Регионалното министерство влошава защитата на дюните в законова промяна, подготвена, за да ги опазва по-добре

09 Яну. 2013
5135
Регионалното министерство влошава защитата на дюните в законова промяна, подготвена, за да ги опазва по-добре
МРРБ са приели единствено предложението на природозащитниците за публикуване на проектите за Общи устройствени планове (ОУП), а не само на вече одобрените ОУП. Не са приети предложенията за обжалваемост на ОУП, за прозрачност и обжалваемост на Подробен устройствен план (ПУП), както и на строителните разрешения.

Според МРРБ само когато имотът е в защитена зона и защитена територия, заинтересованите лица ще могат да обжалват само ПУП, но не и строителното разрешение. Всички други случаи на екологичен проблем са извън кръга за обжалване.

В предложенията на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) пък не се предлага спиране на продажбата на държавни гори в Натура 2000.

В предложенията на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) също има скандално отстъпление от защитата на дюните по настоящия ЗУЧК. С предложенията си то допуска възможност в закона дюните да бъдат общинска собственост. Към момента има императивна правна норма в ЗУЧК, че те са публична държавна собственост. Вместо да се ангажират с мерки за прилагане на закона, който действа от четири години, МОСВ също като МРРБ явно иска да отслаби защитата върху дюните и да ги даде в ръцете на корумпирани общини.

Все пак МОСВ предлага да се забрани строителството върху дюни в защитени територии. МОСВ е приело предложението на природозащитниците да се предвиди подзаконов акт в Закона да биологичното разнообразие (ЗБР) - методика за преценяване въздействието върху зона от Натура 2000. МОСВ предлага съкращаване на срока за обявяване на заповедите за Натура 2000 зони за местообитанията, когато има дюни - до 1 година. Това обаче не решава проблема с отразяването на дюните в кадастъра по чл. 6, ал.6 от ЗУЧК. За останалите зони за местообитанията от Натура 2000 МОСВ дори иска да удължи срока от 4 на 6 години.

От сайта на МРРБ: Предложенията на трите министерства

Юридически анализ на подготвените от трите министерства законови промени (спрямо нашите предложения), а също и кое как се случва, кой каква игра играе: Зелени адвокати: Дюнигейт: експертна среща в МРРБ

снимка от Информационна агенция "КРОСС"