Фактите, които опровергават твърденията за неясноти в концесията за ски-зона Банско

10 Окт. 2013
2866
Фактите, които опровергават твърденията за неясноти в концесията за ски-зона Банско
Ето защо природозащитниците настояват правителството да потърси отговорност за незаконното заграбване и унищожение на територии от Национален парк "Пирин", вместо да се крие зад няколко безотговорни твърдения:

Твърдение №1

"Не може еднозначно да се определи дали на концесия е предоставена територия с площ от 818,46 ха, или територия с площ от 99,55 ха."

Проблем: Установеното от МОСВ надвишаване на концесионната площ с 65 ха нямаше да е незаконно, ако концесионерът имаше концесионно право да застрои и експлоатира не 99,55 ха, а всичките 818,46 ха в границите на концесионния обект "Ски-зона с център гр. Банско".

Опровержение:
Според т.5 от "Конкурсните книжа за определяне на концесионер на ски-зона Банско" , предоставени по реда на ЗДОИ от МОСВ, "по предвижданията на ТУП на ски-зона Банско, обектите, предмет на концесията, попадат в територия с обща площ от 818,46 ха, като конкретните обекти, съставляват 99,55 ха от тази територия (т.нар. концесионна площ) и включват:
- 3,58 ха - терени за застрояване
- 76,33 ха - ски-писти
- 4,25 ха - терени със съществуващи писти за бягане
- 15, 39 ха - терени за ски-лифтове и влекове".
Индивидуалните площи на конкретните обекти са описани в ТУП на ски-зона Банско съгласно Справка №ЗДОИГ-22/29.03.2013 на МОСВ .

Изрично е посочено, че "останалите 718,91 ха от територията на ски-зоната (за които претендират Юлен АД), са извън предмета на концесия и включват терени на почивни станции, хотели и горски терени с различни екосистеми."

Твърдение №2

"Не са ясни границите на предоставената на концесия територия."

Проблем: Една част от изградените от концесионера обекти попадат извън границите на територията с обща площ от 818,46 ха (т.е. извън обекта на концесия), а друга част от изградените от концесионера обекти излизат извън проектните им граници. Общо тези обекти засягат 65 ха повече спрямо концесионната площ от 99,55 ха.

Опровержение:
Според т.4 от "Конкурсните книжа" границите на обекта на концесия са описани графично и чрез координатен регистър от 252 точки в скицата в Приложение 1 към концесионния договор, която е приложена първоначално към конкурсните книжа и с която кандидат-концесионерът е декларирал, че се е запознал и разбрал. В скицата изрично се посочва, че границите на концесионния обект обхващат ограничена зона, в която попадат спортните и технически съоръжения, а не цялата територия на проучване на Териториално-устройствения план на ски-зоната, възлизаща на 1500 ха, което би било най-изгодно за Юлен АД.

Според т. 1 от "Конкурсните книжа" концесионното право на ползване на територии от НП Пирин с цел експлоатация и разширение на ски-съоръженията и пистите, се отнася до площ от 99,55 ха, която е конкретизирана и ситуирана в ТУП на ски-зона Банско и представлява предвидената за застрояване и експлоатация територия в границите на концесионния обект. Конкретната площ, ситуиране и граници на всяко от спортните и техническите съоръжения, включени в тези 99,55 ха, са описани в скицата от Приложение 1 на концесионния договор, както и в ТУП на ски-зона Банско съгласно Справка №ЗДОИГ-22/29.03.2013 на МОСВ.

Следователно може да се обобщи, че концесията е максимално ограничена до територията от ски-зона Банско засягаща обща площ от 818,46 ха. Предметът на концесия, т.е. концесионното право, се отнася единствено и само до съоръженията, предвидени за изграждане и експлоатация на обща площ от 99,55 ха в рамките на обекта на концесия. Именно тези съоръжения са обектът на концесията.

Твърдение №3

"Правен абсурд е концесионният договор да изисква от страните по концесията да изпълняват задълженията си по ТУП на ски-зона Банско, които е изменен през 2005 г. с решение на Общински съвет Банско"

Проблем: С изменението на ТУП на ски-зона Банско през 2005 г. са предвидени за изграждане спортни съоръжения, които не са предвидени в концесионния договор и за които няма предоставено концесионно право.

Опровержение:
Всяко изменение на ТУП на ски-зона Банско, което предвижда застрояване и експлоатация на територии от НП Пирин, за които няма предоставено концесионно право, следва да се придобие ново концесионно право по реда на Закона за концесиите.

Твърдение №4

"На територията на ски-зона Банско в НП "Пирин" няма незаконни обекти".

Проблем: Изграждането на незаконни обекти в ски-зона Банско е в нарушение на екологичното законодателство, на ЗУТ и на Закона за концесиите.

Опровержение:
Въпреки, че с изключение на множество актове, до ден днешен компетентните органи по опазване на околната среда и контрол на строителството не са обявили нито един обекти в ски-зона Банско за незаконен. В същото време, справки на МОСВ от 2013 г. показват, че поне 7 обекта в ски-зона Банско са построени без да са съгласувани от МОСВ, без да са включени в концесионния договор или без да са предвидени в ТУП на ски-зоната.

От една страна последните факти доказват липсата на ефективен контрол върху концесионера, но от друга страна става ясно, че незаконното изграждане на тези обекти няма отношение към твърденията за неясноти в концесионния договор и не може да бъде използвано за оправдание от страна на държавата за отказ от търсене на отговорност на нарушителите в ски-зона Банско.


Допълнителни факти и пояснения:

Относно собственост на трети лица в рамките на концесията:

1986 – Държавата построява няколко лифтови и влекови съоръжения в Пирин над Банско и слага началото на развитие на ски зоната;
1991 – съоръженията са включени в активите на „Академика – студентски отдих, спорт и туризъм“ – акционерно дружество към Министерство на образованието и науката;
2001 – сключва се Договорът за концесия за ски зона Банско (21.12.2001);
2002 – Министърът на образованието разрешава продажбата на активите на „Академика“ в Пирин, които включват два лифта, два влека, две почивни бази, бунгала и ратраци. Продажбата е извършена без търг на основание чл. 18. от тогава действащият Правилник за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията. Министър Владимир Атанасов посочва и купувачът – „Юлен“ АД;
На 18.10.2002 се сключва Договор за покупко-продажба между „Академика“ и „Юлен“. Цената е 455 687 лв;
На 29.12.2002. се сключва Договор за покупко-продажба между „Юлен“ и „Маренго трейдинг“ ЕООД (едноличен собственик на дружеството е „Маренго трейдинг лимитед“ Кипър. Същата офшорка е мажоритарен акционер в „Юлен“ АД). Активите са същите, както и цената – 455 687 лв.

Относно незаконосъобразни лифтове:

29.09.2004 г. – Издава се Разрешение за строеж на Седалкова въжена линия „Железен мост – Платото“ (№ 224А/29.09.04 г. – съгласно справка от сайта на Община Банско);
13.05.2005 г. – лифт „Железен мост – Платото“ получава Разрешение за ползване № СТ-12- 223/ 13.05.05 г.;
17.11.2005г. – Общински съвет Банско гласува изменението в ТУП / ОУП
Решениe №607, Протокол № 28, от 17.11.2005 година;
Във връзка със становище по екологична оценка №БД-01-ЕО/2005г. от МОСВ и на основание на чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.127 ал.1 т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Банско одобрява докладвания от кмета на Община Банско план за изменение на ТУП/ОУП на извънселищна територия – Ски зона с център гр. Банско (http://www.banskobg.org/municipality/resolutions/documents/2005/607.28.17.11.05.html).

Относно ТУП:

2001 – ТУП на ски зона Банско е изработен от Национален Център по Териториално Развитие ЕАД. Ръководител на проекта е арх. Емил Леков. Прокурист на дружеството е арх. Петър Диков (http://petardikov.bg/index.php?page=about¤t=about);
2004 – Частична Актуализация на ТУП е изработена от ЕТ Ивис – Иван Анчев. Главен проектант отново е Емил Леков. Екологичната оценка на ТУПа, задължителна част от същия, е завършена през 2005, а самият той влиза в сила след гласуването му от Общинския съвет в гр. Банско.