Нона Караджова опита без успех да бойкотира Европейската стратегия за биоразнообразието

27 Юни 2011
3390
Нона Караджова опита без успех да бойкотира Европейската стратегия за биоразнообразието
От видеозапис и стенограма от заседанието на съвета на министрите става ясно, че българският министър на околната среда и водите Нона Караджова отказва да подкрепи Стратегията с предложените от Комисията и одобрените от Парламента цели мотивирайки се, че голямата площ на Натура 2000 в България създава сериозни проблеми за икономическото развитие на България, води до обезлюдяване на цели райони и населението се настройва много негативно срещу опазването на природата и Натура 2000. Освен това, министър Караджова твърди, че България не може да поеме отговорност за прилагането на стратегията до 2013 г., тъй като до приключването на един проект на МОСВ за картиране на част от тези видове и хабитати, министерството не знае какви местообитания и видове има в България.

Коалицията „За да остане природа в България” счита, че подобни дългосрочни политики на държавата, които обхващат мандата на повече от едно правителство, трябва да се обсъждат широко от всички заинтересовани страни в България, особено когато става дума за конституционните права и задължения на гражданите за опазването на околната среда.

Любопитен е и въпросът на какво се основават позоваванията на министър Караджова за „изключително негативно отношение към Натура 2000 от местното население”. Природозащитниците припомнят, че всички проучвания в България, включително и проучванията Евробарометър на Европейската комисия сочат, че българското общество е най-информираното в ЕС за Натура 2000, че свързва опазването на природата с Натура 2000, както и че счита, че държавата не прави достатъчно за опазването на околната среда.

За повече информация:
http://forthenature.org/documents/750 - стенограма с изказванията на Министър Караджова
http://video.consilium.europa.eu/index.php?sessionno=3473&lang=EN&searchdate=--&searchtopic&searchtitle&searchcat=25 -видеозапис на заседанието на Съвета на министрите на околна среда на ЕС в Люксембург на 21 юни 2011 г., свързана с одобрението Европейската стратегия за биоразнообразието