Изземване на баластра от река Искър в Самоков

11043
Продължава вандалско изземване на инертни материали от коритото на река Искър , извършвано под формата на почистване, с оглед недопускане на наводнения.