Паничище / Държавата

Всичко, което МОСВ е правило по проблема, включително актове за обявяване на защитени територии, забрани за строителство, документи от РИОСВ-София и др.
+
Документи на други държавни органи като прокуратура, РДНСК (строителния надзор), Държавна агенция по горите и нейните подразделения и др.
Писмо No.92-449/22.03.2010 от ДАГ за извършена проверка по сигнал за използване на незаконна ски писта над хижа Пионерска
ДАГ ни уведомява, че е извършила проверка, която е установила, че:

- в отдел 101 "2" е обработвана снежната покривка, но не са открити следи от ски спускания
- поради снежната покривка от 60 см в отдел 101 "2" не са установени възобновителни процеси и причинени повреди на съществуващ подраст
532.44 KB (pdf) Свали
Отговор от ДНП Рила от 16.04.2010 г. във връзка с проект за ПУП-Парцеларен план за строеж на ски писти в Паничище
Въпросният ПУП касае т.нар. "противопожарни" просеки, под чиито предлог които Община Сапарева баня и Рила спорт се опитаха да прикрият ски пистите. След като този номер не мина и ДАГ спря сечите още през март 2008 г., а после беше разпоредено от министъра на околната среда и водите противопожарните просеки да отпаднат (според подхода на РДГ Кюстендил гората трябва да бъде оставена сама да се възобнови), инвеститорите измислиха нов номер с процедиране на този ПУП за същите писти. Дирекцията на парка не е издавала съгласувателни решения и писма във връзка с този ПУП. Инвестиционното предложение не попада в границите на НП Рила, като на отделни места граничи с тях.
2.45 MB (pdf) Свали
Решение No.135-ОС/2010 за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на проекта за рекултивация на нарушени терени при строителството на лифта
Възложител на проекта е Атомик Инвест ООД. Решението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, които се опазват в защитени зони "Рила" от Натура 2000.
886.94 KB (pdf) Свали
Справка от МОСВ от февруари 2010 г. относно рекултивациите, извършени от Рила спорт в района на Паничище
В справката се казва, че по отношение на пътя Паничище-Пионерска няма как да бъдат извършени рекултивационни мероприятия. Относно лифта - МОСВ е одобрило проекта за рекултивация, внесен от Атомик Инвест. По отношение на рекултивацията на незаконно изсечените територии в просеката покрай трасето на лифта МОСВ не е предлагало или изисквало възстановителни дейности.
566.71 KB (pdf) Свали
Справка от МОСВ от 22.07.2010 г. относно учредяване на концесия за лифта Пионерска-Рилски езера
МОСВ ни уведомява, че към момента не е учредена концесия за тази част от лифта, която попада на територията на НП "Рила" - т.е. държавата продължава дори концесионни такси да не събира, макар и за незаконно изградено съоръжение.
82.95 KB (JPG) Свали
Отговор от ДНП Рила от октомври 2009 г. за броя туристи през август 2009
През август 2009 г. броят на туристите, които са посетили Езерата, е 31 478 души.

Още по-интересно е, че Дирекцията на парка е разработила проект за проучване на състоянието на Седемте рилски езера, във връзка с тяхното антропогенно замърсяване, еутрофикация и мерки за намаляване на замърсяването им. МОСВ е отказало да одобри проекта!
681.73 KB (pdf) Свали
Писмо от РДГ-Кюстендил от 07.12.2010 г. относно проверка на незаконни дейности в просеката до лифта Пионерска-Рилски езера
За пореден път компетентите органи установяват нарушения, извършени от неизвестните извършители Рила спорт АД в опитите си да изградят незаконно ски-писта в незаконната горска просека, прокарана през 2008-2010 г. успоредно на лифта Пионерска-Рилски езера. Извършената проверка е потвърдила нашия сигнал, че в просеката се извършва допълнително подрязване до земната повърхност на 3 бр. дънери (самите дървета са изсечени в предишните години, заедно с много други в просеката, за което извършителят още не е открит) и механично изкъртена част от скала. Също така са открити отрязани единични фиданки от смърч от естествен произход на възраст 2-3 години - т.е. извършителите очевидно искат да заличат следите от процесите на естествено самовъзстановяване на просеката, което е препоръчано от РДГ-Кюстендил като подход за тази просека в изпълнение на заповедта на ДАГ от 2008 г. за спиране на сечите и на предписанието на МОСВ при съгласуването на Лесоустройствения план на Държавно горско стопанство Дупница въпросната "противопожарна" просека (разбирай ски писта от проекта "Супер Паничище") да отпадне - т.е. да се възстанови гората.

Констативен протокол на РДГ Кюстендил от проверката
402.52 KB (pdf) Свали
Протокол No.8 от заседанието на НСБР на 25.10.2007 г., на което Рила-буфер бе изключена от Натура 2000
Протокол от прословутото заседание на Националния съвет по биологично разнообразие - консултативен орган към министъра на околната среда и водите - на което беше взето решение предложената зона "Рила-буфер" да не бъде предложена за включване в Натура 2000. Днес, 4 години по-късно, все още няма приета буферна зона около НП Рила в Натура 2000. През 2008 г. Европейската комисия възприе подхода на научната резерва, което означаваше, че трябва да се съберат още научни данни за видовете в зоната, за да може да бъде взето решение дали тя да стане част от Натура 2000. През 2010 г. експерти от НПО и учени от БАН внесоха консенсусно становище и нови граници на зона "Рила-буфер" (с малко намалена площ, но почти същата като предишното предложение). Преди подлагането му на обсъждане в НСБР обаче, служители на МОСВ отново рязаха границите, а до крайно решение така и не се стигна. Колко ли още ще чакаме...
1.13 MB (pdf) Свали
ЗДОИ до ДНСК от 21 юли 2009 г. - дали са спазени изискванията за устойчивост на строежа на лифта
Също питаме ДНСК дали са извършени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на общата устойчивост на терена. Питането ни е с оглед на свлачището.
198.42 KB (JPG) Свали
Отговор от ДНСК No.РД-2678-05-992/31.07.2009 за укрепителните мероприятия на лифта
Всичко е изрядно, щом като е издаден Акт 16 и обектът е приет от Държавната приемателна комисия...
236.77 KB (JPG) Свали
Предложение от 'Граждани за Рила' до ДНП Рила от 17.03.2010 г. за добива на дървесина
Предложението се отнася до нередности, които сме забелязали през 2007, 2008 и 2009 г. при възлагането на поддържащи и възстановителни дейности в горските насаждения в Национален парк „Рила”. Съдържа и предложения как да се ограничат икономическите загуби за парка в този процес чрез прилагането на по-добри практики при възлагането на добива на дървесина.
137 KB (doc) Свали
Отговор от НП 'Рила' No.С-2/12.04.2010 г. относно поддържащите и възстановителни дейности със съпътстващ добив в НП 'Рила'
Обещават, че ще обърнат много по-голямо внимание в бъдеще на изискванията на Закона за обществените поръчки и Плана за управление на парка и че ще ограничат до минимум възлагането на поддържащи дейности.
691.38 KB (jpg) Свали
Констативен протокол на РДГ-Кюстендил от 03.12.2010 г. за извършена проверка в просеката до лифта Пионерска-Рилски езера
Констативният протокол описва нарушенията, които за пореден път са открити в незаконната просека и които доказват постоянните опити на Рила спорт АД незаконно да превърне просеката в ски писта, която да се ползва през зимата. В случая РДГ Кюстендил на място открива, че има допълнително подрязвани дънери от старите изсечени дървета, механично разчупване на скали и косене на млади фиданки от смърч (на възраст 2-3 години), които очевидно са се самозалесили по просеката - както и би следвало да се случи според предписанията на РДГ Кюстендил.
1.57 MB (jpg) Свали
Писмо от РДНСК–Кюстендил No.СБ-37-00-598/21.05.2010 за резултатите от извършена проверка за строителство на ски писта покрай лифта Пионерска-Рилски езера
На 20.05.2010 г. се извършва отложената от март месец проверка, която да установи дали са извършвани изкопно-насипни работи в просеката и има ли строителство по смисъла на ЗУТ. Естествено резултатът, особено след удобството на отлагането с няколко месеца, през което време е могло да се заличат всички следи, е, че изкопно-насипни работи не са извършвани. Само на едно място липсва тревна растителност и там е подравнявано, но то било по заповед на кмета на Община Сапарева баня, за да поддържат Рила спорт пътя за осигуряване на нормален достъп за противопожарни нужди и зареждане на хижите...
Установява се още, че снек барът до долна станция на лифта е незаконен и трябва да бъде премахнат.
442.15 KB (pdf) Свали
Сигнал от 08.11.2010 г. за незаконни действия в просеката, която се ползва като ски писта
Пореден наш сигнал за престъпни деяния. По протежение на незаконно изсечената горска просека между х. Пионерска и х. Рилски езера в подотдели 101 „ш” и „ц” по ЛУП на ДГС Дупница се извършва почистване на тревната растителност и наличния горски подраст (самозалесили се фиданки от смърч и бяла мура), както и подготовка за отстраняване на стърчащи над земното ниво скали и приземната част на пъни на незаконно изсечени през 2008-2009 г. дървета. Засегнатата към момента на проверката площ е около 5 дка. Извършителите са трима работници, в близост до които бе спрян черен джип „Нисан Патрол” с рег. №СА 4303 НК. Работната дейност се извършваше чрез ръчни храсторези, моторни резачки, клинове и др. инструменти. Работниците се придружаваха от двама мъже, които пристигнаха със зелено АТВ без регистрационен номер. Приложили сме и снимков материал. Престъпното деяние е продължение на извършваните през 2009 г. и 2010 г., но с все още неустановени извършители (!!), незаконна сеч, незаконно подравняване на терена и незаконно обработване на въпросната просека със снегоутъпкващи машини, за които сме подали надлежно сигнали.

Наказателен кодекс: Чл. 236. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 75 от 2006 г.) Който унищожи или повреди по какъвто и да е начин горски дървета, младеняк, подраст, горска култура или горски разсадник, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с глоба от сто до триста лева, а в особено тежки случаи - с лишаване от свобода до пет години.
145.5 KB (doc) Свали
Примерно становище относно Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за ПУП-ПЗ и ПР на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на ЗЗ 'Рила' и 'Рила-север'
Може да се използва от организации и граждански групи за съставяне на становища за подновенените интереси за изграждане на "Супер Паничище". Краен срок за изпращане на становищата до Директора на РИОСВ Перник, Министерство на околната среда и водите и Община Сапарева баня - 13 юли 2012.

Повече за подготвения проект: http://forthenature.org/news/2466
75.5 KB (doc) Свали
Нова информация от МОСВ относно мерки за опазване на района на Седемте езера
Оставяме на вас да прецените дали предвидените мерки са достатъчни, дали ще се реализират...

1. Протоколът от първата среща на заинтересованите страни по проблемите на НП Рила в района на 7-те езера, провела се на 11.11.2011 г.
2. Протоколът от втората среща на заинтересованите страни по проблемите на НП Рила в района на 7-те езера, провела се на 28.06.2012 г.
3. Информация в писмена форма относно мерките, които са предвидени за смекчаване на антропогенното въздействие в Района на 7-те езера за активния туристически сезон – лято 2012 г. Какви са тези мерки и кой се е ангажирал с тяхното прилагане.
4. Информация в писмена форма за мерките, които са планирани за смекчаване на антропогенното въздействие в района в дългосрочен план. Какви са тези мерки и кой се ангажира с тяхното прилагане.
5. Значителна част от лифта към 7-те езера е изградена на територията на НП „Рила”, т.е. на държавна земя. В тази връзка, собственикът на лифта към 7-те езера заплаща ли на Държавата концесионни или други такси и ако не заплаща – каква е причината?
4.49 MB (pdf) Свали