Международната комисия за опазване на река Дунав: „Създаването на зони, свободни от ВЕЦ-ове е наложително“

WWF България
27 Юни 2013
2629
Международната комисия за опазване на река Дунав: „Създаването на зони, свободни от ВЕЦ-ове е наложително“
Зоните, свободни от ВЕЦ, са големи речни участъци, които са със запазено биологично разнообразие и първичен характер, където изграждането на хидросъоръжения би причинило несъразмерни вреди и съответно е недопустимо.

Това ново разбиране идва като отговор на изключително засиления натиск за строеж на нови ВЕЦ мощности в целия басейн на река Дунав, включително и в България. То е своеобразно признание, че досегашните практики са в противовес с принципите за устойчиво развитие.

В документа на Комисията по същество се определя, че държавите-членки ще опазват особено чувствителни речни участъци като защитени територии или такива с много добро екологично състояние, като в тях не бива да се допуска строеж на водноелектрически централи.

Друга мярка, заложена в документа, е необходимостта от правилното планиране на национално и регионално ниво на възможните локации за нови ВЕЦ-ове, така че да се предотврати допълнително увреждане на природата и да се отчитат интересите на местните общности.

През последните години интензивното застрояване на реките във всички дунавски държави принуди Международната комисия за опазване на реката да излезе със серия от документи, които поставят на дневен ред необходимостта от нови мерки. Тяхната цел е да се защитят особено ценни участъци от реките и да се възприеме механизъм за предварително планиране на нови мощности. Целта на мерките, съчетаващи икономическите и екологичните интереси, е да бъде намалено увреждането на околната среда и речните екосистеми.

„Проблемът със строителството на нови ВЕЦ в България отдавна е добил значителен мащаб. Той се характеризира с ниска степен на контрол и почти пълна липса на предварително планиране“, коментира Иван Христов, ръководител на програма „Води“ на WWF.

Някои празноти в законодателството и отсъствието на определени правила дори към настоящият момент правят проблема със стихийното застрояване на реките у нас актуален и значим. ВЕЦ-ове все още се строят в защитени зони по „Натура 2000“ и природни паркове.

„Трябва да се признае, че през последните години нормативната база у нас претърпя значително подобрение като по същество повечето от новоприетите от Комисията принципи са залегнали в нея. Значителни усилия бяха вложени в подобряване експертния капацитет и на басейновите дирекции. Неспазването на законите на практика обаче опорочава добрия им замисъл и в момента е основният проблем в опазването на реките“, допълва Христов.

Слабото познаване на детайлите на законодателството, възможностите за заобикаляне на някои ограничения и липсата на определени нормативи създават условия за корупционни действия. Така положителните достижения на правната рамка остават без приложение поради липсата на ефективно, целенасочено и последователно правоприлагане.

„Всичко това води до факта, че въпреки изричните законови забрани, държавната администрация продължава да разрешава на инвеститори в условията на пълна непрозрачност да строят ВЕЦ в защитени зони и така да се унищожават последните ценни речни участъци, отговарящи все още в някаква степен на дефиницията за естествени реки.“, коментира Любомир Костадинов, експерт на програма „Води“ на WWF.

„Крайно време е обществото да осъзнае, че т.нар. малки хидроцентрали причиняват несъразмерни вреди на ценни водни ресурси. Създаването на зони, свободни от ВЕЦ-ове, е начин да се компенсират щети, нанесени на природата и местните общности от хаотичното строителство на ВЕЦ-ове“, допълва Иван Христов.

Допълнителна информация:
В края на миналата година WWF внесе жалба във Върховния административен съд (ВАС) срещу решението на екологичното министерство, което дава положителна оценка за изграждането на четири нови ВЕЦ-а на река Искър. Това са малка ВЕЦ - "Бов-юг", "Бов-север", "Левище" и "Габровница", които са с обща инсталирана мощност от 10.5 мегавата.Причината за жалбата са редица сериозни законови нарушения, допуснати от МОСВ при издаването на оценката за съвместимост. Сред тях е например фактът, че централите ще са разположени в зони от мрежата на „Натура 2000“, както и в природен парк „Врачански балкан“, в който подобни съоръжения не би следвало да се строят. Според експертите на WWF, изграждането на новите четири ВЕЦ от каскадата ще доведе до унищожаване на Искър като река и изчезване на крайречни гори и местообитания на приоритетни видове, ликвидация на речния риболов и увеличен риск от наводнения.