултурни прегради в отдели 100, 101, 102, 103 и 118." Мотивът е, че в отдели 100, 101 (тук се намира незаконната просека покрай трасето на лифта Пионерска-Рилски езера), 102, 103 и 118 са проектирани лесокултурни прегради, които не отговарят на изискванията на Наредба 6/2004 на МЗГ за устройството на горите и земите от горския фонд.
822.21 KB (pdf) Свали
Писмо No.92-449/15.01.2010 от Изпълнителна агенция по горите относно изграждане на незаконна ски писта над хижа Пионерска
С писмото ИАГ ни уведомява, че възобновяването на гората в рамките на вече изсечените площи следва да се постигне чрез опазването на подраста (самозасяли се фиданки от горските дървесни видове характерни за района).
366.34 KB (pdf) Свали
Писмо от МОСВ No.С-87/22.12.2009 относно сигнал за извършени сечи в района на седалковия лифт от хижа Пионерска до хижа Рилски езера
В писмото МОСВ ни информира, че е издало предписания до Община Сапарева баня и ДГС „Дупница” да спазват условията, включени в Решение № 55-ОС/18.06.2009 г. на МОСВ, постановяващи отпадането на лесокултурните прегради (ски-писти) в отдели 100, 101, 102, 103 и 118 по ЛУП на ДГС „Дупница”. Относно самите сечи - за пореден път се потвърждава, че са извършени незаконно - както в националния парк, така и в общински горски фонд. Остава да разберем кога ли РПУ-Дупница ще установи извършителите, за да си понесат наказанието по чл.235 от Наказателния кодекс...
671.46 KB (pdf) Свали
Писмо No.СБ-37-00-286/09.03.2010 на ДНСК относно незаконното изграждане на ски писти в района на х. Пионерска
Писмото се изпраща по повод на сигнал на Върховната административна прокуратура с данни за строителство на ски писти в отдели 100 и 101 по ЛУП на ДГС "Дупница". Проверката на РДНСК Кюстендил е установила, че е започнала процедура по изготвяне ПУП-Парцеларен план за строеж на самостоятелни писти за алпийски ски и сноуборд. Възложител е Община Сапарева баня. На проверката са представени съгласувателни писма и становища на РИОСВ-Перник, ДНП Рила, РИОКОЗ Кюстендил и РС "ПБС" Дупница! Община Сапарева баня е обявила процедурата в Неофициален раздел на Държавен вестник - бр. 68 от 25.08.2009 г. До момента процедурата не е приключила - няма издавани строителни книжа и разрешения за строеж.

Поради лошите атмосферни условия не са могли на място да извършат проверка, за да установят дали в просеката са извършвани изкопно-насипни строителни дейности.
511.09 KB (pdf) Свали
Отговор на МОСВ No.94-00-4/08.02.2010 относно одобрението на ПУП на с. Паничище и за незаконните ски писти
РИОСВ-Перник със свое решение ПЕ-22-ЕО/2008 г. е преценила, че не е необходимо да се извършва Екологична оценка на проекта за ПУП на с. Паничище. Обхватът на ПУП не засяга защитени територии или зони от Натура 2000.
269.96 KB (pdf) Свали
Писмена справка от РИОСВ-Перник относно ПУП на ски писти на Паничище - март 2010 г.
В РИОСВ–Перник е постъпило уведомление за инвестионното предложение, но не са издавани съгласувателни решения или становища по реда на ЗООС и ЗБР.
31.07 KB (pdf) Свали
Писмо No.С-87/05.02.2010 от МОСВ относно изготвяне на ПУП-Парцеларен план за ски писти над Паничище в общинския горски фонд
МОСВ изказва ясно становище, че възлагането на процедури за застрояване на въпросните имоти, за които се отнася ПУП-ът, е на практика реализиране "на парче" на неодобрения проект за ски курорт "Паничище-Езерата-Кабул". Това са именно незаконно изсечените "противопожарни просеки", за които компетентният орган в лицето на ДАГ, установи в края на 2009 г., че са незаконни. МОСВ е изискало информация от кмета на Сапарева баня за мерките, които ще предприеме за преустановяване на разработването на ПУП-а.
Отново сме свидетели на наглите методи на действие на Община Сапарева баня и съдружници - първо се започва някаква процедура (в случая обявяване на проекта за ПУП-ПП в Държавен вестник, бр. 68/25.08.2009), после без да се чакат разрешителни от компетентните органи, се започват действията на терен, за да бъдат поставени компетентните органи в ситуация на вече извършено нарушение и се разчита да може да се замажат нещата, или да се продължи лека-полека с нарушенията. Така през ноември 2009 г. без да е била завършена процедурата по този ПУП (и без да може да е била завършена, тъй като има предписание от министъра на околната среда и водите въпросните просеки да отпаднат), започнаха сечи на терен. След сигналите на граждани и НПО Държавната агенция по горите установи, че сечите са незаконни. Искаме да кажем на Община Сапарева баня и Рила спорт - този път номерата ви няма да минат.
368.19 KB (pdf) Свали
Справка от МОСВ относно увеличения капацитет на лифта х.Пионерска - х.Рилски езера (август 2010)
В заявлението за достъп до обществена информация питаме МОСВ какви мерки ще предприеме, за да бъдат опазени защитените тревни и езерни природни местообитания, както и защитените животински видове в района на Седемте рилски езера, които след пускането на лифта през 2009 г. са подложени на безвъзвратно унищожение в резултат на прекомерното и неконтролируемо човешко присъствие. През 2010 г. капацитетът на лифта е увеличен двойно от 3000 на 6000 туристи на ден.

От отговора става ясно, че:

1. МОСВ признава, че лифтът е незаконен (издадено разрешение за строеж без валиден ОВОС).
2. Инвеститорът Рила спорт се е опитал да узакони лифта пост-фактум през 2008 г. като е изпратил писмо запитване до МОСВ дали предвидените промени в горна и долна станция и конструкцията на фундаментите са подлежали на ОВОС и други оценки. Министърът на околната среда и водите (тогава Дж. Чакъров) е отговорил, че няма нужда от нова процедура по ОВОС и от процедура по оценка за съвместимост.
3. ДНП Рила провежда мониторинг на туристопотока в района на Седемта езера след пускането на лифта, извършва обновяване на маркировката и информацията за туристите с цел ползване на обозначените маршрути и недопускане увреждането на територии извън тях - с две думи нищо не се прави.
4. Към момента в МОСВ не са постъпвали данни и информация за унищожени животински видове, които са предмет на опазване в НП Рила. А за растителните видове какво е положението? Не става ясно. МОСВ ни казва, че обекти, които увреждат защитени територии над допустимите норми, могат да бъдат спряни от министъра. А дали някой е направил оценка кои са "допустимите норми"?
2.17 MB (pdf) Свали
Решение No.73/1995 по ОВОС на проекта за лифт 'хижа Пионерска - хижа Рилски езера'
С това решение МОСВ разрешава реализацията на проекта. Срокът на валидност на Решението №73/1995 г. е една година, считано от 14.10.1997 г. Към момента на издаване на разрешението за строеж от Община Сапарева баня на 27.10.1998 г., решението по ОВОС вече е било изтекло, т.е. решението е било издадено в нарушение на тогава действащия Закон за опазване на околната среда и съответно нищожно.
695.19 KB (pdf) Свали