Предложение за създаване на Национален парк 'Българско черноморие'

Да спасим Иракли
16 Яну. 2013
2855
Предложение за създаване на Национален парк 'Българско черноморие'
Ние, долуподписаните граждани на република България, на основание чл. 1, ал. 2 от Конституцията на република България и в изпълнение на нашите суверенни права по чл. 45 КРБ във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за защитените територии настойчиво предлагаме на компетентните институции и категорично очакваме в най-кратки срокове да бъдат предприети всички необходими мерки за образуването и обявяването на Национален парк „Българско Черноморие”. Този парк трябва да включва изброените по-долу плажове, заедно с прилежаща към тях територия с широчина не по-малка от 350 м, измерена от линията на най-големия отлив от брега навътре в сушата, както и всички езера и влажни зони в близост до морския бряг. Плажовете, обект на защита в националния парк трябва да обхващат изцяло най-малко следните плажове и прилежащи територии:

Иракли
Карадере
Камчийски пясъци-Шкорпиловци
Дуранкулашко езеро-Св.Ана
Крапец
Шабленски езера
Корал
Аркутино
Дюни
Маслен нос (брегът и плажовете между „Перла” и резерват „Ропотамо”)

Защитена територия „Българско Черноморие” трябва да е предназначена за опазване на биологичното разнообразие, дивата природа, естествените процеси, ландшафта и пейзажа. Най-вече тя трябва да опазва обществения ресурс и рекреационен характер, които тези територии притежават, за да могат те да бъдат ползвани необезпокоявано от Българските граждани за природосъобразни форми на туризъм. Видно е от последните събития, че за съжаление законите в страната ни биват тотално пренебрегвани от администрацията и единствената и последна възможност е обявяването на подобен парк с национално значение.

Приоритетен за опазване обект в рамките на Национален парк „Българско Черноморие” трябва да са всички ресурси, предоставящи екосистемни услуги за обществото. В тази зона изключителна държавна собственост не може да бъде предоставяна концесия за строеж и всички сгради за временно и постоянно настаняване, следва да бъдат надлежно премахнати. Концесиите, предоставени върху тези плажове, следва да бъдат съобразени с режимите на защитената територия и не могат да включват възможност за разполагане на плажни чадъри и шезлонги, които да се предоставят възмездно на посетителите на парка. В рамките на защитената територия парковата администрация може да постави посетителски информационни табла, както и минимално количество обслужващи преместваеми обекти и техническа инфраструктура, не засягаща почвения слой или ландшафта. Същите могат да включват дървени скари за пешеходно предвижване, бани и санитарни възли, места за хранене до 30 човека и разположени на разстояние един от друг не по-малко от 700м. Част от режимите на територията могат да включват, до колкото са съобразени с екологичните норми, ограничения за нива на шум (например музика), светлинно замърсяване и тн. В рамките на Парка могат да бъдат определяни места за свободно къмпингуване и разполагане на палатки, както и за пален на огън.

Ние считаме, че с оглед нецелесъобразното и противозаконно управление на държавната собственост, което по безпрецедентен начин беше разкрито от скандала с дюните до Несебър, заграбването на 650 декара в Национален парк „Пирин”, както и с оглед последния случай на строителство в Иракли, е в интерес на българската държава незабавно да се създаде подобен парк. Ние считаме, че обществените отношения свързани с използването на черноморското крайбрежие и законовите механизми за неговото съхранение не дават гаранции в достатъчна степен и поради това е необходима по-висока степен на защита. Негативните процеси от последните години, свързани с поведението на местната власт в някои курортни общини и исканията за автономно управление на публична държавна собственост в пряко нарушение на чл. 2, ал. 1 от КРБ, могат да бъдат преодолени именно чрез обявяването на подобен национален парк. Опазването и съхраняването на тези последни девствени плажове като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, ще способства развитието на културата, науката, но най-вече здравето на гражданите, както и благополучието на държавата. Считаме, че сега е последният момент, в който можем да изпълним ангажимента си към следващите поколения, така щото и нашите деца да могат един ден да се насладят на естествени плажове, създавани от природата в продължение на хиляди години в техния първоздан вид.

Единствено обявяването на подобен национален парк, изключителна държавна собственост, ще предотврати по-нататъшно хищническо застрояване и безогледно бетониране на българското черноморско крайбрежие. Законът за устройството на черноморското крайбрежие в сегашния си вид (и още по-малко с предложенията за промени на управляващите) не защитава в достатъчна степен нуждите и интереса на мнозинството от българските граждани и съхраняването на черноморското ни природно наследство за бъдещите поколения. Поради това ние считаме, че имаме суверенното право да поискаме по-висока степен на защита. Подобен Национален парк ще създаде условия за опазване, устойчиво и интегрирано развитие на Черноморското крайбрежие. Ще гарантира свободен обществен достъп до морския бряг, както и изпълнение на чл. 18, ал. 6 от КРБ. Подобна стъпка ще е в интерес на хората, но и на природата и нейното опазване, съхраняване и разумно използване, както и ще предотврати и ограничи замърсяването на Черноморското крайбрежие. От друга страна възстановяването и опазването на естествения ландшафт, освен че ще е бъде в изпълнение на задълженията на България по Европейската конвенция за ландшафта, ще е предпоставка за развитие на по-атрактивни и доходоносни форми на туризъм, включително като създаде условия за устойчиво икономическо развитие на прилежащите населени места.

Настояваме за добре обмислени законодателни промени и за допълнение на Конституцията, като в чл. 18 се добави, че изключителна държавна собственост, наред с плажовете, е и брегът като форма на релефа и граница между морето и сушата, заедно с прилежаща зона от поне 10 метра.

Подобен консервационен проект от национално значение ще е уникален за региона, тъй като за първи път наравно с научните критерии (а в някои случаи и над тях) за защитени територии ще бъдат обявявани места ценни преди всичко за обществото като жизнено необходима и емоционално определена среда. Това ще е уникално начинание за България, в което целта ще бъде поставянето на закони в полза на обществото. В България има едва няколко плажа, които не са застроени и те трябва да останат такива. Това е обществена необходимост и ние считаме, че е налице абсолютен национален консенсус, че състоянието на нашето крайбрежие е крайно лошо, като следствие на стихийно деструктивно застрояване, корупция и престъпления. Време е да има едно целесъобразно решение, което да утвърди върховенството на закона и да е в интерес на хората.