Тази година се навършват 80 години от обявяването на първите резервати в България

WWF България
04 Окт. 2013
3560
Тази година се навършват 80 години от обявяването на първите резервати в България
Сред първите защитени територии в България са били резерватите "Парангалица" в Рила, "Горна Еленица - Силкосия" в Странджа, "Баюви дупки" в Пирин, "Бистришко бранище" във Витоша.

Днес, благодарение съществуването на тези резервати, ние имаме възможност да научим много за структурата, функциите и значението на старите естествени гори. Същевременно тяхното опазване
представлява значително предизвикателство, тъй като управлението им изисква добро познаване на естествените процеси, които протичат в старите гори и засилено популяризиране на тяхното значение.

През последните години, това предизвикателство е особено актуално за вековните иглолистни гори, в които влиянието на климатичните промени и антропогенния натиск поставя под въпрос запазването на техните изключителни екологични, социални и рекреационни функции.

В тази връзка, на 4 октомври в Благоевград ще бъде проведена конференция на тема „Вековни иглолистни гори в Централна и Югоизточна Европа – ползи и проблеми при опазването им“, организирана съвместно от Лесотехническия университет, Института за гората към БАН, Министерството на околната среда и водите, Дирекцията на Национален парк Рила и WWF.

Целта на конференцията е да даде възможност на представители на научните среди, държавните институции и природозащитните организации в България и Източна Европа да обменят научен и експертен опит за особеностите и значението на старите иглолистни гори, да очертаят необходимостите от бъдещи проучвания и да обсъдят предизвикателствата пред опазването и популяризирането на тези гори.