UNECO - Студентски съвет на СУ 'Св. Кл. Охридски'

UNECO - Студентски съвет на СУ 'Св. Кл. Охридски'
UNECO – Екология за образованието, образование за екологията

Клуб UNECO е създаден през ноември 2006 година от обединението на няколко еко формации, работещи в СУ „Св. Климент Охридски” – „Туристическият клуб”, клуб „Матер еко” и движението „Сливи за смет”. Екипът на UNECO понастоящем се формира от студенти с различни интереси и професионална ориентация. Ние поддържаме близки отношения с повечето български екоорганизации. Наред с това, чуждестранните ни партньори стават все повече, а възможностите за сътрудничество – по-всеобхватни.

С дейността си UNECO цели да изгради в съзнанието на хората уважение към природата и нетърпимост към грубите посегателства срещу нея. Екологичното възпитание е практическият инструмент, с който клубът реализира политиката си. Въпреки че основната целева група на организацията са студентите и академичната общност като цяло, амбициите на UNECO не се ограничават до стените на Университета.

За краткото си съществуване UNECO успя да стане трибуна на студентското мнение по важни въпроси, касаещи устройството на територията и налагането на модели за устойчиво развитие в България. За постигане на целите си клубът провежда обществени дискусии, анкети, проучвания, организира петиции сред студентските среди, както и конкретни екоакции. Основни акценти при тях до момента са били Европейската природозащитна мрежа NATURA 2000, разделното събиране на отпадъците като важна стъпка в ограничаването на замърсяването на околната среда, възобновяемите енергийни източници и др.

Създаден от обединението, университетският клуб за опазване на природата участва в коалиции от природозащитни организации като „За да остане природа в България”, „Да спасим Иракли” и др.

На своите дискусии клубът кани експерти и представители на правителствени и неправителствени организации. Първият публичен семинар, организиран от клуб UNECO, бе уважен от координатора на Greenpeace за Централна и Източна Европа в ресора енергетика - Ян Хаверкамп.

За 2007-2008 година клубът, в партньорство с фондациите „Оранжева Луна” и „Пясъчен часовник”, стартира проект, наречен „Зелен Университет”, финансиран от програма „Младежта в действие” на Европейската комисия. В хода на проекта участващите в него младежи ще бъдат включени в обсъждането на значими теми като възобновяемите енергийни източници, биоразнообразието, разделното събиране на отпадъците и последствията от генно-модифицираните организми. Наред с това ще бъдат създадени специализирани информационни материали за незрящи, с което ще сме сигурни, че глобалните проблеми на околната среда ще станат достояние на повече активни млади хора.

Добре дошъл в UNECO е всеки студент или гражданин, проявил интерес в тази сфера и мотивиран от целите и мероприятията на клуба.

Други наши членове

Виж всички членове