Преработват се плановете за ПИРИН И РИЛА – доколко ще се запазят планините след поправките?

09 Фев. 2016
1786
Преработват се плановете за ПИРИН И РИЛА – доколко ще се запазят планините след поправките?
От „Зелени закони“ подадохме заявление с искане по реда на ЗДОИ на 29 януари, с което искаме да получим мотивите и забележките, които МОСВ изисква да бъдат взети предвид, за да се одобри проектопланът за НП Пирин, като опасението ни е, че качествената преработка на проекта от 545 страници няма да бъде осъществена в срока от 2 седмици, който изтича след дни. За НП Рила вчера, 8 февруари, подадохме възражение по повод крайно недостатъчното отразяване на забележките от становището на „Зелени закони“.

На фона на тези притеснителни развития при проектите за Пирин и Рила, още по-тревожно е мълчанието на Министерството на околната среда и водите около проектоплана на Природен парк Витоша. Отново изработен от фирма „Пролес Инженеринг“ ЕООД, неговото обществено обсъждане в края на септември отново бе белязано с масови граждански отрицателни становища и искания - включително от представители на Столичен общински съвет, участвали в дебата на „Зелени закони“ по темата на 29 септември, за отхвърлянето на плана за Витоша, докато не бъдат заложени по-строги норми за защита на планината, за да се предотврати по-нататъшното й застрояване.

В продължение на кампанията си за информиране на гражданите за проектите за трите парка и подкрепа за по-широко гражданско участие в процеса на взимане на решения, тази сряда, 10 февруари, от „Зелени закони“ седмица ще внесем събраните 245 собственоръчно подписани от граждани картички, адресирани до Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, всяка от които носи посланието:

"Уважаема г-жо Василева,
в момента тече процедура по актуализация на плановете за управление на парковете Пирин, Витоша и Рила. Моля трите плана да бъдат върнати за преработка, докато не се включи изрична забрана за ново строителство в парковете Пирин, Витоша и Рила.
С уважение,
/три имена на подписалия/"


Основните проблеми, които стоят пред опазването на Пирин, са отваряне на врати за ново строителство, липса на защита за обекта на световното наследство на ЮНЕСКО и предвиждане на слаби режими на защита, в противоречие с теренните данни. За да се отстранят тези проблеми с текущата в момента преработка на подадения от фирма „Пролес Инженеринг“ ЕООД проектоплан е необходима коренна редакция на целите и приоритетите на проекта, както и редакция на конкретните предписания в текста от 545 страници текст и основна преработка на картовия материал, което е съмнително да се осъществи качествено в срока от 2 седмици, който изтича тази седмица.

ДЗЗД „Рила Консултанти“, от своя страна, не са взели предвид в предадения към МОСВ проект за НП Рила ключови критики от становището на „Зелени закони“, като настояванията ни за:
● категорична забрана на всякакви дейности, причиняващи антропогенни промени в ландшафта, замърсяване и ерозия на височина над 1800 метра - в това число строителство, нови пътища, нови ски писти, нови ски съоръжения, горскостопански дейности
● да се предвидят специални регулации на всички вододайни зони, които трябва да бъдат част от Зоната за ограничено човешко въздействие (ЗОЧВ). Вододайните зони трябва също да бъдат коректно нанесени на картите към проекта за план. Да не се допуска никакво строителство в реките.
● ограничаване на туристически и друг антропогенен натиск върху райони с важни водоизточници и крехки езерни екосистеми чрез предвиждане на мерки за ограничаване на броя туристи, които преминават през натоварени места като Седемте рилски езера и регламентиране на допълнителни правила и места за къмпиране на територията на НП Рила, в съответствие с описаните актуални туристически маршрути, освен около Седемте езера.

Без да бъде преработен проектопланът за НП Рила в тези му части, не виждаме възможност уникалната природа на Рила планина бъде запазена за идните поколения, нито местното население да ползва природните й богатства и в бъдеще.

Повече информация можете да прочетете в становищата на „Зелени закони“ за трите проектоплана:
НП Пирин
НП Рила
ПП Витоша