„Щом в Банско се е случило, защо да не се случи и в Паничище”

Граждани за Рила
23 Яну. 2010
5116
„Щом в Банско се е случило, защо да не се случи и в Паничище”
Според г-н Стайков българското законодателство, касаещо режима на опазване и управление на защитените територии, е много по-стриктно от европейското. Въпреки това, фирмата твърди, че е получила тълкувание от Държавната агенция по туризъм, че ски пистите и ски съоръженията са спортна инфраструктура и такива съоръжения могат да се изграждат в националните паркове на България.

Цитираният Закон за защитените територии ([url">http://moew.government.bg) обаче казва друго: позволява се едиствено РЕМОНТ на съществуващи спортни съоръжения, но не и строителството на НОВИ съоръжения:

Чл. 21. В националните паркове се забраняват:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г.) строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения;


Г-н Стайков не спомена, че дори и за по-нерестриктивното европейско законодателство, свързано с управлението на Натура 2000 мрежата в България, вече има започната наказателна процедура срещу България за унищожаване на приоритетни видове и местообитрания в Рила и за изграждане на туристическите обекти в ски зоната без нужните документи.

Проект за ски зоната „Паничище – Езерата – Кабул” в момента не съществува на хартия: внесеният през 2007 година ОУП на проекта беше отхвърлен от МОСВ като несъвместим с българското законодателство. От тогава, нов, по-законосъобразен проект не е внасян в институциите. От състоялата се презентация не можахме да разберем има ли промяна в плановете и какви са параметрите на презентирания проект: нямаше карти и цифри, като изключим точната сума за необходимата инвестиция в района. Директните въпроси на водещи специалисти в областта на устойчиво управление на ски курорти „Колко леглова база предвиждате, за да е курортът ви за луксозни (плащащи добре и високо изискващи) туристи?” също останаха без отговор – очевидно все още не е изяснено каква е максималната носимост на курорта, така че да не увреди ресурса, от който ще печели. „Ще гледаме хотелите да са повече от апартаментите за продажба” и още „Не е важно количеството, а качеството, но не знаем как ще го конктролираме” бяха прецизните отговори на Рила спорт.

Ако ни бъде разпространена презентацията, която чухме от г-н Славейко Стайков, ще я качим на сайта, макар в нея да няма много информация. Все пак ще бъде повече от каченото на страницата на Рила спорт – уверете се сами на rilasport.com.

Повече за семинара: семинарът беше организиран в рамките на проект на Български форум на бизнес лидерите „Корпоративна социална отговорност в туристическата индустрия в България – фактите и бъдещето”. Благодарим за предоставената възможност за открито споделяне на позиции и за изтъкване на необходимостта от усилия за преминаването на бизнеса към екологично, социално и икономически отговорно планиране и управление.

Позиция на Коалиция „За да остане природа в България” по отношение на отговорния туризъм:
Според нас минимумът, който се изисква, за да бъде един проект социално отговорен, е да спазва законите и да бъде прозрачен за обществеността, особено, когато засяга изключителна държавна собственост и общонационално богатство! Спазването на законите е възприетият минимум и като теория, и като практика навсякъде по света по отношение на социалната отговорност на компаниите. Оттам насетне следват грижа за околната среда и общността, които според някои са доброволни, но много компании по света вече разглеждат като задължителни за своя бизнес.

По отношение на грижата за околната среда като социална отговорност един от водещите експерти в областта на туризма, Хенинг Крипендорф, пише в списанието „Отговорен туризъм в България” от ноември 2009 г. на БФБЛ – „Опазването на околната среда не се свежда просто до намалено потребление на енергия и рециклиране на отпадъците. То също така включва правила за носимостт на територията в рамките на дестинацията, организация на пространствата за забавление и пазаруване, поддържане на географския характер на дестинацията, придаване на усещане и преживяване от престоя.”

Готови сме да работим с всички, които се съгласяват и следват тази философия, за да направим възможни и да покажем добри примери за развитие на социално отговорен бизнес в България.