Какво означават цифрите в становището на МОСВ за противоречия в концесионния договор за Банско?

WWF България
13 Апр. 2013
7617
Какво означават цифрите в становището на МОСВ за противоречия в концесионния договор за Банско?
След 2,5 години усилен труд, МОСВ запозна обществото с предявените от Юлен АД твърдения за противоречия в концесионния договор за ски-зона Банско: Становището на МОСВ .

Основната манипулация в твърденията на Юлен АД възприети в становището на МОСВ е, че в договора има три цифри и три площи, които се разминават. Според нас разминаване няма, по-малките площи просто влизат в по-големите (логическо отношение част към цяло, елементарна логическа концепция). С тези мними разминавания МОСВ прави опит да обясни защо част от изградените от Юлен АД сгради и съоръжения за построени извън разрешената по концесия площ, по ОВОС, по ТУП и по План за управление на НП Пирин, ограничени в 99,55 ха. Целта е да се прикрие вина, която носят както Юлен АД, така и МОСВ, които са разрешавали част от незаконните обекти извън концесията и върху държавната земя в НП "Пирин".

Какво означават тези три цифри, откъде идват те и защо са неудобни за Юлен АД и МОСВ?

[I."> 99,55 ха - максималната площ на всички ски писти, лифтове, съоръжения, паркингите и пистите за ски бягане по по чл.1.1. от договора за концесия между МОСВ и Юлен АД. Същите се вместват в ограниченията като площ и като графични начертания в рамките на максимално допустимите, съгласно Териториалноустройствения план (ТУП) на извънселищната територия "Ски-зона с център Банско", одобрен със Заповед № 09-13 на кмета на община Банско от 1 март 2001 г. (виж по-долу). Само тези територии могат да бъдат изсичани, застроявани и ползвани, съгласно Договора за Концесия за ски-зона Банско в НП Пирин.

100,31 ха - сборът от максималната площ на всички ски писти, лифтове, съоръжения по ТУП на ски зона Банско от 2001, където графично са посочени къде точно са те. Обърнете внимание на площите в таблицата долу ляво, "Баланс на територията":
8 СКИ СЪОРЪЖЕНИЯ 15.39 ха
9 СКИ ПИСТИ АЛПИСКИ ДИСЦИПЛ. 80.67 ха
10 СКИ ПИСТИ ЗА БЕГ. ДИСЦИПЛ. 4.25 ха

Общата площ на тези три графи е 100.31 ха, в коите се вмества концесионната площ от 99.55 ха по чл.1.1. от договора, в която се вместват съоръженията по Приложение 1 от договора, като се извадят съоръженията към някои от сградите по Приложение 2 от договора. С други думи, от тях 99,55 ха са запазени за концесионера, а останалите 0,76 ха са възможност за съоръжения на други стопани.

[II."> 818,46 ха - обхваща територията вътре в НП Пирин, затворена от 252 координатни точки външна граница на обхвата по Приложение 1 от договора за концесия, имаща максимална площ от 817,19 ха (съгласно съдебно-техническа експертиза по дело 7521/2011 на ВАС) плюс 1,27 ха извън парка, върху които е построена част от кабинковата въжена линия и ски пътя до град Банско. Това е площта на т.нар. концесионнен обхват, в който е допустимо разполагането на съоръженията с площ от 99,55 ха, но в по-голямата си част включва неподлежаща на застрояване територия. Според ТУП 2001 г., 818,46 ха е териториална единица с намеса в парк Пирин. В това се включват гори, поляни, реки, пътища и др. територии, наред със сградите, съоръженията и пистите.

[III."> 1474,62 ха - обща площ на проучената територия. Под този термин трябва да се разбира обхвата на географската подложка, използван за изработката на ТУП. ТУП е само част от проучената територия, но е ограничен в нея с червена пунктирана линия, както е видно от графичната част на ТУП. В нея е включена и зоната около станцията на Министрески съвет с отпадналата писта там, лифта Църна могила и др. подобни. В тази общта площ попадат както територията в НП Пирин, затворена от 252 координатни точки по Концесия с размер 817,19 ха, така и други над 600 ха гори, които са извън концесионния договор на Юлен АД, там не трябва да попадат съоръжения на Юлен АД, и на практика държавата би могла да ги даде за концесия (напр. за развитието на алтернативен туризъм - конен спорт, алпинизъм и др.) на друг концесионер.

Всъщност, натискът на концесионера Юлен АД за корекции в текста на концесионния договор имат за цел площта на концесията да обхване площта на целия ТУП, т.е. всички 1474,62 ха, а не само 99,55 ха, тъй като една част от изградените съоръжения и новите планирани такива, попадат не само извън площта от 99,55 ха, но дори и извън обхвата на концесията, заключен в горепосочените 818,46 ха. Пример за това са пистити Шилигарник 2, лифт Железни мост-Платото, крайните станции на лифт Платото и др.

Повече информация за цифрите по баланса на териториите в ски-зона Банско могат да бъдат намерени в картите на ТУП на ски-зона Банско от 2001 и 2004 г., изготвени от арх. Е. Леков, и одобрени от Община Банско:
ТУП 2001
ТУП 2004
Детайлна справка за закононарушенията в ски-зона Банско в НП Пирин:
Законов анализ и факти