http://forthenature.org/news/952/ . Очаквайте коментар. " /> Отговор на открито писмо на 'Граждани за Рила' от Министерството на околната среда и водите

Отговор на открито писмо на 'Граждани за Рила' от Министерството на околната среда и водите

Граждани за Рила
12 Окт. 2009
7791
Отговор на открито писмо на 'Граждани за Рила' от Министерството на околната среда и водите
Уважаеми представители на „Граждани за Рила”,

Благодаря за подробното изложение във Вашето открито писмо на проблеми и нарушения в Национален парк Рила, с което се запознах и в отговор изисках информация, която Ви предоставям:

1.Относно строителството на седалкова въжена линия от хижа “Пионерска” до хижа “Рилски езера” следва да се отбележи, че в случая не става дума за ново строителство, а за възобновено строителство на този обект, за който има издадено положително решение по Оценка на въздействието върху околната среда още през 1995 г. До 2001 г. е направена разрешената просека, поставени са фундаменти и частично е изградена горна лифтова станция. След 2001 г. строителството е преустановено поради липса на средства. Около 800 метра от дългото над 2000 метра трасе на лифта попада в безлесната територията на НП “Рила”. Довършването като заварен и частично изграден обект не е в противоречие с режима, определен с Плана за управление на парка. През 2007 г. МОСВ е съгласувало проект за промяна на горната лифтова станция, касаеща конструкцията с намаление на застроената площ.
От проверката на цялостния проект се установи, че предвидените промени по време на строителството са в териториалния обхват на разрешеното с Решението по ОВОС от 1995 г. Запазен е видът и капацитетът на съоръжението – двуседалкова пътническа въжена линия с капацитет 700 човека/час. Запазва се броят на фундаментите и не се налага разширяване на съществуващата просека. В този смисъл не е налице разширение (по смисъла на т. 28 от § 1 на ДР на ЗООС) и няма основание за предположение, че предвидената промяна ще доведе до допълнително, спрямо разрешеното, отрицателно въздействие върху околната среда. В тази връзка не са налични обстоятелства за провеждане на нова процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС. Изхождайки от обстоятелствата, свързани с одобряването на проекта и степента на неговата реализация до 2001 г., не са налице и основания за извършването на оценка за съвместимостта на обекта с целите и предмета на опазване на защитената зона Рила, като част от мрежата НАТУРА 2000.
Обръщаме внимание на горепосоченото обстоятелство, че обектът е одобрен от МОСВ през 1995 г., частично изграден до 2001 г. и понастоящем се довършва. В този смисъл не споделяме Вашето твърдение, че седалковата линия е част от неодобрения от компетентния орган по околна среда ОУП “Паничище-Езерата-Кабул” и че това е опит за реализация на този ОУП „на парче”.
Във връзка с горното не считаме, че са налице нарушения за законодателството по околна среда с реализацията на седалковата линия, които да дават нормативни основания на МОСВ да спре нейната експлоатация.
Що се отнася до засиления туристопоток в района на Седемте рилски езера вследствие на експлоатацията на СВЛ от хижа “Пионерска” до хижа “Рилски езера”, въпреки че на този етап няма констатирани сериозни отрицателни въздействия върху екосистемите, това не изключва необходимостта от наблюдение на процесите, разработване на мерки за регулиране на потока от посетители, изграждане на информационна система, насочена към посетителите и др. В тази насока вече са водени разговори с Дирекцията на парка и очакваме предложения за действия, реализацията на които да започне от следващата година.
2.Относно реконструкцията на пътя Паничище-х. Пионерска са констатирани от МОСВ редица нарушения на нормативната уредба по околна среда: липса на процедура по преценка на необходимостта от извършване на ОВОС; засягане при строителството на територия от НП „Рила” и незаконна промяна на границата на парка в Картата на възстановената собственост в участъка от пътя, тангиращ с него. За първите две нарушения са наложени съответни санкции, предвидени по ЗООС и Закона за защитените територии. По искане на Прокуратурата, МОСВ е предоставило информация за всички констатирани нарушения.
В случая МОСВ в рамките на своите правомощия е предприело необходимите действия, като други последващи действия излизат извън компетенциите на министерството.
3. За визираното във Вашето писмо прокарване на просеки в района на Паничище, Ви уведомяваме, че тези които са реализирани, са извън границите на НП „Рила”. Независимо от това МОСВ е изразявало вече становище, че с реализацията на останалите всъщност би се допуснало изграждането на ски писти, включени в неодобрения ОУП “Паничище-Езерата-Кабул”. В тази връзка в Решението на МОСВ по Оценка за съвместимост на Лесоустройствения проект на ДЛ „Дупница”, където са предвидени тези т.нар. противопожарни просеки, е поставено изричното условие те да отпаднат от проекта.
4. По въпроса за “Рила-буфер” Ви уведомяваме, че решението за отпадане на тази проекто-защитена зона от предложения първоначално списък от защитени зони, с предмет на опазване местообитания и видове, е взето от Националния съвет съвет по биологично разнообразие /НСБР/ (25.10.2007 г.), оторизиран да взима такива решения по Закона за биологичното разнообразие и при спазване на съответната процедура. Научните аргументи за това предложение са били представени пред НСБР и те са формирани на базата на цялостен анализ на научните данни, предоставени от Българска академия на науките. Затова нямаме основания да се съмняваме, че решението на съвета за отпадане на зоната “Рила-буфер” е продиктувано не от представените научни аргументи, а от някакви други съображения.
На заседанието на съвета не е декларирано особено мнение по взетото с болшинство решение за отпадане на защитена зона “Рила-буфер” от списъка и съответно не е депозирано писмено особено мнение. В тази връзка не намираме причини, включително от правно естество, предложението за зона “Рила-буфер” да се внася отново за разглеждане в НСБР.
В допълнение, приетият от МС списък със защитени зони по Директивата за местообитанията беше предмет на оценка на проведения през юни 2008 г. биогеографски семинар в Румъния, относно представеността на местообитанията и видовете, и в крайна сметка предмет на одобрение от Европейската комисия.
Съгласно заключенията на ЕК, е необходимо страната да обезпечи набирането на допълнителна информация и последващо анализиране на данните за 8 типа природни местообитания и 36 вида, предмет на опазване в мрежата „Натура 2000”.
Срокът за предприемането на съответните действия за изчистване на „недостътчностите” и изясняване на „научните резерви”, поставен от Комисията поради необходимостта от допълнителни теренни проучвания за даден вид или тип природно местообитание, е бил м. септември 2009 г.
За съжаление, до юли 2009 г. МОСВ не е обезпечило необходимите финансови средства за тези проучвания и очевидно горният срок е компрометиран. В тази връзка Ви уведомяваме, че средствата вече са обезпечени и през август 2009 г. МОСВ възложи на БАН чрез ПУДООС изпълнението на проект „Развитие на националната екологична мрежа Натура 2000, етап 2009 г.”
Резултатите от този проект ще подпомогнат Министерство на околната среда и водите да представи на Европейската комисия всички допълнително изисквани данни и коректно да отрази всички получени бележки по отношение на покритието на мрежата от защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, като ще се стартират процедури по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ за определяне на нови защитени зони или разширение на вече одобрени такива.
Относно въпроса за неизпълнение от страна на МОСВ на Решение № 930 от 11.09.2008 г. на Административен съд София-град, потвърдено с Решение № 8921 от 06.07.2009 г. на ВАС – ІІІ отделение по постъпило заявление за достъп до информация с вх. № ЗДОИО-2381 от 01.11.2007 г. Ви информираме, че това е една от многото забавени преписки, които новият кабинет завари. В тази връзка Ви уведомяваме, че решението на ВАС вече е изпълнено, като Протокол № 8 от 25.10.2007 г. от заседанието на НСБР е предоставен на Национално движение „Екогласност”.

В заключение бих искала да Ви благодаря за заявената от Вас позиция за необходимостта за развитието на туризма в района на Седемте рилски езера и Паничище в хармонично съжителство на човека с природата и в съответствие със законодателството. Отговорно Ви уверявам, че МОСВ напълно споделя и ще прилага тази принципна позиция в своята работа.
Възползвам се от случая да повторя лично своята покана към Вас и останалите неправителствени организации, които работят за опазване на околната среда, да проведем среща на 8 октомври 2009 г., четвъртък, от 14 до 16 часа в залата на втория етаж на Изпълнителната агенция по околна среда, бул. “Цар Борис III”, № 136. Вярвам, че ще можем да съгласуваме позициите си и да постигнем взаимодействие за опазване на уникалното природно наследство на НП Рила.


НОНА КАРАДЖОВА
Министър на околната среда и водите