Отбелязваме Световния ден на гората със 7000 залесени фиданки

WWF България
21 Март 2016
2176
Отбелязваме Световния ден на гората със 7000 залесени фиданки
„Крайречните гори са буквално заплашени от изчезване у нас – казва Нели Дончева, ръководител на програма „Гори“ във WWF-България. – В миналото те са били изсичани, за да се освободи земя за земеделски дейности или за да бъдат заменени с плантации от хибридни тополи за бързо производство на дървесина. Те обаче са особено важни, защото предпазват от ерозия и наводнения.“

Залесяването на тази територия е значимо и защото се извършва на мястото на хибридни тополови насаждения. Благодарение на отзивчивостта на горското стопанство в Асеновград 14 декара бяха отделени за възстановяване на характерна крайречна гора от приоритетно местообитание 91E0* от екологичната мрежа Натура 2000. Подобен тип гори в България в момента съставляват едва 0,1% от общата горска територия.

„Радваме се, че за Световния ден на гората – 21 март, можем да се похвалим със създаването на нова гора, която тепърва ще допринася за процъфтяването на местните видове растения и животни“ – изтъква Нели Дончева.

През следващите три години предстои полагането на допълнителни грижи за новата гора – отстраняване на плевелите, разрохкване на почвата и поливане на насажденията.

Като част от същия проект в защитена местност Мартен-Ряхово партньорите на WWF от РДГ Русе възстановяват 9,8 ха крайречна гора от черна топола и бяла върба, които също са характерни видове за крайречните гори по поречието на Дунав и притоците му. В защитена зона Река Марица РДГ Пловдив възстановява 12,8 ха крайречни гори от бяла върба, бряст, черна елша и летен дъб.

Проектът „Опазване и възстановяване на крайречни гори“ се изпълнява в партньорство с Изпълнителната агенция по горите, РДГ Русе и РДГ Пловдив и е съфинансиран от инструмента LIFE + на Европейската комисия. Проектът се реализира от септември 2014 до 2019 година.