Законодателни предложения за недопускане унищожаване на дюните в защитените зони по Черноморското крайбрежие

08 Яну. 2013
2492
Законодателни предложения за недопускане унищожаване на дюните в защитените зони по Черноморското крайбрежие
Закон за устройство на територията (ЗУТ)

1. публичност на ОУП и ПУП на ниво проект и одобрен документ - в интернет, по примера на Столична община.
[u">Предложение:[/u">
В чл. 127, ал.1 от ЗУТ следва да се предвиди допълнително изречение:
[quote">“Възложителят на плана публикуват графичната и текстовата част на проектната документация в своята интернет-страница, а при поискване я предоставя по друг подходящ начин в срок не по-късно от 60 дни преди определената дата за обществено обсъждане”.[/quote">
В чл. 128, ал.1 от ЗУТ следва да се предвиди допълнително изречение:
[quote">“Възложителят на плана публикуват графичната и текстовата част на проектната документация в своята интернет-страница, а при поискване я предоставя по друг подходящ начин в срок не по-късно от 60 дни преди определената дата за обществено обсъждане”.[/quote">

2. отмяна на чл. 103а, ал. 1, който дава предимство на ПУП пред ОУП в разрез с целите и принципите на ЗУТ и на световната урбанистика.

3. отмяна на чл. 156, ал. 5, за да се премахне възможността за абсолютната стабилност на строителните разрешения, нещо нечувано за който и да било друг акт в България. Въпросният текст забранява дори на ДНСК да контролира строителните разрешения след изтичане на краткия срок от 14 дни; следва да се остави възможността за други лица, извън ДНСК, а именно гражданите, да имат средство за защита срещу незаконосъобразни строителни разрешения, издадени в разрес със строителните правила и норми.
[u">Предложение:[/u"> В чл. 156 ал.5 се отменя, а ал. 1 се променя както следва:
[quote">“(1) Издадените разрешения за строеж и заповедите за допълването им по чл. 154, ал. 5 заедно с одобрените инвестиционни проекти, както и разрешенията за строеж в случаите по чл. 147, ал. 1 могат да се отменят при подадена жалба от заинтересуваното лице в срока по чл. 149, ал. 3 или при служебна проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол в 14-дневен срок от уведомяването им по реда на чл. 149, ал. 5.”[/quote">

4. ДНСК: връщане правомощията на ДНСК за всички категории строежи (1-6) по чл. 222, 224 и 225 от ЗУТ - контрол над законността на строителното разрешение и действията по СМР;
[u">Предложения:[/u">
В чл. 222 се създава нова ал.6
[quote">„(6) Действията по ал.1 и 2 могат да се извършват от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице и за строежите от четвърта, пета и шеста категория, когато инвеститор е община или дружество с общинско участие или строителството с еизвършва в територии част от националната екологична мрежа”.[/quote">
В чл. 224 се създава нова алиниея 7
[quote">„ (7) Действията по ал.1 и 5 могат да се извършват от началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице и за строежите от четвърта, пета и шеста категория категория, когато инвеститор е община или дружество с общинско участие или строителството с еизвършва в територии част от националната екологична мрежа”.[/quote">
В чл. 225 се създава нова ал.8
[quote">„(8) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на незаконни строежи и от четвърта, пета и шеста категория категория, когато инвеститор е община или дружество с общинско участие или строителството с еизвършва в територии част от националната екологична мрежa.[/quote">

5. По чл. 131 и ч 149 от ЗУТ: Заинтересованите лица в ЗУТ стават заинтересованите лица по АПК, както се изисква в решението на Комитета на Орхуската конвенция (28.09.2012 г. по дело ACCC/С/2011/58).
[u">Предложениe:[/u"> Отменят се ограничителните списъци на заинтересованите лица в чл. 131 (1) и 149 (2) от ЗУТ. Обжалваемост на ОУП.
[u">Алтернативно предложение:[/u"> В чл. 131 ал.1 се изменя както следва:
[quote">“Заинтересувани лица в производството по одобряване на подробните устройствени планове и на техните изменения са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, а до неговото въвеждане - по данни от кадастралния регистър, заинтересованата общественост по смисъла на чл. 2 т.5 от Конвенцията за достъпа до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси, както и лицата, на които е предоставена концесия, когато недвижимите имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана."[/quote">
[u">Алтернативно предложение:[/u"> В чл. 149 ал.2 се създава нова т. 4 със следното съдържание:
[quote">„4. заинтересованата общественост по смисъла на чл. 2 т.5 от Конвенцията за достъпа до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси, във всички случаи”[/quote">

6. Изрично уведомяване на заинтересованите лица от органите, издали разрешително за строеж, въвеждане в експлоатация/ползване или одобрили ПУП/ОУП в чл. 149 (5) от ЗУТ.

7. Повишени изисквания за оповестяване/обявяване на обществените обсъждания на ПУП/ОУП: публикуване на интернет страницата на общината, и едновременно с това на приемащия орган, ако е различен; обяви в квартала, а не на кметството, както се прави в Столична община.
Приемаме предложението на МРРБ за ново изречение в ал. 6 на чл. 127 от ЗУТ, свързано с публикуване на одобрените ОУП.
[u">Предложениe:[/u"> аналогично изменение да се предприеме и за чл. 128 от ЗУТ, свързано с одобрените ПУП.

8. При застрояване на защитени територии свързано с промяна на предназначението, същото да се извършва след изключване на имота от съответната защитена територия.
В чл. 12 се създава нова ал.4:
[quote">„(4) В защитени територии обявени по реда на Закона за защитените територии, застрояване за което по закон се изсиква промена на предназначението на земята, се допуска само след изключване на имота от защитената територия.”[/quote">

9. При промяна на предназначението и/или НТП на имоти в Натура 2000 да се извършва само след процедура по чл. 31 от ЗБР.


Закон за горите

1. В чл.73 се правят следните изменения:
А). Ал.4 се изменя както следва:
[quote">„(4) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии се извършва в следните случаи, само след като заявителят е придобил правото на собственост върху имота:
1. За площадки за изграждане на промишлени предприятия и ферми за отглеждане на животни, риба и други водни животни, насипища и хвостохранилища, електроцентрали, хидротехнически и електротехнически съоръжения;
2. за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има действащи общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите;
3. за създаване или разширяване на отделни урегулирани поземлени имоти, за които има влязъл в сила общ устройствен изграждане на стълбове
4 за лифтове , влекове и ски писти;
5. за основите на съоръжения от ветрогенераторни и фотоволтаични паркове.” [/quote">

Б) създава нова алинея 7 със следния текст:
[quote">„(7) В случаите на ал.1 т.3 не подлежат на промяна предназначението на земята поземлени имоти в горски територии държавна собственост, попадащи в Европейската екологична мрежа Натура 2000.” с изключние на : обекти с национално и регионално значение, национални обекти по смисъла на закона за държавната собственост; общиснки обекти от първостепенно значние; обекти публична държавна и общинска собственост; обекти на техническата инфраструктура и обекти свързани с отбраната или сигурността на страната.”[/quote">

В.) Създават се параграфи 5а и 5 б към преходните и заключителни разпоредби на закона за горите (с цел да се запуши вратичката за заварените случаи по стария закон):
[quote">„§ 5а Прекратяват се процедурите за изключване на площи от горския фонд по реда на чл.14 ал.1 т.3 и 4 и чл.14г, ал.2 от отменения закон за горите, :
- за имоти държавна собственост, с изключение за обекти с национално и регионално значение, национални обекти по смисъла на закона за държавната собственост; общиснки обекти от първостепенно значние; обекти публична държавна и общинска собственост; обекти на техническата инфраструктура и обекти свързани с отбраната или сигурността на страната;
- за имоти, в които попадат приоритетни местообитания от интерес за общността и дюни.
§ 5б Процедури започнали по реда на чл.54 от Закона за горите за имоти, в които попадат приоритетни местообитания от интерес за общността и дюни се прекратяват, с изключение за национални обекти по смисъла на закона за държавната собственост; общински обекти от първостепенно значние; обекти публична държавна и общинска собственост; обекти на техническата инфраструктура и обекти свързани с отбраната или сигурността на страната.[/quote">


Закон за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

1. пар. 5, ал. 1 от ПЗР на ЗУЧК се отменя - забраните за застроявне на дюните да са валидни и за стари ПУП-ове, приети чрез далавери. Т.е. пълна забрана за застрояването на дюни независимо от собствеността.

2. за дюните осигуряваме спазване на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК:
- МРРБ иска заповеди за защитени територии от МОСВ по реда на ЗЗТ;
- МОСВ иска просто да си обявят заповедите за заните за хабитатите от Натура 2000 по ЗБР (няма ги още); твърди невъзможност за издаване на толкова заповеди за защитени торетории по ЗЗТ;
[u">Предложениe:[/u"> ние предлагаме да се осигури спазване на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК (геодезическо заснемане и отразяване в кадастъра), чрез: срок за това, съдействие на МОСВ за дюнната растителност, отделно са нужни експерти геолози (примерно от БАН, университет или др. научна институция).
[u">Алтернативно предложение:[/u"> дюните се отразяват в кадастъра за всички имоти, с означение за имотите, че съдържат дюни и са в зона “А”; така ще се осигури спазването на чл.6, ал. 6 от ЗУЧК, като се осигури спазването на чл. 10, ал. 1 от ЗУЧК – а именно, дюните би трябвало да са в зона “А”; в слчай, че за част от съответния имот не са налице дюни, собственикът му е свободен да си раздели имота на две парчета, като за едно от тях за новообразувания имот в кадастъра няма да има отразяване “пясъчни дюни”, нито пък “зона А”.

3. Зона “А”: чрез предложените от МРРБ изменения в чл. 10 и чл. 11 от ЗУЧК, ще се създаде опасност от объркване у правоприлагащите органи, че е възможно част от дюните да излизат извън зона “А” и да попадат в зона “Б”; по този начин МРРБ предлагат част от дюните да се извадят от зона А и да идат в зона “Б”; предлагат и малко по-засилени забрани за дюните в зона “Б”, също така, но те не са същите като ограниченията за зона “А”. Намираме, че в момент на силна обществена загриженост за крайморските дюни, подобно изменение е неприемливо за българското общество.
[u">Позиция на “За да остане Природа”:[/u"> ние намираме чл. 10, ал. 1 от ЗУЧК за ясен, недвусмислен и представляващ императивна правна норма, както следва: дюните са винаги в зона “А”, дори да се нахождат на разстояние по-голямо от 100 м. от западния край на плажа.
“За да остане Природа” сме против предложението на МРРБ. Предлагаме да не се променя нищо в текстовете на чл.10 и чл. 11 от ЗУЧК. Единствено трябва да се осигури прилагането на чл.6, ал. 5 и чл. 10, ал. 1 от ЗУЧК (вж. по-горе).

4. Дефиниция за пясъчна дюна, предложено от МРРБ като т. 5 на § 1 от ДР на ЗУЧК: Приемаме предложението на МРРБ за дефиниция с развитие като след думата „вятъра” се добави и израза „и водата”; Предлагаме за яснота да се добави към дефиницията ново изречение:
[quote">“Пясъчните дюни са част от зона “А” по смисъла на чл. 10, ал. 1.” [/quote">

5. Да се анулира действието на § 5 от ЗУЧК (вратичка за заварените случаи), като се приеме § 5а с идентично дейсвие като новия § 5а към ЗГ.


Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)

1. Индивидуално и изрично уведомяване на респондените (вносителите на зоните от Н2000) при процедури по чл. 31 от ЗБР.

2. Да се предвиди в закона следния подзаконов акт, приеман от МОСВ: методика за оценка на кумулативните въздействия на инвестиционните предложения, планове или програми.


Закон за опазване на околната среда (ЗООС)

1. Пълна публичност на процедурата по ОВОС и ЕО: интернет публикуване като при процедурите по ЗБР: съобщения за ИП, обществени обсъждания, решения за преценки, одобряване качеството на докладите, докладите и крайните съгласувателни решения;

2. Уведомяване на респондентите (вносителите) на съотв. зони още на най-ранен етап – да се предвиди в Наредбата за оценки за съвместимост.

Настояваме за административни действия по случаите с дюните в Несебър, Камчийски пясъци и Ропотамо и завършване цифровизацията (картирането и отразяването в ГИС или кадастъра) на защитените територии и дюните.