Развития около последните инвестиционни предложения в Паничище и около хижа Пионерска

Граждани за Рила
19 Юли 2011
5382
Развития около последните инвестиционни предложения в Паничище и около хижа Пионерска
1. ПЕ-42-ПР/06.07.2011, с което се изисква оценка на въздействието върху околната среда (доскоро такива инвестиционни предложения директно минаваха без изискване за ОВОС) за строителството на 2 големи паркинга и заведения до долна лифтова станция на незаконния лифт хижа Пионерска - хижа Рилски езера (виж скица 1). РИОСВ Перник най-сетне взема под внимание факта, че в района има 2 одобрени Натура 2000 зони и 1 зона, която все още се обсъжда, но по европейски директиви българската държава е длъжна да я опазва така, сякаш тя вече е част от мрежата и преценява, че има обективна вероятност за фрагментация на местообитанията на видове, които се опазват в тези зони. Също така се изисква възложителят община Сапарева баня да оцени кумулативния ефект от предложението при натрупването с други проекти в района - реализирани или в процес на реализация. Трябва да бъдат предложени и оценени и алтернативни варианти на подаденото предложение. Сега следва инвеститорът община Сапарева баня да внесе Доклад по оценка на въздействието върху околната среда и към него като приложение - оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на защитените зони от Натура 2000.

2. ПЕ-12-ОС/29.06.2011, с което се изисква извършването на оценка за съвместимост с Натура 2000 и на Подробния устройствен план (ПУП) на село Паничище. Същата институция пусна през 2009 г. същия ПУП да мине без извършване на екологична оценка. Тогава "Граждани за Рила" протестираха пред МОСВ и Европейската комисия, че е пренебрегнат Законът за биологичното разнообразие. Тук РИОСВ-Перник поне е реагирало адекватно като е изискало оценка за съвместимост на този ПУП на с. Паничище.

3. ПЕ-39-ПР/01.07.2011 и ПЕ-40-ПР/01.07.2011, с които не се изисква ОВОС за хотели, вилно селище, паркинги и ресторанти долу в боровата гора над гр. Сапарева баня (виж скица 2).