Опровержение на основните аргументи на ГЕРБ относно поправките в Закона за горите, които водят до най-голяма незаконна държавна помощ

02 Фев. 2012
6956
Опровержение на основните аргументи на ГЕРБ относно поправките в Закона за горите, които водят до най-голяма незаконна държавна помощ
„За ски-съоръженията трябва да бъде учредявано право на строеж без промяна на предназначението, така че териториите да остават държавна собственост и част от горските територии, което би позволило последващото им възстановяване като гора, чрез залесяване или самозалесяване. Когато вместо да се променя предназначението, законът изисква отстъпване на право на строеж за ски съоръжения, като се запазва собствеността на имота, няма никакво спестяване на такси.”


Контра-аргумент:

1. Процедурата за промяна на предназначението при строителството на ски-съоръжения е въведена, тъй като не е възможно възстановяване на гората върху територии, които са застроени с лифтови фундаменти и станции, или върху които е извършено строителство, свързано с изграждането и категоризирането на ски пистите (напр. трасиране на терена с машини, изграждане на отводнителни канавки, обезопасителни заграждения, подпорни стени, подземна и надземна водопроводна и електрическа инфраструктура, информационна инфраструктура и др.). Това важи и при застрояването на горски територии с основи на съоръжения от ветрогенераторни и фотоволтаични паркове, както и със стълбове за въздушни електропроводи.
2. Възстановяването на гората върху застроени територии е възможно единствено, ако застрояването бъде премахнато и терена рекултивиран . На практика стимул за това се явява данъка, който всеки собственик на урегулиран имот е длъжен да заплаща, докато не предприеме мерки за рекултивиране на имота след премахване на ски-съоръженията и връщането му в горските територии, което се поощрява от новия ЗГ. Това е логическата причина всяко застрояване, свързано с трайно обезлесяване да се разрешава след промяна на предназначението на имота.
3. За да може държавата да запази собствеността върху застроени със ски-съоръжения имоти, не е нужно да се премахва процедурата за промяна на предназначението, а единствено изискването за запазване на държавната собственост да залегне в разпоредбите на чл. 73 от ЗГ, свързан с промяна на предназначението, както е предвидено при концесиите за строителство по ЗК и при промяна на предназначението по реда на чл. 74 от ЗГ при строителство в публичната държавна собственост.
4. Чрез отпадането на изискването за промяна на предназначението на гората при строителство на ски-съоръжения в частна или общинска собственост, собственикът на имота като инвеститор (напр. Ковачки, Рила спорт, ГБС, Община Смолян, СТЦ Перелик и др.) спестява каквито и да било такси, тъй като не се налага да си учредява сам на себе си право на строеж и да променя предназначението, а при строителство в държавна собственост, инвеститорът спестява такса за закупуване на държавния имот на търг, при който цената се определя на пазарен принципн и може да надхвърли многократно административно определените такси за право на строеж.

Алтернативата:

Ако запазването на държавната собственост се приеме за приоритетно, то изграждането на ски съоръжения в частна държавна собственост може да се осъществява чрез промяна на предназначението и последващо предоставяне на право на строеж след публичен конкурс (по логиката на концесиите за строителство). По този начин, не само не се налага продажба на държавната собственост, но и се запазва конкурентната равнопоставеност чрез запазване на пазарния механизъм за разпореждане с държавна собственост.