Дискусия 'Защитени ли да наистина защитените зони в България', Русе

Събитието събра десетки любители на защитената природа, които научиха повече за Натура 2000 от Стефан Аврамов, експерт „Защитени територии и видове“, Българска фондация „Биоразнообразие“. Дискутирани бяха въпроси като: реална или само „на хартия“ е защитата на защитените зони у нас; какви са възможностите, които екологичната мрежа дава за осигуряване на ползи за местната общност чрез развитие на отговорен туризъм, в съзвучие с опазването на природата като фототуризъм, наблюдение на птици и др.

Дискусията се организира се организира от Българска Фондация Биоразнообразие, в партньорство с Регионален исторически музей – Русе, Туристическо дружество „Приста” по проект „Участие за природа”. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско действие „Блулинк“.