Поредно голф игрище край Балчик ще съсипе и последните черноморски степи със застрашени видове птици

17 Яну. 2015
5010
Поредно голф игрище край Балчик ще съсипе и последните черноморски степи със застрашени видове птици
Местни жители незабавно сформираха гражданска група за противопоставяне на поредния мегаломански проект по Черноморието и започнаха протестна подписка.

Вече са изпратени становища до институциите защо проектът не трябва да се осъществява (връзки към текстовете има по-долу).

„Момчил голф и голф игрище“ е планирано да се изгради върху редки степи, в които се срещат голям брой видове мигриращи и гнездящи птици, включително и силно застрашени видове като вечерната ветрушка и степния блатар, както и други видове като шипобедрена костенурка, пъстър смок и два вида пор.

Голяма част от местообитанията на посочените видове вече са безвъзвратно унищожени в съседната защитена зона за птици – „Белите скали”, поради изграждането на две голф игрища – „Тракийски скали” и „Блексирама”. Практиката при изграждането и функционирането на тези две голф игрища показа, че естествените местообитания се заличават напълно и се подменят с изкуствено засадени треви, които не са местни видове, построяват се сгради и пътища, създават се водни площи. По този начин се възпрепятства естествено придвижване на редките и защитени видове и се използват тревни смески, които са агресивни и силно конкурентни на местните видове. Те се поливат, за да не изсъхват и обилно се третират с химикали, за да се предотврати появата на нежелани треви.

Поради унищожаване на степни местообитания в защитени зони „Комплекс Калиакра” и „Белите скали”, включително поради изграждане на въпросните голф игрища, срещу България има заведено съдебно дело С-141/14 в Европейския съд и има опасност страната ни да плати големи финансови глоби заради неспазване на европейското природозащитно законодателство.

България има и отворено досие в Бернската конвенция заради намерението в защитена зона „Балчик” да бъдат изграждани ветрогенератори. Инвеститорът е напълно наясно, че Бернската конвенция и Европейската комисия считат това за незаконосъобразно заради влошаване на местообитанията на птиците. С намерението за изграждане на голф комплекс и вилно селище върху степни местообитания инвеститорът и община Балчик съзнателно поставят страната ни в нова неизгодна ситуация и риск от допълнителни финансови загуби поради неспазване на европейското природозащитно законодателство.

Ако бъде изградено, новото голф игрище край Балчик ще унищожи 40% от сухите тревни местообитания на територията на защитената зона. Изграждане на голф игрище има същите по характер последствия като разкриването на кариери, залесяването на пасища, ливади и мери или превръщането им в обработваеми зами и трайни насаждения, които са забранени съгласно т. 6.2 и 6.4 на заповед РД-130 от 10.2.2012 г. Последствията са същите, защото местообитанието се унищожава напълно, постоянно и необратимо в бъдещето.

Редките степни местообитания са строго защитени, както в Натура 2000, така и извън нея, на територията на цялата страна, но те са локализирани единствено в Добруджа. По Черноморското крайбрежие могат да бъдат опазени само на въпросното място.

Защитена зона „Балчик“ е и биокоридор, който свързва други две зони от Натура 2000 – „Долината на река Батова” и „Комплекс Калиакра”.

Повече информация:
Становището на коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България"

Становището на местната гражданска група

Становището на Коалиция "За да остане природа" и работата на експертите по случая е подпомогната по проект „Участие за природа”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско действие „Блулинк“.