Присъединете се към нас в Деня на биологичното разнообразие и Деня на рибната миграция

WWF България
21 Май 2014
2887
Присъединете се към нас в Деня на биологичното разнообразие и Деня на рибната миграция
Денят ще се празнува в над 50 страни с повече от 250 събития. Целта на този ден е да обърнем внимание на свободните реки, които позволяват на рибите да мигрират и да се размножават пълноценно. На много места по света тази миграция е жизненоважна не само за животинския свят, но и за хората, за които риболовът е основен източник на препитание.
В България ще поговорим за напредъка на три от проектите на WWF за опазването на емблематични рибни видове.

Есетрите. Запази дунавското богатство
По този международен проект, съфинансиран от европейската програма Life +, WWF работи директно със заинтересованите страни – рибарите, органите на реда, институциите, отговарящи за контрола на риболова и продуктите от застрашени видове и компаниите, които се занимават с отглеждане на есетри. Целта на проекта е да се осигури увеличаване на популациите на есетри в река Дунав.

Свободни риби
WWF България събира и систематизира научна информация за шест застрашени речни риби и една речна мида и техните местообитания в 30 речни басейна. WWF ще пусне в избраните подходящи реки най-малко 200 индивида от вида главоч (Cottus gobio), 5000 индивида от вида европейска горчивка (Rhodeus amarus), 800 индивида от вида балкански щипок (Sabanejewia aurata), 1000 екземпляра балканска кротушка (Gobio kessleri), 200 екземпляра малка кротушка (Gobio uranoscopus), 400 екземпляра бисерна мида (Unio crassus), както и екземпляри от вида черна мряна (Barbus meridionalis).

Подобряване състоянието и опазване на есетрите в България
В рамките на този проект се извършват теренни проучвания за местата за размножаване на есетрите. Наскоро бяха уловени шест пъструги, за да станат родители на 50 000 малки рибки, които ще пуснем в Дунав по-късно през лятото. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“.