Неправителствени организации обобщават работата си по европейската екологична мрежа Натура 2000

12 Фев. 2007
22
През последните седмици зачестиха нападките, отправени към неправителствените организации, работещи по изграждането на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

1. Твърди се, че те не са информирали обществото за този значим обществен въпрос. Според чл. 9 на Закона за биологичното разнообразие Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и горите обезпечават провеждането на национални и регионални обществени кампании за разясняване на предназначението и целите на защитените зони.

Неправителствените организации, работещи по изграждането на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България, ясно осъзнават, че обществото трябва да бъде информирано и са популяризирали мрежата с всички средства и сили. Отпечатани са издания, които засягат различни аспекти от Натура 2000 и различни целеви групи (експерти, обикновени граждани, институции). Нито едно от тези издания не е подготвено от организациите или лицата, които в момента надигат глас срещу липсата на информация. Сред изданията са:

Орнитологично важни места в България (Българско дружество за защита на птиците, 1997 г.)
Интерпретационен наръчник за хабитати в ЕС – (“Зелени Балкани”, 1999 г.)
Наръчник за НАТУРА 2000 в България (Българско дружество за защита на птиците, 2002 г.)
Екологичната мрежа НАТУРА 2000 – за доброто на птиците и хората. (Българско дружество за защита на птиците, 2002 г.)
„НАТУРА 2000 - Общоевропейска екологична мрежа” (“Зелени Балкани”, 2004 г.)
Численост на Националните популации на гнездящите в България птици (“Зелени Балкани”, 2004 г.)
НАТУРА 2000 и горите – предизвикателства и възможности (издание на WWF – Световен фонд за дивата природа – България и Информационен и учебен център по екология, 2004 г.)
“НАТУРА 2000” - бюлетин на Българска фондация Биоразнообразие - издадени са 3 броя в тираж по 1000 копия, 2004 г. Бюлетините съдържат материали, посветени на приоритетни бъдещи защитени зони в 5 региона на Българо-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ) – Добруджа, Бургаски езера, Странджа, Източни Родопи и Пирин, както и анализи на актуални проблеми на изграждането на мрежата в България и Европа. Разпространени са до Комисиите по околна среда и земеделие в Народното събрание, както и до всички РИОСВ, Басейнови дирекции, Национални и Природни паркове, Регионалните управления по горите, Държавни лесничейства, общините в петте региона, БАН, неправителствени организации
Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост в България (WWF – Световен фонд за дивата природа, ФПС “Зелени Балкани”, 2005 г.)

Между 2000 и 2007 г. неправителствените организации направиха множество изявления пред медиите, свързани с Натура 2000. Отделно на семинари, работни срещи и чрез кореспонденция бяха информираха различни организации, институции и органи на местно самоуправление.

Ето само някои примери:

септември 2001 – септември 2002 г. - По проекта “Парковете в България – партньорство за Европа” са проведени девет семинара, посветени на създаването на мрежата Натура 2000 в България (Банско, Варна, Малко Търново, Русе, София, Габрово, Враца, Карлово с над 400 участника от парковите и общински организации, фирми, туроператори и неправителствени организации). Преведени и издадени са 500 бройки на формулярите за НАТУРА 2000 местата и ръководство за тяхното попълване.

12-19 март 2002 г. – три регионални семинара (във Варна, Бургас и Плевен) за областни управи, общини, регионални структури на МОСВ, МЗГ и МРРБ, организирани от Българско дружество за защита на птиците.

29 юни 2004 г., София - Национална конференция "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАТУРА 2000", организирана от WWF, Информационен и учебен център по екология и МОСВ с участие на представители на няколко министерства, държавни агенции, РИОСВ, Регионалните управления по горите и неправителствените организации.

07 декември 2004 г. - Национална работна среща на българските неправителствени организации, организирана от Българска фондация Биоразнообразие и WWF Дунавско-Карпатска програма в България. Участват 21 представители на 16 неправителствени екологични организации.

Декември 2004 г. – януари 2005 г. - Пет регионални семинара (Хасково, Кърджали, Бургас, Каварна, Благоевград), организирани от Българска фондация Биоразнообразие. Поканени са областните управи, РИОСВ, РУГ, Дирекции на паркове, кметове на общини, както и представители на двете организации с най-голям принос за Натура 2000 – Зелени Балкани и БДЗП. За съжаление въпреки писмените покани и желания диалог срещите не предизвикаха желаното участие.

- Изложба от 10 големи табла за екологичната мрежа Натура 2000 и за местата от петте региона на Българо-Швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ) – Добруджа, Бургаски езера, Странджа, Източни Родопи и Пирин е подготвена от Българска Фондация Биоразнообразие. Организирана е като съпътстваща разяснителна кампания на регионалните семинари, като целта и насочеността й са местните хора в посочените региони. Изложбата е гостувала в района на Западна Стара планина, на Студентската конференция по биоразнообразие и защитени територии в Софийския университет.

14 - 15 февруари 2005 г., Банкя - Семинар "Финансиране на НАТУРА 2000 места", организирана от WWF и Асоциация на парковете в България. Участници за директори и експерти от дирекциите на българските природни паркове и НПО.

25 - 29 април 2005 г. - "Управление Натура 2000 места и защитени територии" - Учебно посещение на директори на български природни паркове в Източна Австрия, организирано от WWF и Асоциация на парковете в България.

Юни-юли 2005 г. – кореспонденция на Българско дружество за защита на птиците с общините, попадащи в Натура 2000, за предоставяне на информация от тях за местни стратегии, планове за развитие и земеползвания, които засягат Натура 2000. С изключение на две общини всички са отговорили и предоставили информация. Нито една община не е възразила или поискала допълнителна информация по въпроса.

15 май 2006 г., гр. Берковица – среща за представяне на резултатите от проекта „Натура 2000 – обществен принос” през заинтересовани от Северозападна България, изпълняван от Информационния и учебен център по екология. Сред участниците са представители на общини, областната администрация и лесничействата. През юни 2006 г. са проведени още две подобни срещи – в Чупрене и Берковица.

29 май 2006 г., Благоевград – среща за представяне на резултатите от проекта „Натура 2000 – обществен принос” през заинтересовани от Югозападна България, изпълняван от Информационния и учебен център по екология. Сред участниците са представители на общини, областната администрация и лесничействата от Разлог, Добринище, Сандански.

22-23 юни 2006 г., гр. Каварна - Симеон Марин от „Зелени Балкани” в качеството си на координатор по проект "Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България" взема участие в XXVI-тата асамблея на Асоциацията на еколозите от общините (АСЕКОБ). Пред участниците е изнесена мултимедийна презентация за изграждането на Натура 2000 в България, отговорностите на общините и възможностите за финансиране. Предоставени са им определител на природните местоообитания, карта с потенциалните защитени зони по двете директиви и други материали.

6-7 февруари 2006 г., ДДС Витошко - Семинар "Натура 2000 и горите", организиран от WWF и Национално управление по горите. Участници са експерти от МОСВ, Национално управление по горите и всички Регионални управления по горите. Симеон Марин от «Зелени Балкани» в качеството си на координатор по проект "Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България" представя процеса на подготовка на Натура 2000, илюстрирано с карти. Останалите теми са възможностите за финансиране на Натура 2000 от европейските фондове и опитът с Натура 2000 на горската администрация в Навара, Испания.

28 - 29 септември 2006 г., София - Семинар "Финансиране на Натура 2000: Възможности и предизвикателства за прилагането на Натура 2000 през финансов период на ЕС 2007 - 2013 г.", организирана от WWF и МОСВ. Основната тема е финансирането на Натура 2000 от европейските фондове и националното планиране на тези фондове. Участници са представители на министерства, държавни агенции, басейнови дирекции, браншови организации, Национално сдружение на общините в България, Сдружение на дунавските общини, неправителствени организации. В началото на семинара Симеон Марин от «Зелени Балкани» в качеството си на координатор по проект "Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България" представя процеса на подготовка на Натура 2000 в България, илюстрирано с карти.

Представянето на Натура 2000 изисква национална информационна кампания, която не е по силите на никоя неправителствена организация.

2. Спекулира се, че по идея на неправителствените организации, работещи по изграждането на мрежата Натура 2000, от Закона за биологичното разнообразие са отпаднали обществените обсъждания при обявяването на защитените зони.

По този повод прилагаме становище за промените, предвидени в Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. Становището е изготвено от 8 български неправителствени организации на 9 август 2005 г. и е внесено в Парламентарната комисия по околна среда и води (тогава Временна Комисия по околна среда и води). В точка 1 от становището неправителствените организации алармират и се обявяват против отпадането на обществените обсъждания от закона. Въпреки протестите на неправителствените организации впоследствие депутатите гласуваха отпадане на обществените обсъждания.

3. Работата за изграждане на екологичната мрежа Натура 2000 се извърши в изключително кратки срокове. В периода 2001 – 2006 година над 150 експерти и научни работници прекараха повече от 7000 дни на терен из цялата страна, за да установят кои територии отговарят на строгите критерии на Европейския съюз за Натура 2000 място. Инвентаризацията на местата показа, че около 33 % от територията на страната покрива критериите.

4. Организациите, работещи по изграждането на мрежата Натура 2000 в България, са кандидатствали по различни проекти, за да финансират работата си. Проектите са пред международни донори с изключително стриктни критерии за изпълнение на договорените задачи. Прилагаме ги в отделен списък, който в началото на 2007 г. беше изпратен за информация и до Европейската комисия.

5. Съгласно българското законодателство всеки може да предложи места за включване в европейската екологична мрежа Натура 2000. Няма информация да са подготвили и внесли свои предложения тези, които в момента надигат глас срещу организациите, работещи по мрежата.

6. Пълната документация по Натура 2000 беше внесена в МОСВ в края на октомври 2006 г. Въпреки това все още България не е внесла в Европейската комисия списъка от Натура 2000 места, а трябваше да направи това към датата на членство в Европейския съюз - 1 януари 2007 г. Проверка показва, че изявленията на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, че страната е получила отсрочка от страна на Европейската комисия, не отговарят на истината. Това означава, че България не спазва ангажиментите, поети като член на Европейския съюз и в момента е заплашена от санкции.