Календар

Писмо до Президента на България за вето върху промените в Закона за горите

Писмо до Президента на България за вето върху промените в Закона за горитеОбръщаме се към Вас като лице, което олицетворява единството на нацията и пазител на конституционния ред в Република България. Нашето искане е да се възползвате от правомощията Ви по ЧЛ.101 от Конституцията на България и да върнете в Народното събрание за повторно разглеждане Закона за изменение и допълнение на Закон за горите, приет от парламента на 13.06.2012 г.

До
Г-н Росен Плевнелиев
Президент на Република България

Относно: Упражняване на вашите правомощия за вето върху Закона за горите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕ3ИДЕНТ,
Обръщаме се към Вас като лице, което олицетворява единството на нацията и пазител на
конституционния ред в Република България. Нашето искане е да се възползвате от
правомощията Ви по ЧЛ.101 от Конституцията на България и да върнете в Народното
събрание за повторно разглеждане Закона за изменение и допълнение на Закон за
горите, приет от парламента на 13.06.2012 г.
Мотивите ни за това искане са свързани с това, че част от неговите разпоредби нарушават
Конституцията на Р България и Договора за функциониране на ЕС и общностното
законодателство. Този закон бе приет с редица нарушения на законите и правилниците,
свързани с процедурите по приемане на законодателството и той ще позволи
презастрояване на горите, земеделските земи и защитените територии и пр~експлоатация
на горските ресурси и ще има дългосрочни отрицателни последици за българската гора.
Приетите изменения на закона за горите нарушават неговата основна цел и са в
противоречие с традициите в българското законодателство по тези проблеми. Основните
ни забележки по приетия закон са следните:
По отношение на противОl<онституционалността на НЯl<ои от разпоредбите:
• Приетото изменение на чл. З8 (нова ал.2) от Закона за лова и опазването на дивеча
е в нарушение на чл. 17 ал.З и 5 на Конституцията като нарушава
неприкосновеността на частната собственост и позволява на трети лица да
изграждат в чужда собственост ловностопански съоръжения без да е наличен
договор или съгласие на собственика и предварително и равностойно
обезщетение.
• Приетото изменение на чл. 17 а от Закона за опазване на земеделските земи
позволяващо строителството на открити съоръжения, обслужващи спортни,
културни, както и религиозни нужди, включително второстепенни постройки на
допълващото застрояване, без промяна на предназначението на земеделските
земи,· пряко про:гиворечи на ЧЛ.21 аЛ.2 от Конституцията определяща, че
обработваемата земя се използва само за земеделски цели.
• § 67 от ЗИД на ЗГ създава възможност държавните горски предприятия да влизат и
да ползват дървесината от горски имоти, обект на съдебен спор между държавата
и трети лица, което също е в нарушение на ЧЛ.17 ал.З от Конституцията.

По отношение нарушенията на общност ното законодателство:
• Законът създава схема за държавна помощ за инвеститорите в открити спортни,
културни и религиозни съоръжения, освобождавайки ги от дължимата към
държавата цена по реда на чл. 78 аЛ.1 от ЗГ, когато строят в частни гори или
земеделски земи, или намалявайки с 1 до З пъти разходите им, когато строят в
държавни или общински гори и земи. Всяка схема за държавна помощ в страните
членки подлежи на предварително одобрение (нотификация) от страна на ЕК
съгласно чл. 108 от Договора за функциониране на Ес. В случая със ЗИД за.Закона . за горите такава няма.
• Законът създава и втора схема за държавни помощи, чрез отдаване правото на
ползване на съществуващи ски-писти държавна собственост без търг или конкурс.
Параграф 65 на ЗИД на ЗГ дава възможност и права на собствениците на
съществуващи лифтове да получат без конкуренция тези права, като министърът на
земеделието и храните определя кои са тези собственици по административен път.
• Законът предвижда горските съобщества край реките да не се отчитат и
стопанисват като гори, когато са в рамките на корекциите на реките. Всички
естествени крайречни гори у нас са определени като хабитати, целеви ~a опазване
в НАТУРА 2000 мрежата (типове 91ЕО, 91FO, 92АО, 92СО), и съгласно Директива
92/4З държавите членки са длъжни да предприемат мерки за тяхното опазване на
цялата си територия, а не само в зоните от мрежата. Приемането на промените в
чл. 88 на Закона за горите е точно обратното на необходимото опазване и
представлява нарушаване на Директива 92/4З.
По нарушение на законите и правилниците, свързани със законодателния процес:
• ЗИД за ЗГ е предложен от МЗХ за обществени консултации на 21.12.2011. На
28.12.2011 законопроекта е приет от Министерски Съвет в нарушение на ЧЛ.26 от
Закона за нормативните актове изискващ минимум 14 дневни консултации и на
Стандартите за обществени консултации приети от МС, в които препоръчаният срок
е ЗО дена. Обръщаме вашето внимание, че З от тези 7 дена в които е трябвало да се
проведат обществени консултации са коледните празници.
• В рамките на процедурата за представяне на писмени предложения от страна на
депутатите след приемане на законопроекта на първо четене са направени такива,
които са явно извън рбхвата на приетия на първо гласуване законопроект. Такива
са предложенията по членове 59, 60, 62, 66, 67, 68, 75, 78, 85, 86, 96, 105, 139, 155,
156,158, 179, 211 и 2З6, параграфи от ПЗР 1 (нови точки 50-55), 35, нови параграфи
62, БЗ, 64 и 65 от 3акона за горите и предложение за изменение на Закона за
опазване на земеделските земи, които липсват в приет:~я на първо четене от
Народното събрание законопроект.
• в нарушение на Правилника за дейността на Народното събрание е и
преразглеждането на доклада на ресорната комисия и приемане на нов доклад на
29 май 2012 г. след като второ четене на законопроекта бе започнало в зала на 10
май.

По отношение противоречие с традициите на националното законодателство
• Разширяването на текстовете за допу.стимото строител~тво в горите и горските
територии в членове 13 (нова аЛ;4.4)'; 54 аЛ.1 (нови точки "7 и 8) и 7З аЛ.1 т.4 букви
аа, бб, вв и в параграф 47 (H~OBa ал.З), противоречат на основната цел на Закона за
горите, посочена неговия ЧЛ.1 аЛ.2 Т.1- опазване и увеличаване площта на горите.
с приемането на измененията на закона за горите:
• за първи път от Освобождението насам държавата позволява на 'трето лице да
строи в чужда собственост без да има съгласието на собственика и без
необходимото обезщетение.
• за първи път от 19З1 г. насам (когато е обявена първата защитена територия у нас)
държавата ще даде възможност на частни лица и компании да строят в защитените
територии държавна собственост; ,
• за първи път от 1955 г. държавата позволява да се ползват държавните гори двойно
над техния естествен прираст, което ще доведе до намаляване запасите на
дървесина;
• за първи път от 1991 г. насам (когато се приема Конституцията) държавата
разрешава земеделските земи да се застрояват за цели, които не са свързани с
земеделието, като например ски курорти и голф-игрища;
• за първи път от 1991 г. насам държавата създава отраслова схема за държавна
\
помощ - за строителството на ски-курорти и голф игрища,' освобождавайки ги от
дължимите държавни такси за промяна на предназначението на имотите;
• за първи върху 1996 г (когато влиза в сила Закона за държавната собственост) се
дава възможност публичната държавна собственост да се утежнява с вещни права,
които се разда'ват без търг само с решение на министъра на земеделието;
• за първи път от 1925 година, крайречните гори няма да се водят вече гори и ще
могат да се изсичат без никакъв контрол от собствениците им.
По отношение екологичните последици за българската гора и защитени територии:
• Законът позволява преексплоатация на държавните гори позволявайки
държавните предприятия да могат да ползват до 80% над прираста на гората. Това
реално представлява удвояване на ползването от държавните гори и ще доведе до
намаляване на техните запаси и деградация на тези от тях разположени в близост
до пътната мрежа.
• Законът позволява частните собственици да ползват горите си и да секат без
наличие на горскостопански планове и проекти. Безконтролното изсичане на малки
частни имоти до 2 ха без план или програма съществуваше като възможност в постария
закон за' горите. Резултатите са шахматни сечи в равнинните гори и
Предбалкана в следствие на изсечените на голо частни гори. Във връзка с
предотвратяването на тази заплаха през 2009 г. на Национално съвещание за
стопанисване на частните гори беше взето решение за забрана за подобен начин
на организиране и управление на горските имоти под 2 ха. Решението беше
огромна стъпка напред за устойчивото управление на горите, тъй като по този
начин решаваше сериозен екологичен, социален и стопански проблем. То беше
отразено и в новия закон за горите, който влезе в сила през април 2011 г., с
подкрепата на лесовъдите, контролните органи и научните институти. Показателно
е че докато действаше подобна разпоредба по реда на Закона за горите от 1997 г.
от частните гори се добиваха близо 20% от общия добив на дървесина в България,
независимо че те заемат едва 10% от общата площ.
• Законът позволява застрояването със спортни, културни и религиозни съоръжения
в защитените територии без промяна на предназначението на имотите в
държавните имоти публична държавна собственост. Тази разпоредба касае
основно собственоспа на държавата в защитените територии и е в пълно
противоречие с тяхната философия на управление.
в заключение се обръщаме към Вас и с молба за среща с представителите на Коалиция"
За да остане природа в България", за да можем да представим всички останали мотиви за
нашето искане за вето ненамерили място в настоящото писмо.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5815 посещения 6 коментара

Коментари

 1. Венета
  2012-06-16 20:16:59

  Пазете природата и тя ще ви е благодарна!

 2. Николай
  2012-06-16 12:18:00

  Много добро като постройка, но много зле като правопис.
  Дано това не накара Президента да погледне несериозно на писмото.

 3. Стефан
  2012-06-16 00:14:11

  И сега какво - ще поискаме да се блокира развитието на зимния туризъм за следващите 5-6 века ли?

 4. Натали
  2012-06-15 08:15:36

  Страхотни сте! Да бъдем силни и упорити за да успеем! Нека покажем, че можем да защитим правата си и българската природа!Успех!

 5. Руен
  2012-06-15 00:08:30

  Това се прави и за олигарха Гергов, който, чрез корупционни схеми с общинските съветници, чрез посредничеството на Младен Червеняков, заграбиха над 500 дка общински земи в землището на с.Равно поле. Познайте дали има промяна на предназначението и колко е платил в държавния бюджет по ЗОЗЗ! Това стана чрез корумпираните общински съветници на община Елин Пелин, с Председател Трайко Цветанов, чието облагодетелстване с общински имоти и предприятия може да се докаже по неоспорим начин, но до този момент всички мълчат. Давам пример с текста на едно решение на общинския съвет – преобразува публична общинска собственост - спортното игрище в частна общинска собственост, тай като имотът е загубил предназначението си???! Сега с.Равно поле няма игрище.

 6. Редактор
  2012-06-14 21:11:30

  Поздрави за силната воля и инициатива. Девет задържани като за втори ден с повече протестиращи - това показва прогрес при полицаите. Но и те показаха някои хитри техники. Много готин взаимен флаш моб се получи - http://www.sofiapost.net/2012/06/police-flashmob/

OFF

Последно качено » Новини