Новият проектоплан за управление на Национален парк Пирин предвижда да може да се строи върху 120 пъти повече площи

07 Юли 2015
2442
Новият проектоплан за управление на Национален парк Пирин предвижда да може да се строи върху 120 пъти повече площи
Проектопланът е разработен от „Пролес Инженеринг“ ООД с обществена поръчка от 1,7 милиона лева на българските и европейските данъкоплатци. Фирмата планира да го представи на едно-единствено обществено обсъждане - в Банско на 24 юли 2015, петък, от 10 ч. в читалище „Никола Вапцаров“.

Коалицията „За да остане природа в България“ се обърна към „Пролес Инженеринг“ да представи изготвения документ на всички заинтересовани и в София, Пловдив и Благоевград, откъдето идват по-голямата част от посетителите на Национален парк Пирин. Фирмата отказа, затова природозащитниците организират допълнително обществено обсъждане в София.

Какви заплахи за бъдещето на Национален парк Пирин крие проектопланът за управление:

1. Ще се увеличат над 120 пъти териториите, в които може да се строи – от 219 хектара в момента те ще станат 26 558 хектара.

2. В проектоплана не са включени данни и изследвания, въз основа на които са формулирани оценки, цели на управление и режими, без обосновка, но с вредни ефекти. Например:
- Липсват актуални данни за климата, нужни при анализа на предвижданите планове за туризъм;
- Данните за ерозия скриват проблемите при засегнатите писти;
- Геодезическото заснемане на сградите и съоръженията е непълно - в него липсват пистите, сградите и съоръжения за ски;
- Данните за наличие на амониева селитра по пистите са цитирани, но не са отразени за оценка на рисковете при ползването на изкуствен сняг за пистите и съответни мерки за защита.

3. Проектопланът за управление се занимава преимуществено с развитието на ски туризма в Национален парк Пирин. Но Пирин е част от световното природно наследство на ЮНЕСКО, който изисква ограничаване на ски туризма. Това ограничение е изрично посочено в заданието за разработване на плана за управление, но не е спазено от фирмата-изпълнител.

4. Не са изпълнени и много други изисквания на заданието за обществената поръчка за изработка на плана за управление. Например липсва изискваният изготвен 3D модел на територията на националния парк.

5. Проектопланът формулира нуждата от разнообразяване на видовете и зони за туризъм. Той обаче предвижда туристически зони на места без пешеходни маршрути, но с вече изготвени проекти за нови ски съоръжения. Това освен със собствените му оценки е в противоречие с изискванията на ЮНЕСКО, както и със Стратегията за устойчив туризъм, разработена през 2011 г., която новият план за управление трябва да приложи.

6. Проектопланът е недовършен, защото се позовава на последващи планове и програми, които все още не са разработени, за да бъде той прилаган. Обаче тези планове и програми по задание трябва да са част от документа. Например:
- липсва изискваният план за строежи от ЮНЕСКО, включващ обзор и оценка на всички строежи, предвидени за следващите 10 години на територията на Национален парк Пирин;
- липсва паркоустройствен проект;
- липсват подробно-устройствени планове за развитие на ски зоната.

7. Изпълнителят на проектоплана не е поел риска да го подложи на задължителната екологична оценка – най-вероятно, защото тя не би могла да бъде положителна при изброените дефекти.

Коалицията „За да остане природа в България“ припомня, че на 24 юли 2015 г. изтича срокът, в който всеки гражданин може да подаде своето становище по проектоплана. Общественото обсъждане довечера в София може да улесни повече българи да разберат подробностите и да вземат отношение.

Планът за управление на Национален парк Пирин е важен, тъй като определя какво може да се случва в защитената територия за срок от десет години. Ако отговаря на всички изисквания, той трябва да бъде одобрен от Министерски съвет.

Национален парк Пирин е природно богатство, което принадлежи на всички българи. Той е и част от световното природно наследство на ЮНЕСКО. Обсъждането на бъдещето му е в интерес на всички граждани на страната, припомнят природозащитниците.

Коалицията „За да остане природа в България“ покани за участие на обсъждането в София също и дирекцията на Национален парк Пирин, който е възложител на разработката на плана за управление с европейски средства, и към Министерство на околната среда и водите, което отговаря за националните паркове. Поканени са още експерти от министерства и държавни агенции, представители на БАН и други научни институти и университети, местни власти, неправителствени и браншови организации и бизнеса.